Poslední předprázdninový podnikový výbor při Správě železnic začal netradičně změnou pravidelného programu. Zástupce zaměstnavatele, personální ředitel Ing. Pavel Koucký z důvodu časové zaneprázdněnosti požádal o přesunutí informací zaměstnavatele na počátek jednání. V úvodu svého bloku informoval o ustupujícím vývoji pandemie, ale také o dalších přijatých opatřeních v následujícím období, která budou součástí pokynu personálního ředitele. Krátce se zmínil o úpravách a důvodech změny hranic obvodů OŘ Hradec Králové, Ústí nad Labem a Praha, plánovaných k 1.10.2021. Vše bude samozřejmě projednáno s místně příslušnými odborovými organizacemi. V souvislosti s plánovaným spojováním OŘ Ostrava a Olomouc bylo zmíněno datum 30.6.2021, kdy má dojít k jednání na OŘ Olomouc, kde panuje velká nespokojenost s touto plánovanou změnou. Nad tématy spojujícími se s čerpáním FKSP a fakturací jednotlivých akcí diskutovala s přítomnými zástupci PV Bc. Jitka Dolejšová. Našlo se dost témat, nad kterými přislíbil Ing. Koucký další diskuzi v následujících jednáních.

Dále pokračoval program podle pravidelného programu. Úvodem vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý s informacemi z jednání, na kterých byl přítomen. Zmínil se o záměru zatraktivnit rekreační zařízení v majetku OSŽ a přiblížit je současnému rekreačnímu trendu individuálních rekreací. Prvním krokem bude Ú-OSŽ schválený záměr přebudovat Hotel Ostrý v Železné Rudě na apartmány. Podal zprávu z jednání o minimální mzdě na Tripartitě a informace z dopravní tripartity. Přidal i informaci o různých jednáních, která se týkají uznávání režijních jízdenek, zejména v souvislosti s JMK. Přidal i úvahu nad současností a možnou budoucností zaměstnaneckého jízdného.
V další části jednání se ujal slova předseda PV Petr Štěpánek a uvedl stav připomínkování předpisu Zam3 a Pokynu k poskytování příspěvku na údržbu stejnokrojů. V prvně jmenovaném oddělení BOZP připomínkuje spravedlivější příděl bodů při přesčasové práci, případné krácení bodů při neomluvené absenci. V druhém požadujeme valorizaci částky na čištění a údržbu a změnu částky u DPČ na úroveň skupiny 1.
Největší diskuse se rozvinula v rozporuplném tématu, kterým je slučování OŘ Ostrava a OŘ Olomouc. Bylo zjištěno, že příslušné výbory při OŘ disponují diametrálně odlišnými informacemi, a některé nemají vůbec. Výbor OŘ Olomouc předložil argumentaci, podle které se jeví sloučení dvou fungujících celků jako nesmyslné a požádal o podporu PV. Přijaté usnesení PV je následující: PV OSŽ Správy železnic nesouhlasí se slučováním OŘ Ostrava a OŘ Olomouc a požaduje nadále o tomto jednat, a to z důvodu nedostatku informací o konkrétních dopadech do zaměstnanosti na obou OŘ.
V organizační části jednání byla upřesněna některá data týkající se Podnikové konference, jednání Republikových rad a Sjezdu OSŽ. Členové výboru byli vyzváni k přípravě kolektivního vyjednávání a také k nominaci členů týmu pro kolektivní vyjednávání. Jmenovitě bude upřesněno a schváleno na srpnovém jednání podnikového výboru. Předseda PV P. Štěpánek poskytli informaci o rozjezdu KOP a to i na Slovensku. Pozastavil se nad velkou skupinou zaměstnanců, kteří upřednostnili tzv. domácí KOP. Na konec září je plánováno společné výjezdní zasedání obou republikových rad, kterému bude předcházet pravidelné jednání PV.
V rámci diskuse zazněl návrh na možnost vyplnění cestovních příkazů prostřednictvím aplikace STKR. Tajemník Miroslav Maincl přislíbil projednání možnosti realizace s personálním odborem. Tajemník Miloš Paleček oznámil datum 16.11.2021, kdy se bude konat turnaj OJ v bowlingu, a to opět v Pardubicích.
V závěru jednání vystoupila zástupkyně oddělení BOZP Dana Žáková s několika připomínkami. Důraz kladla na zásobování pracovišť tekutinami v horkém období a důslednost při prověrkách BOZP, zvláště s ohledem na staré závady.
JUDr. Petr Večeř informoval o problémech při likvidaci pojištění odpovědnosti při výkonu povolání. Pojišťovna zvýšila důraz na řádné zaprotokolování škodní události, včetně řádné fotodokumentace a započítání amortizace poškozených předmětů. Přidal také informaci a plánovaných školeních ve druhé polovině roku 2021.

Za PV OSŽ SŽ Miroslav Maincl a Jožka Hlaváček