Základní informace k působení Odborového sdružení železničářů (OSŽ) u Správy železnic, státní organizace

Odborové sdružení železničářů (OSŽ) je největší odborovou organizací působící při Správě železnic,  neboť zde má v současné době cca 11.250 členů ze zhruba 17.400 zaměstnanců a působí prakticky ve všech organizačních jednotkách Správy železnic na celém území ČR. (Všech ostatních osm odborových organizací působících při Správě železnic zde  v současné době zastupuje dohromady cca 1.000 členů.)

Struktura a pravomoci orgánů OSŽ, které působí u Správy železnic :

 - Závodní výbory základních organizací OSŽ u Správy železnic :

Příslušnými orgány OSŽ na úrovni organizačních jednotek  Správy železnic (OJ Správy železnic – tj. v současné době 7xOŘ,  2xCDP, 2xSS, SŽE, HZS, 2xSŽG, TÚDC, CSS a GŘ) jsou závodní výbory základních organizací OSŽ (ZO OSŽ), které působí u těchto jednotlivých organizačních jednotek Správy železnic. (zkratka ZV ZO OSŽ).  ZV ZO OSŽ projednávají zejména změny vnitropodnikové legislativy vydávané na úrovni dané OJ a organizační změny s dopadem do pracovních podmínek, odměňování nebo do zaměstnanosti v obvodu dané OJ. V případě, že při OJ  není zřízen Výbor OSŽ (viz níže), také s  ředitelem dané OJ Správy železnic spolurozhodují o zásadách pro používání FKSP a rozpočtu FKSP a konkrétním využití prostředků FKSP  u dané OJ. ZO OSŽ jsou také nejčastěji spolupořadateli většiny kulturních, sportovních a společenských akcí s dotací z prostředků FKSP OJ Správy železnic.

- Výbory OSŽ při OJ Správy železnic :

Při organizačních jednotkách Správy železnic, kde působí více ZO OSŽ (v současnosti je tomu tak zejména u všech OŘ  a  CDP) se zřizuje jako příslušný odborový orgán Výbor OSŽ při dané OJ (zkratka V OSŽ OJ). V současné době jsou zřízeny tyto Výbory OSŽ (abecední seznam): V OSŽ OŘ Brno, V OSŽ CDP Praha, V OSŽ CDP Přerov, V OSŽ OŘ Hradec Králové, V OSŽ HZS SŽDC, V OSŽ OŘ Olomouc, V OSŽ OŘ Ostrava, V OSŽ OŘ Plzeň, V OSŽ OŘ Praha, V OSŽ Ústí nad Labem. 

Tyto výbory OSŽ projednávají zejména změny vnitropodnikové legislativy vydávané na úrovni dané OJ a organizační změny s dopadem do pracovních podmínek, odměňování nebo do zaměstnanosti v obvodu dané OJ. Dále s ředitelem dané OJ Správy železnic spolurozhodují o zásadách pro používání FKSP, rozpočtu FKSP a konkrétním využití prostředků FKSP  u dané OJ. Výbory OSŽ OŘ také nově, ve spolupráci s ředitelem OŘ spolurozhodují o výběru pracovišť nebo skupin zaměstnanců OŘ, u kterých se uplatní jiná než základní výše VO v souladu s platnou PKS.

- Podnikový výbor OSŽ Správy železnic :

Příslušným odborovým orgánem pro jednání s vedením Správy železnic  jako celku na úrovní GŘ je Podnikový výbor OSŽ Správy železnic (zkratka PV OSŽ SŽ), který je složen ze zástupců ze všech Výborů OSŽ  při OJ Správy železnic.

 PV OSŽ Správy železnic jedná zpravidla 1 x měsíčně a se zástupci GŘ Správy železnic projednává veškerou potřebnou agendu. (zejména změny vnitropodnikové legislativy vydávané na úrovni GŘ a organizační změny s dopadem do pracovních podmínek, odměňování nebo do zaměstnanosti). Materiály k projednání nebo k informaci asistentka PV OSŽ Správy železnic zasílá členům PV OSŽ Správy železnic zpravidla předem elektronickou poštou, aby k nim mohli získat podněty nebo připomínky ve svém obvodu působnosti a tyto potom prezentovat na nejbližším pravidelném jednání PV OSŽ Správy železnic. PV OSŽ Správy železnic také projednává případné podněty z Výborů OSŽ a ZV ZO OSŽ a to zejména v případech, kdy tyto orgány OSŽ z různých důvodů nemohou záležitost vyřešit ve své kompetenci.

Jménem PV OSŽ Správy železnic jedná předseda PV (Petr Štěpánek), který také společně a asistentkou PV Věrou Bezděkovou a se třemi tajemníky PV (Dušan Richter pro záležitosti infrastruktury, Miloš Paleček a Miroslav Maincl pro záležitosti řízení provozu), zajišťuje operativní kontakt s GŘ a OJ Správy železnic  mezi jednáními PV OSŽ Správy železnic.

PV OSŽ Správy železnic schvaluje také tým vyjednavačů pro kolektivní vyjednávání (KV) o uzavření nebo změny PKS Správy železnic a pro sjednání nebo změny zásad pro používání FKSP a celkovém rozpočtu FKSP u Správy železnic a dále pro sjednání zásad pro používání C-FKSP a rozpočtu C-FKSP.

 

Poradní orgány zřízené při PV OSŽ Správy železnic :

- Republiková rada Infrastruktury (RRI OSŽ) která se schází podle potřeby (zpravidla cca 2-3 x ročně) a zabývá se specifickými otázkami infrastruktury, případně s vazbou na zadání pro KV. RRI má dále specializované poradní sekce podle odvětví:

- Sekce 14 (SSZT) 

- Sekce  SEE (pracovní skupina ESI) 

- Sekce 13 (správa tratí) 

 

- Republiková rada řízení provozu (RR ŘP OSŽ) která byla zřízena až v r. 2013 a je svolávána podle potřeby (zpravidla 1 - 2 x ročně)  pro řešení  specifických otázek řízení provozu, případně s vazbou na zadání pro  kolektivní vyjednávání. 

- Předpisová komise řízení provozu  která se schází podle potřeby a připomínkuje návrhy změn předpisů s dopadem do řízení provozu.

Tyto poradní orgány nejsou příslušným odborovým orgánem pro Správu železnic, s.o., ale jejich stanoviska a usnesení jsou odborným podkladem pro rozhodování PV OSŽ Správy železnic.

 

Spolupráce s Ekonomicko-sociálním oddělením OSŽ Ú (zkratka ESO OSŽ-Ú)

Podnikový výbor ve své činnosti využívá odborné podpory ESO OSŽ-Ú  a to zejména v oblasti vyřizování individuálních stížností a podnětů členů a také při kolektivním vyjednávání ( Luděk Šebrle)

 

Právě přítomno: 250 hostů a žádný gestor