To byla jedna z informací, které zazněly na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Praze 28. června od místopředsedy OSŽ a předsedy PV Petra Štěpánka. Ta byla předána sociálním partnerům na jednání odborových centrál se zaměstnavatelem, kterého se zúčastnil také generální ředitel SŽDC. Kromě uvedeného počtu zaměstnanců své jízdní výhody prolongovalo také 10 337 rodinných příslušníků a 7630 důchodců. Petr Štěpánek dále informoval o vývoji na úseku správy majetku, kde se analyzují jednotlivé činnosti.

Podle generálního ředitele (SŽDC) pokračují investice do oprav staničních budov (rozhovor na toto téma s generálním ředitelem SŽDC vyšel na stránkách MF Dnes). Dále hovořil o změnách v OJ CSS (Centrum sdílených služeb), kde byl od 1. 7. 2018 jmenován ředitelem Ing. Petr Tauber. Od příštího roku má také dojít k centralizaci finančních účtáren u SŽDC do CSS, jejichž pracoviště mají být v Pardubicích a v Olomouci. Otázkou je, jestli a jak se tento krok bude týkat i provozních účtáren na OŘ, upozornil v reakci na tento záměr člen PV Jaromír Strýček. Pokud jde o předložení koncepce řízení provozu, je v současné době „ve hře“ pět variant, o kterých se vede diskuse, poznamenal Štěpánek.

Na začátku jednání, které řídil tajemník PV Miloš Paleček (na snímku), omluvil tentokrát nepřítomného předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého a provedl kontrolu plnění úkolů. Tady k úkolu, který se týká sledování vývoje u Hasičské záchranné služby, sdělil člen PV Marcel Bortl, že záměr rekonstruovat stávající budovu HZS v Přerově byl zastaven a měla by se stavět nová budova. Počínaje 12. červencem má také začít přejímání nové techniky. V diskusi k Zásadám použití FKSP poznamenal Libor Šimůnek, že SŽDC uplatňuje výraznější omezení ve výkladu, než umožňují příslušné platné vyhlášky a navrhl, aby tento výklad prověřilo odborné oddělení ESO OSŽ. Bylo dohodnuto, že na všech jednáních PV bude pravidelně sledována problematika použití FKSP.

Na jednání se pak dostavili zástupci zaměstnavatele: Ing. Evžen Pospíšil, vedoucí personálního oddělení GŘ SŽDC, Ing. Hana Kohoutová a Bc. Jitka Dolejšová. Ing. Pospíšil zopakoval informace o všech personálních a organizačních změnách, ke kterým u SŽDC dochází a navázal na informace z jednání odborových centrál, kdy se vrátil k návrhu OSŽ na změnu Zásad hospodaření s FKSP, tady by se podle pohledu zaměstnavatele neměly „zásady“ v průběhu roku měnit, ale úpravou materiálu „Otázky a odpovědi k FKSP“ dojde k tomu, co bylo požadováno (týká se aplikace počtu účasti šesti zaměstnanců v zadávání do STKR). Podle této úpravy „…může dojít k situaci, že se dvě (i více) OS ve spolupráci s odborovými organizacemi předem domluví na konání a financování společné akce, zveřejní nabídku pro zaměstnance obou (všech) OS a ti se této společné akce zúčastní. Akce se může konat při splnění minimálního limitu 6 zaměstnanců úhrnem za obě (všechny) spolupořádající OS SŽDC. Pak lze hradit z každé OS podílové náklady (formou samostatných faktur), a to za předpokladu, že zaměstnanci se řídí Zásadami FKSP své OS…“

Další informaci o postupu při zdanění časového příplatku, včetně zaměstnance, který ukončuje pracovní poměr, doplnila Ing. Kohoutová. SŽDC pak požádalo o aktualizaci údajů základních organizací, včetně uvedení IČO a byla odeslána žádost na OJ o vyhodnocení plnění PKS SŽDC. Další informace se týkaly mzdových údajů, vyplaceného odstupného, aktuálního počtu zaměstnanců a také úkolu daného Správní radou SŽDC na snížení počtu vedoucích zaměstnanců o 3 %. K největšímu snížení počtu provozních zaměstnanců v důsledku dokončování investičních akcí, celkem osmdesáti pěti, došlo u řízení provozu. Problematika zadávání údajů do STKR, konkrétně se zadáváním rodinných příslušníků, kdy se „zakousne“ přenos dat, byla tématem diskuse v závěru jednání. Podnikový výbor se pak shodl na zrušení svého červencového jednání s tím, že se členové PV sejdou 23. srpna na výjezdním jednání. Na závěr jednání pak byli členové seznámeni s termíny vícedenních školení pro funkcionáře OSŽ a dobrovolné inspektory BOZP.

Miroslav Gloss