Dne 6.12.2018 byla podepsána 1. změna Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC, státní organizace na období od 1.2.2018 do 31.12.2019

Změna spočívá v tom, že zaměstnancům odměňovaným tarifní mzdou bude vyplaceno cca 70% části  mzdy za měsíc prosinec již koncem měsíce prosince.  Doplatek cca 30% zbylé části mzdy a zdanění celé mzdy bude provedeno v řádném termínu, tedy do 15.1.2019 dle platné PKS..

UPOZORNĚNÍ : Jedná se o vyplacení 70%  ŘÁDNÉ PROSINCOVÉ MZDY nikoliv MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY či TŘINÁCTÉHO PLATU !!!

Za PV OSŽ SŽDC tajemník Miroslav Maincl

 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

 

1. změna

Podnikové kolektivní smlouvy

Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019

č. j. 59345/2018-SŽDC-GŘ-O10

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“), zastoupená generálním ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA, na straně jedné a zaměstnanci zastoupení Odborovým sdružením železničářů, Svazem Odborářů Služeb a Dopravy, Aliancí drážního provozu, Federací vlakových čet, Unií železničních zaměstnanců, Demokratickou Unií Odborářů, Federací vozmistrů, Federací železničářů ČR a Federací strojvůdců České republiky (dále též odborové organizace)se ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, (dále i „ZP“), ve smyslu zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, dohodli na následující

 

 

1. změně

Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019.

 

 

Stávající znění článku 42 přílohy č. 2 se nahrazuje následujícím:

1.  Mzda se vyplácí zaměstnanci celá, jedenkrát měsíčně, a to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Jestliže výše uvedený den připadne na dny pracovního klidu, bude výplata provedena poslední pracovní den před těmito dny.

2. Zaměstnavatel a odborové organizace působící u SŽDC se dohodly na dřívějším termínu a podmínkách výplaty části mzdy za měsíc prosinec 2018 mimo výplatní termín uvedený v bodě 1. tohoto článku.

3. Mzda je vyplácena bezhotovostním převodem. Zaměstnanec se může se zaměstnavatelem písemně dohodnout i na zasílání mzdy poštovní poukázkou. V tomto případě se zaměstnanci vyplácí mzda dle bodu 1. tohoto článku, a to do 25. dne následujícího kalendářního měsíce.

4. Mzda se vyplácí zaměstnanci v zákonných penězích (§ 16 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, v platném znění).

5. Při měsíčním vyúčtování mzdy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad o odpracované a neodpracované době, o jednotlivých složkách mzdy a náhrad, provedených srážkách a o nároku a čerpání dovolené. Na žádost zaměstnance mu zaměstnavatel předloží k nahlédnutí doklady, na jejichž základě byla mzda vypočtena.

6. Mzda se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru, u ostatních složek se postupuje obdobně.

 

7. Na základě žádosti zaměstnance je zaměstnavatel povinen při výplatě mezd, popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnance, po provedení případných srážek ze mzdy podle příslušných právních předpisů poukázat částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden účet zaměstnance u banky nebo pobočky zahraniční banky (zákon č. 21/1992 Sb., v platném znění) nebo spořitelního či úvěrního družstva (zákon č. 87/1995 Sb. v platném znění), a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy, pokud se zaměstnancem nesjedná písemně jiný termín.

 

 

 

1. změna Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 je platná ode dne podpisu a je účinná od 6. 12. 2018 do 31. 12. 2018.

 

V Praze dne 6. prosince 2018

 

Za Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci:                                                                                             .................................................

Za Odborové sdružení železničářů:                                                                                              .................................................

Za Svaz Odborářů Služeb a Dopravy:                                                                                             .................................................

Za Alianci drážního provozu:                                                                                             .................................................

Za Federaci vlakových čet:                                                                                             .................................................

Za Unii železničních zaměstnanců:                                                                                             .................................................

Za Demokratickou Unii Odborářů:                                                                                             .................................................

Za Federaci vozmistrů:                                                                                             .................................................

Za Federaci železničářů ČR:                                                                                             .................................................

Za Federaci strojvůdců České republiky:                                                                                              .................................................