Po Českých drahách se podařilo v nezvykle brzkém termínu dojednat kolektivní smlouvu na rok 2021 i u Správy železnic. Co tomu předcházelo a jak se vyjednávací týmy vyrovnaly se složitou situací, způsobenou epidemií koronaviru? Podařilo se uzavřít jednání, směřující k vytvoření nového katalogu zaměstnání? A jaké jsou podmínky, týkající se zaměstnanosti u Správy železnic? Na tyto a další otázky odpovídá předseda podnikového výboru OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek v rozhovoru, který vyšel v Obzoru číslo 22.

Jak probíhalo letošní kolektivní vyjednávání mezi Správou železnic a zástupci zaměstnanců?
Zaměstnavatel předložil odborovým centrálám návrh PKS Správy železnic na rok 2021 dne 30. června 2020, společný protinávrh odborových centrál byl zaslán zaměstnavateli 17. srpna. V tomto protinávrhu odborové centrály negativně reagovaly hlavně na navrhované zrušení Kondičních ozdravných pobytů a jeho nahrazení Kondičním programem a hlavně na změny, které se týkaly úprav v rozvrhování pracovní doby pro zaměstnance s nerovnoměrným rozvržením a zaměstnance letmo, poskytování odpočinku na oddech a jídlo a odpočinku v týdnu. V těchto případech jsme navrhli zachování stávajících podmínek současné PKS.
Odborové centrály předložily také návrh na zvýšení některých příplatků pro zaměstnance HZS, pro výpravčí v nejzatíženějších stanicích, zaměstnance infrastruktury při činnostech osob odpovědných za organizaci výluk a zaměstnanců s činností řízení sledu. Jednalo se o navýšení tarifních stupňů, zvýšení objemu při poskytování výkonové odměny a příplatku za práci o sobotách a nedělích.

Podniková kolektivní smlouva na rok 2021 byla nakonec podepsána nezvykle brzy – již 23. října. Co bylo hlavní příčinou tak včasné dohody?
Po výměně návrhu a protinávrhu se vyjednavači sešli na společném kolektivním vyjednávání internátní formou v Berouně v termínu 1. – 4. září 2020 a následně 15. září v sídle zaměstnavatele. Další jednání se z důvodu zhoršování pandemické situace konala distanční formou (videokonferencemi) a některá jednání byla ze stejného důvodu zrušena. To byl důvod, proč došlo k podpisu dříve než v jiných letech. Jednání formou videokonferencí jsou složitější z pohledu komunikace, osobních konzultací a výměny názorů. Při této formě nejsou jednání přítomni všichni kolektivní vyjednavači v plném zastoupení.

Podařilo se za těchto nesnadných podmínek pro vyjednávání prosadit požadavky odborových centrál?
V průběhu kolektivního vyjednávání bylo naší snahou, aby nedošlo k zhoršení stávajících podmínek PKS. Postupem času s ohledem na situaci v ČR a vyhlášením nouzového stavu jsme proto navrhli zaměstnavateli zachovat stávající text kolektivní smlouvy a její prodloužení na další období s tím, že nadále se bude jednat o možném nárůstu mzdových složek. Tento návrh zaměstnavatel akceptoval a následně jsme se dohodli na nárůstu v tarifních stupních a zvláštní odměně. Některá ustanovení PKS, týkající se navýšení poskytování odměn a příplatků, byla dohodnuta v souvislosti s jednáním o podobě Katalogu zaměstnání.

Jaké jsou tedy dopady nového Katalogu zaměstnání?
Jednání k novelizaci katalogu zaměstnání byla zahájena již v roce 2018 a postupně jsme se v pracovních skupinách setkávali a projednávali jednotlivá zaměstnání, úpravy popisů charakteristik činností a tarifního zařazení. Stávající Katalog povolání má několik dodatků. Novelizací Katalogu zaměstnání bylo zrušeno celkem 140 KZAM, které už nejsou u Správy železnic potřebné a činnosti nejsou vykonávané, přejmenováno bylo 42 zaměstnání a 13 KZAM bylo nově zřízeno.
Katalog zaměstnání byl po dlouhých a náročných jednáních, předkládání argumentů a stanovisek členů pracovní skupiny, projednán a dohoda na konečné verzi byla ukončena na jednání 14. října 2020. V současné době je ve fázi konečných technických úprav a bude zveřejněn v prostředí intranetu SŽ s účinností od 1. 1. 2021. V této souvislosti musím konstatovat, že se nám podařilo dojednat takové mzdové podmínky, že u žádné profese nedošlo k jejich zhoršení, i když v návrhu zaměstnavatele původně bylo zavedení 8 TS u profese výpravčí, tj. snížení o jeden stupeň.

Garantuje nově podepsaná kolektivní smlouva zaměstnanost?
Domnívám se, že v podmínkách Správy železnic, které upravuje PKS, je pro zaměstnance, kteří mají zájem pracovat u tohoto zaměstnavatele, zaměstnanost garantována. Správa železnic se stále potýká s nedostatkem provozních zaměstnanců, jak v segmentu řízení provozu, tak i infrastruktury. Tento nedostatek se daří řešit zavedením náborového příspěvku pro nové zaměstnance, nicméně stále nejsme ve stavu naplněnosti některých zaměstnání.

Reaguje PKS také na současnou epidemiologickou situaci?
V nové kolektivní smlouvě jsou specifikovány postupy při vyhlášení nouzového stavu, které již byly v letošním roce uplatňovány prostřednictvím vydaných opatření zaměstnavatele.
Konkrétně se epidemiologická situace v kolektivní smlouvě odráží v některých ustanoveních, které se týkají rozvržení stanovené týdenní pracovní doby pro zaměstnance s pevným rozvržením, zaměstnance letmo a v ustanoveních, týkajících se překážek na straně zaměstnavatele.

Zbývá dohodnout ještě zásady, týkající se FKSP a záležitostí s tím související. Jak pokračují jednání v tomto směru?
Jednání o Rámcových zásadách FKSP, Zásadách C – FKSP na rok 2021 a dalších vnitřních dokumentech Správy železnic v současné době pokračují. Část jsme projednali již v průběhu dřívějších jednání a nyní budeme pokračovat distanční formou. Existují sice některé rozpory, které dosud ladíme, nicméně jsme již dohodnuti, že tvorba C – FKSP bude ve výši 25 %, což je méně o 5 %, než bylo letos. Vedení PV OSŽ bude v Zásadách C – FKSP postupovat v přidělování finančních prostředků jednotlivým odborovým centrálám podle usnesení PV OSŽ z ledna 2020, což znamená přiměřenost k počtu zastupovaných členů jednotlivých odborových centrál, příslušných ke Správě železnic.

Otázka na závěr: jak budete postupovat v otázce školení o PKS a FKSP, které OSŽ pravidelně každý rok pořádá?
Pokud bude příznivá epidemiologická situace ke konání těchto setkání, tak určitě aktivy a školení k nové PKS a FKSP naplánujeme, stejně jako v minulých letech.

Děkuji za rozhovor.
Miroslav Čáslavský