Komentář a upřesnění k vyjádření odborové organizace ADP, která na svých stránkách zveřejnila postupy při pořádání akcí z C-FKSP, jejich argumentaci a odůvodňování čerpání prostředků z C-FKSP a příděl jednotlivým odborovým organizacím.

Jsme si plně vědomi a respektujeme, že čerpání finančních prostředků je určeno pro všechny zaměstnance Správy železnic, státní organizace, a veškeré akce pro ně zajišťujeme a organizujeme ve spolupráci se zaměstnavatelem bez rozdílu odborové nebo neodborové příslušnosti. Přestože podle zákoníku práce § 286 odst. 6) nejsilnější odborová organizace zastupuje v pracovně právních vztazích odborově neorganizované, na jednání 30. 1. jsme již vstřícně navrhovali možnost rozdělit příděl pro tuto skupinu poměrově mezi ostatní OC.

Musíme ale vysvětlit některé souvislosti, které ADP na svých stránkách neuvádí. Zde je uveden přehled čerpání finančních prostředků jednotlivých odborových organizací na hlavu v roce 2019, seřazený dle výše příspěvku.

  Čerpání C-FKSP na jednoho svého člena:
1.místo: FŽ ČR 32 940 Kč
2.místo: UŽZ 15 205 Kč
3.místo: FV 12 370 Kč
4.místo: FS ČR 10 833 Kč
5.místo: DUO 8894 Kč
6.místo: ADP 3910 Kč
7.místo: SOSaD 3419 Kč
8.místo: FVČ 3379 Kč
 Požadavek na vyšší částku z FKSP u ADP vychází také z nárůstu členské základny, který v současnosti je o více než 14 % vyšší než v roce 2019

Zdroj z webových stránek ADP.


ADP navíc chybně rozpočítává příděl roku 2019, který podělí počtem členů na konci roku 2019, nikoliv počtem členů uvedených při schvalování rozpočtu na rok 2019. Dle našich výpočtů nesedí výše uvedená čísla ani u jiných OC.

Jak je známo, tak u Správy železnic, státní organizace, působí devět odborových organizací (OC) a ve výčtu, který zveřejnila odborová organizace ADP, chybí nejpočetnější odborová organizace a to OSŽ, která u Správy železnic zastupuje téměř 11 000 zaměstnanců. Je nám jasné, proč ji ADP neuvedlo, protože z dostupných rozborů předchozích let se drží OSŽ úspěšně na posledním, a to devátém místě, s částkou do 900,- Kč na jednoho zastupovaného člena každý rok. A nevíme, proč ADP argumentuje diskriminací a rovným zacházením.

ADP zjistilo, že přestřelilo a svým dopisem personálnímu řediteli a OSŽ ponížilo svůj původní návrh (jak samo uvádí o 20 %) o náborový zájezd „Za památkami Albánie“, kde požadovalo příspěvek na účastníka z C-FKSP ve výši 13 000 Kč.

Spolupořádáme, zajišťujeme a organizujeme akce pro všechny zaměstnance Správy železnic v oblasti sportovních a kulturních soutěží, mimo jiné obvodních, oblastních kol, MČR železničářských sportů, mezinárodních sportů USIC a Českého zemského svazu FISAIC.

Náš argument na přerozdělení C-FKSP na jednoho člena se nám zdá být daleko spravedlivější. Vždyť i samostatná ADP používá jako argument pro navýšení čerpané částky nárůst členské základny.

Vedení PV OSŽ SŽDC,
Petr Štěpánek, předseda PV