Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  v pátek 23.10. 2020 byla za účasti generálního ředitele Správy železnic, Bc. Jiřího Svobody MBA, podepsána PKS na rok 2021. Na webových stránkách byla zveřejněna krátká informace o jejím podpisu.

  Musíme konstatovat, že jednání nebyla jednoduchá a způsob kolektivního vyjednávání ovlivnila pandemická situace a vyhlášení nouzového stavu v naší republice. Jednání probíhala nejprve prezenční formou a později prostřednictvím videokonferencí, což je méně komfortní hlavně z hlediska domlouvání a komunikace mezi samotnými odborovými centrálami.

  Z těchto důvodů vedení PV OSŽ SŽ navrhlo zaměstnavateli, zda by nebylo vhodné jednat o prodloužení stávající kolektivní smlouvy ve všech parametrech a ustanoveních, zapracovat aplikaci nového katalogu zaměstnání a dohodnout se na nárůstu mezd v mzdových složkách.

  Jednání 14.10. a 20.10. probíhala prostřednictvím videokonference a poslední jednání 23.10. se konalo hybridní formou, což znamená, že se prezenčně zúčastnil z každé OC jeden zástupce a ostatní kolektivní vyjednavači byli připojeni videokonferenčně.

  Jednání o kolektivní smlouvě byla úzce spojena s jednáními o katalogu zaměstnání a jeho aplikací do některých ustanovení PKS. Katalog zaměstnání byl v režimu projednání uzavřen a dohodnut na jednání 14. 10. 2020. V současné době probíhá kontrola jednotlivých popisů činností, korekce textů a kontrola správnosti. Po technických úpravách bude tento dokument zveřejněn v prostředí webových stránek Správy železnic a po naší linii rozeslán na ZV ZO OSŽ.

 

          Výsledek kolektivního vyjednávání v důležitých ustanoveních:

1)       Kapitola I, bod 1.2 – omezení poskytování materiálů k informaci a projednání - dohodnut stávající text PKS 2020

                                     

2)       Kapitola I, bod 1.5 – dohoda nad úpravou textu a termínu poskytování informací zaměstnavateli

                                             

3)       Kapitola II, bod 2.1.2.5 – zaměstnavatel navrhnul kondiční program – zůstávají zachovány KOP jako v PKS 2020

                                           

4)       Kapitola III, bod 3.1.6 – dohodli jsme se na zvýšení max. měsíční částky  odstupného ve výši 47 000,- Kč a bude provedena změna v názvu zaměstnání v návaznosti  na Katalog zaměstnání 

                                                

5)       Příloha č. 1, článek 2 – zaměstnavatel navrhoval zrušení přiměřených dob na jídlo a oddech. O tomto institutu jsme se zaměstnavatelem vedli dlouhé diskuze a uváděli jsme mnoho argumentů proč v této době zachovat stávající znění PKS - toto ustanovení zůstává zachováno i pro rok 2021

                                                

6)       Příloha č. 1, článek 5, bod 7 – zaměstnavatel navrhoval možnost plánovat více než 2 noční za sebou - zůstává stávající znění PKS 2020

                                                          

7)       Příloha č. 1, článek 6, bod 2  a Příloha č. 1, článek 7, bod 2 – zaměstnavatel navrhoval, aby rozdíl mezi stanoveným rozvrhem směn a stanovenou týdenní pracovní dobou v kalendářním měsíci sice nepřesáhl 26 hodin, ale po dohodě se ZO a zaměstnancem mohl být i více –  v obou případech zůstává ustanovení PKS 2020

 

8)       Příloha č. 1, článek 11, bod 4 – zaměstnavatel navrhoval zrušení odpočinku alespoň jednou za dva týdny připadající na sobotu a neděli – zůstává stávající text PKS 2020                       

 

9)       Příloha č. 2, článek 6, bod 3 – zaměstnavatel navrhoval snížení na 50% náhrady mzdy při opakované zkoušce – zůstává stávajících 70%

 

10)     Příloha č. 2, článek 22 – v souvislosti s katalogem zaměstnání byly zrušeny a v některých případech zavedeny nové příplatky pro zaměstnance HZS. Zrušen příplatek za odklízení usmrcených osob a zvířat. Zvýšen rizikový příplatek na 2 500,- Kč a zaveden nový příplatek za vedení pro velitele čet a směn 1 500,- Kč, velitele družstev 1 400,- Kč a vedoucího technika specialistu 1 300,-Kč.

 

11)     Příloha č. 2, článek 23, bod 3 – zaměstnavatel navrhoval sjednocení příplatku za zaškolování a to na úroveň 10% - dohodli jsme se sjednotit body a) a b) na úroveň 10%  a zachování bodu c) na úrovni 20%

 

12)     Příloha č. 2, článek 27 – zaměstnavatel navrhoval snížení procent při překážkách na straně zaměstnavatele - zůstává zachování textu a výše PKS 2020

                                                 

13)     Příloha č. 2, článek 34 – zaměstnavatel navrhoval odstranění dohody a chtěl pouze projednání na úrovni OJ, rozpětí 4 - 30 %, tento článek zůstává ve stejných parametrech jako v PKS 2020

    

14)     Příloha č. 2, článek 39, bod 2 a 4 – dohodli jsme se na zvýšení odměny pro výpravčí v žst. Praha hl.n.n a Brno hl.n. na úroveň 2 000,- Kč a zavedení odměny ve výši 700,- Kč pro zaměstnance s činností osoby odpovědné za organizaci výluk (OZOV) a zaměstnancům s činností řízení sledu (ZPŘS)

                                                                  

15)     Příloha č. 2.1, tab. 1 - dohoda nad zvýšením TS o 2%

 

16)     Příloha č. 2.1, tab. 12 – zvýšení zvláštní odměny z 500,- Kč na 800,- Kč v procentuálním vyjádření

    

Ve mzdě za měsíc říjen bude zaměstnancům vyplacena mimořádná odměna generálního ředitele ve výši 5 000,- Kč.

Ustanovení platné již z PKS na rok 2020 – vyplacení příspěvku na dopravu ve mzdě za měsíc listopad ve výši 3600,- Kč zůstává zapracováno i v PKS na rok 2021 za stejných podmínek jako v roce 2020. 

Nově zavedené příplatky (příloha č. 2, články 22 a 39) v ustanoveních PKS 2021 mají přímou souvislost s Katalogem zaměstnání.

 

Další plánovaná jednání kolektivního vyjednávání se budou konat dle plánu formou videokonferencí; budou se projednávat Rámcové zásady FKSP a zásady C-FKSP na rok 2021.

 

Za vedení PV OSŽ SŽ

Petr Štěpánek