V Praze, v sídle OSŽ, se ve středu 6. září konalo další pravidelné zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s. Hostem první části jednání byl předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, v průběhu jednání se dostavili pozvaní hosté z Českých drah, a. s. V informacích ze zásadních jednání dominovala otázka řešení jízdních výhod po roce 2017. Předseda PV Vladislav Vokoun (na snímku) informoval o tom, že se Ústředí OSŽ touto problematikou zabývalo předchozího dne (5. 9.) a po dlouhé diskusi schválilo memorandum, jehož obsahem je mimo jiné nižší navýšení ceny za prolongaci režijních průkazek, odstranění problému požadavku na omezení použití těchto výhod než navrhovalo ministerstvo dopravy, a také určité nastavení srovnatelných podmínek pro všechny zaměstnance dceřiných společností Českých drah. Návrh bude zaslán ministru dopravy a bude k němu iniciováno společné jednání všech dotčených stran.

Po tomto krátkém úvodu se dostavil člen představenstva ČD Ing. Miroslav Kupec, aby členy PV informoval mimo jiné o problematice historických vozidel a nostalgických jízd ČD. Uvedl, že je nutno úředně oddělit náklady spojené s údržbou a provozem historických lokomotiv a vozů od ostatních nákladů Českých drah. „Pokud budeme do částky za vlakokilometry kalkulovat všechny náklady, včetně nákladů vynaložených v souvislosti s nostalgickými jízdami a údržbou historických vozidel, nemůžeme čelit konkurenci nízkonákladových dopravců,“ uvedl Ing. Kupec. Informoval o tom, že ČD vlastní 570 historických vozidel a součástí odboru 12 GŘ ČD je i depo kolejových vozidel v Lužné u Rakovníka. Podle jeho slov je nutno kompenzaci za náklady spojené s nostalgií požadovat od ministerstva dopravy. V diskusi zazněla kritika na špatnou komunikaci s vedením muzea v depu Lužná u Rakovníka i příslib Ing. Kupce, že dojde k nápravě.
Člen PV František Vopátek otevřel otázkou pracovního poměru zaměstnanců stanice Volary, kterých se od prosince dotkne změna dopravce na jihočeských lokálních tratích. Ing. Kupec tazatele ujistil, že všem, kterých se to týká, bude nabídnuta práce (nezískají tedy nárok na odstupné), nebo jim bude umožněno přejít k jinému dopravci, případně (týká se to 19 strojvedoucích, kteří projevili zájem), se budou moci zaškolit na vozidlech společnosti GW Train Regio, a. s.
Závažnou otázku, která se prolínala celým jednáním, nastolil člen PV Martin Janeček. Je jím nedostatek zaměstnanců, především vlakových čet, ale jak doplnili další členové PV, týká se to i opravářů a dalších profesí. „Například na EC, IC nikdo nechce jezdit, jsou tam stálé problémy s kvalitou vozů i v řazení, vlakové čety tam musejí opakovaně čelit stížnostem cestujících,“ řekl Martin Janeček mimo jiné. Ohledně nedostatku kvalitních vozů přislíbil Ing. Kupec brzké řešení (např. nákupem 41 vozů od ÖBB), problematikou nedostatku pracovníků se podle jeho slov bude zabývat nejbližší jednání představenstva Českých drah (dne 12. září).
Problémy s nedostatkem zaměstnanců potvrdil i další host jednání, JUDr. Ivo Veselý, ředitel odboru 10 ČD, a. s. „Není kde brát,“ poznamenal lakonicky a řekl, že se podobným problémem v naší republice v současnosti trápí řada dalších zaměstnavatelů. Připomněl rovněž, že chybou bylo, že bylo v devadesátých letech zlikvidováno železniční školství. Zároveň dodal, že na příští rok samozřejmě nepřipadá v úvahu jakékoli snižování počtu zaměstnanců - „kromě některých úředníků Generálního ředitelství,“ podotkl.
Člen představenstva ČD Ing. Michal Štěpán seznámil členy PV s některými aktualitami; hovořil např. o tom, že bylo ukončeno jednání ohledně nového jízdního řádu, a také o změnách přepravních podmínek od 15. 9., a také o změnách tarifu od nového GVD. Jeho informaci konkretizovala Ing. Zuzana Čechová, Ph.D., ředitelka odboru 14 Českých drah, a. s. Informovala o změnách platnosti jízdenek z e-shopu (umožnujících mj. snazší vrácení jízdenek), a o tom, že od nového GVD, tedy od 10. 12. 2017, bude navýšeno jízdné o 2 % (v souvislosti s inflací). Dále krátce prezentovala chystané marketinkové aktivity Českých drah připravené pro podzimní měsíce.
Ing. Štěpán se dále zmínil i o ČD kurýru, který znamená pro České dráhy dlouhodobou ztrátovou činnost, proto se s ním do budoucna nepočítá. „Po roce 2019 by nás tato činnost mohla konkurenčně znevýhodnit,“ poznamenal Ing. Štěpán. Dotaz z pléna týkající se služebních zásilek zodpověděl Petr Vondráček, vedoucí oddělení produktů na odboru 16. Uvedl, že služební zásilky zůstanou ve stejném režimu a budou i po zrušení služeb ČD kurýra využívat stejné kurýrní stanice jako dosud.
V závěru byly projednány některé organizační záležitosti, např. výjezdní zasedání PV do Vyššího Brodu ve dnech 20. a 21. 9, které bude věnováno přípravě na kolektivní vyjednávání, či jednání dne 3. 10., na něž budou přizváni všichni delegáti sjezdu, aby se podrobně seznámili se sjezdovými materiály. Podnikový výbor dále schválil obsazení sjezdových komisí.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 1083 hostů a žádný gestor