Členové PV OSŽ SŽDC se v Praze 21. listopadu věnovali mimo dalších věcí, které byly na programu jednání, i tomuto tématu. Jaká jednání v této věci probíhají a jaké se rýsují možnosti, o tom podrobně informoval členy PV předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Informace o této problematice a o jednání se zástupci jihomoravského kraje 18. 11., vzájemné výměně názorů zúčastněných stran je na webových stránkách OSŽ, od zástupců kraje bylo slíbeno, že předloží nový návrh kompenzace u držitelů režijek. Martin Malý pak vysvětlil, z čeho vychází cena navržená krajem a dodal, že by měla být nalezena optimální cena přijatelná pro Jihomoravský kraj.

Podle názoru Martina Malého by měl být také stanoven mechanismus výpočtu tak, aby lépe odrážel skutečné využívání těchto vlaků. Hovořilo se také o možnosti řešení příplatku na komerční vlaky pro obyvatele jihomoravského kraje a ostatní uživatele. K tomu zazněla řada názorů na možné řešení, tajemník PV Miroslav Maincl zmínil diskusi, která také proběhla na jednání Ústředí OSŽ, podle něj by měl vyjít jednoznačný vzkaz uživatelům režijek- „prolongujte, pokud dojde k nějaké změně, (možná, že nebude žádná změna) a bude dohodnuta nějaká úprava, pak bude nutné pro uživatele dojít na pokladnu a změnu zaznamenat.“ Dále reagoval předseda OSŽ na dotaz, co je pravdy na informaci, že je záměr zrušit institut SFDI. Tady objasnil, jak funguje ekonomika SŽDC, jaké jsou zdroje ve financování investiční činnosti, zmínil se o záměrech nahradit financování SŽDC z prostředků SFDI půjčkami z Evropské investiční banky, kdy by si půjčovala přímo SŽDC a stát by mohl být ručitelem. Podle Martina Malého je SFDI jako součást státního rozpočtu potřebný a měl by být zachován. V další části jednání PV byl už přítomen personální ředitel GŘ SŽDC Ing. Pavel Koucký spolu s Ing. Hanou Kohoutovou, JUDr. Lankou Vláskovou a Bc. Jitkou Dolejšovou. Pavel Koucký informoval o aktuálním stavu v kolektivním vyjednávání, (obdobně už na začátku jednání referoval místopředseda OSŽ a předseda PV Petr Štěpánek) a včerejším jednání zástupců OC ADP s generálním ředitelem SŽDC. Podle jeho slov se kolektivní vyjednávání vrátilo k projednávání 3. změny stávající PKS, která se týká zavedení nového benefitu příspěvku zaměstnancům na dopravu, „když v předchozích jednáních sedm OC vyjádřilo souhlas s návrhem zaměstnavatele s výší, kterou zaměstnavatel označil za maximální, byla potvrzena shoda na textu stanovující podmínky pro poskytnutí příspěvku, který se průběžně měnil, k tomu se následně připojila další OC  a nyní zůstala jediná OC, která setrvala na svém názoru vyšší částky.“ Dále se zmínil o připravovaném opatření zaměstnavatele, které se týká očkování zaměstnanců proti klíšťové encefalitidě a žloutence. Jde o zbytečné náklady, které jsou vynaloženy, když se zaměstnanec k očkování přihlásí a pak se jej neúčastní, nebo ho nedokončí. (v roce 2019 bylo 121 zaměstnanců očkovaných). Zmíněny byly i další návrhy zaměstnavatele, na příklad na zvýšení příspěvku na čištění stejnokrojů a OOPP, pokud jde o vyjednávání o nárůstu tarifních mezd, které zaměstnance zajímá asi nejvíc, pak procentní rozdíl mezi návrhem zaměstnavatele a odborových centrál je po jednání dne 18. 11. 2019 4,5 %. K tomu Ing. Koucký prezentoval představu zaměstnavatele, kdy by bylo nutné hledat rezervy na navýšení tarifních mezd ve vnitřních zdrojích, v již dohodnutém navýšení motivační zvláštní odměny zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou a v již dohodnutém navýšení disponibilního objemu mzdových prostředků bez OON pro výplatu výkonových odměn.Poslední jednání bylo podle Petra Štěpánka zbytečné, když se ho neúčastnili zástupci OC SOSaD a pak bylo nutno čekat, jak se k projednávaným věcem dodatečně vyjádří a dodal, že kolektivní vyjednavači nechtějí svazovat otázku mzdového navýšení s navýšením příspěvku na čištění stejnokrojů a OOPP. K tomu Ing. Koucký dodal, že do budoucna bude potřebné zkultivovat proces vyjednávání! Dále byli členové PV seznámeni s řadou údajů o mzdovém vývoji, průměrné mzdě zaměstnanců a u některých povolání a dále také o počtu vyplacených náborových příspěvku. Krátká informace se týkala zahájení projednávání připravovaných změnách organizační struktury SŽDC od 1. 1. 2020 Generálního ředitelství, další budou realizovány od 1. 4. 2020, školení zaměstnanců řízení provozu a infrastruktury, kde podle slov Ing. Kouckého bude DVI i nadále naším partnerem-dodavatelem pro vstupní školení a bude využit ke školení i dopravní sál v majetku DVI. Dalšího bloku informací, týkajících se elektronických stravenek, výše odstupného, zodpovězení dotazů k poskytování finančních příspěvků z FKSP a připravovaných změn interních předpisů se zhostila Ing. Kohoutová, JUDr. Vlásková a Bc. Dolejšová. Posledním hostem jednání byl zástupce OC ASO Zdeněk Vysloužil, ředitel nadace Okřídlené kolo, který v krátkém úvodu představil studii, která byla vytvořena v rámci projektu „Posilování sociálního dialogu prostřednictvím…“ Šedesáti stránkový materiál se mimo jiné podrobně zabývá tradicí režijních výhod v Československu jako zaměstnaneckým benefitem, zachováním režijních výhod v souvislosti s liberalizací dopravy v Evropě, názory sociálních partnerů atd. Zahrnuje i výsledky průzkumu a řadu statistických údajů. Veškeré informace jsou dostupné i na portálu www odbory.info. Na závěr jednání PV Petr Štěpánek zrekapituloval, které Směrnice GŘ, návrhy změn předpisů a vyhodnocení plnění akcí BOZP byly dány k připomínkování PV. Členové PV se také vyjádřili k návrhu na pořádání turnaje v kopané a místu setkání se slovenskými kolegy v příštím roce v Kutné Hoře.

Miroslav Gloss