Ve čtvrtek 3. 3. 2016 se v hotelu OLYMPIK v Praze sešla valná hromada Svazu dopravy České republiky (SD ČR) pod vedením prezidenta svazu Ing. Jaroslava Hanáka (na snímku). Valné hromady se zúčastnili i zástupci politiků, jmenovitě ministr dopravy Ing. Dan Ťok a senátor Ing. Petr Bratský. Po zhodnocení ekonomiky v loňském roce, která díky průmyslu rostla a umožnila tak nárůst i v dopravě, se účastníci věnovali konkrétním problémům současné dopravy.

Železnici bude SD ČR dále sledovat a hodnotit podle čtyř základních bodů. V prvé řadě je podle SD ČR třeba vyvíjet tlak na vládu, aby dokončila proces podpory regionální dopravy a aby připravila smlouvy pro kraje pro další období po roce 2019. Obce již teď projevují enormní zájem o proces, který stále není dokončen a který by jasně stanovil, za jakých podmínek podpora dopravy ano, a za jakých ne. Dalším bodem, který není nijak nový a kterým se má železnice zabývat, je převod majetku, hlavně nádražních budov, na SŽDC, a to co nejrychleji, aby mohly být zahájeny rekonstrukce těchto objektů.
Dalším důležitým a diskutovaným bodem je Zákon o drahách, který je již v Poslanecké sněmovně Parlamentu (PSP) a který bude projednáván od 22. 3. 2016. Senátor Petr Bratský ubezpečil všechny, že v Senátu (po projednání v PSP) ke zdržení nedojde a že zákon je tak fakticky připraven k uvedení do života. Ve chvíli, kdy zákon nabyde účinnosti, měla by být upravena liberalizace drah tak, aby se neopakovalo to, co se nyní odehrává na trati Praha - Ostrava, kde je situace neúnosná a osobní doprava naddimenzovaná. Přetahovaná tolika dopravců na jedné atraktivní trati vede k omezování nákladní železniční dopravy.
A konečně bod čtvrtý, pro nadcházející rok poslední, se týká diskutovaného nákupu nových kolejových vozidel. Jak upozornil ministr dopravy Dan Ťok, jedná se o čerpání dotací z OPD II (programu, který financuje EU). Finance chce vláda využít zejména k modernizaci a rozšíření komunikací. Bohužel při některých stavbách je ale problém s EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) a není snadné projít rychle schvalovacím procesem (padnul i návrh na zjednodušení procesu, který by měl mít jako v okolních zemích pouze dvě části a ne čtyři; veřejnost by neměla přístup na všechna sezení). Pokud plány na modernizaci plně neprojdou přes EIA, je další možností zvýšení předpokládaného rozpočtu pro nákup kolejových vozidel. Vozidla budou pod správou státu a vše musí být důkladně, smluvně a kontrolně ošetřeno, aby nedocházelo ke znehodnocování majetku. Železniční vozidla by se měla vztahovat k dané trati a ten, kdo danou trať vysoutěží, bude mít k dispozici i státní vozidla. „V případě přesoutěžení dané trati k výpadku nedojde,“ ubezpečil ministr dopravy s tím, že podobný systém už funguje v Anglii nebo třeba ve Švýcarsku.
Z obecných věcí se vláda i SD ČR společně s odbory shodují v tom, že spíše než nezaměstnanost je v ČR problémem věková struktura pracujících. Je třeba motivovat mladé lidi do 35 let. Prezident Jaroslav Hanák též vyzval vládu ke zrušení sankcí vůči Rusku, které ekonomicky dopravu nepříjemně poznamenaly. Některé země EU od těchto sankcí již proto upouštějí.
V závěru pak byla kladně hodnocena spolupráce tripartity, která se schází pravidelně a bez větších problémů vždy dosáhne konsensu. Bylo s potěšením konstatováno, že spolupráce s vládou je za poslední léta na velmi vysoké úrovni.
Petra Sojková