S tradičními body v netradičním čase. Z důvodu kolize s dopolední schůzkou zástupců odborových centrál s ministrem dopravy bylo jednání Představenstva OSŽ v úterý 9. 4. 2019 posunuto až na odpoledne od 13 hodin. Informace ze zásadních jednání načal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku), který jednání řídil, shrnutím dění kolem ohrožení režijních výhod.

„Je asi zbytečné opakovat vše na této platformě, vše podstatné najdete na webu,“ řekl Martin Malý a dodal: „Úplně nové, co na webu ještě není, je to, co se událo po jednání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, kde návrh poslance Martina Kolovratníka neprošel. Na páteční (5. 4.) schůzce jsem se dotazoval pana ministra (Dana Ťoka), jak bude ministerstvo dále v této věci pokračovat. Z diskuse vyplynulo, že na Ministerstvu dopravy ČR žádné kroky ke změnám jízdních výhod aktuálně nepřipravují a ani nebyli iniciátory pozměňovacího návrhu Martina Kolovratníka. Nicméně i oni vnímají, že z dlouhodobého hlediska bude třeba jízdní výhody nějakým způsobem změnit, ale že je to citlivá věc.“
Martin Malý dále informoval o pondělní (8. 4.) informativní schůzce zástupců OSŽ (Martin Malý, Vladislav Vokoun, Radek Nekola) s vedením všech tří společností (SŽDC, ČD a ČD Cargo) na téma režijní jízdné. „Diskuse ukázala, že situace není jednoduchá, ale shodli jsme se na tom, že žádná z dotčených stran nyní nebude iniciovat změnu jízdních výhod. Pokud se týká problematiky dojíždění do zaměstnání u zaměstnanců v regionech, kde nebudou osobní železniční dopravu zajišťovat České dráhy, každá firma si to zatím bude řešit po své linii a informace budeme vzájemně sdílet.“
A konečně třetím bodem, o kterém Martin Malý informoval, byla již zmíněná úterní (9. 4. 2019) dopolední schůzka zástupců odborových centrál s ministrem dopravy. „Zabývali jsme se třemi body: dalším postupem v liberalizaci železniční dopravy v závazku veřejné služby (ministerstvo dopravy tzv. rozstřely nadále neplánuje a do budoucna chce postupovat podle vládou schváleného harmonogramu pro otevírání trhu), strategií v oblasti nakládání s dceřinými společnostmi ČD (momentálně se nic neřeší, je to věc budoucnosti) a třetím bodem byly režijní výhody. Momentálně žádná ze stran nebude navrhovat změnu nastavení, ale měli bychom nastartovat diskusi a najít mechanismus do budoucna (například formou napojení na jednotný státní tarif),“ poznamenal Malý.

I.místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun nejprve doplnil předsedu OSŽ Martina Malého ohledně výběrových řízení („Ministr potvrdil, že rozstřely skončily; všechno je teď přímým zadáním Českým drahám.“). „A čím nyní České dráhy žijí? Jsou to smlouvy s regiony (některé jsou uzavřeny, někde je před podpisem) a otázka ratingu a jeho obhajoby. Finalizuje se to, výstup bude v nejbližších dnech. A co je pro nás důležité, že v Parlamentu je novela zákona 266/1994 (Zákon č. 266/1994 Sb., Zákon o dráhách). Připomínám, že ne všechno, co je v té novele, začne okamžitě platit, například integrovaná jízdenka by měla začít platit až v roce 2020 (prosinec), takže komunikujeme to, sledujeme to,“ shrnul Vokoun s tím, že problémy, které České dráhy aktuálně řeší, nejsou jen problémem Českých drah: „Evropské železnici čelí řadě problémů, například úvaze, že v každé soupravě musí být povinně osm míst pro cyklisty. Existuje ale snaha některá opatření zmírnit, třeba i odsunutím na pozdější dobu,“ podotknul Vokoun. I.místopředseda OSŽ dále zmínil investiční počin ČD v podobě dvou simulátorů pro strojvedoucí v České Třebové a v Praze. „V České Třebové už simulátor funguje, je to pomůcka, která může být prospěšná. Každý strojvedoucí by se minimálně jednou ročně měl možnost tohoto zúčastnit.“
Telegraficky pak Vladislav Vokoun mluvil o jednání důchodové komise, kde nemá OSŽ svého přímého zástupce. „Předchozí komise sice nestihla dokončit řešení problematiky rizikových profesí, nicméně podklady předala a nyní přišlo vyhodnocení, že jedním z těch okruhů řešení či k diskusi je umožnění předčasného odchodu do důchodu u rizikových profesí, takže je to dílčí úspěch. Domníváme se, že pokud stát nařízením či vyhláškou stanovuje zdravotní podmínky pro výkon povolání, tak by (stát) měl i nahlížet na rizikové profese.“

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC, informoval o jednání ohledně poskytování příspěvku na rekreace z C-FKSP v roce 2020. „Aktuálně se konzultuje napříč odborovými centrálami náš návrh, aby se poskytoval příspěvek na rekreace i od jiných cestovních kanceláří, ale aby veškerá administrace šla přes ČD travel. Chceme se dopracovat k tomu, aby v září byly uzavřené zásady čerpání C FKSP pro příští rok, aby zaměstnanci v předstihu věděli, jaké budou mít možnosti. Uděláme všechny kroky k tomu, aby náš návrh prošel,“ zdůraznil.
Druhým okruhem problémů, kterými se zástupci OSŽ u SŽDC aktuálně zabývají, je diskuse o možném poskytování příspěvku zaměstnancům u soukromých dopravců na železnici. „Uvažujeme, že bychom mohli dohodnout třetí změnu kolektivní smlouvy, abychom pomohli zaměstnancům, kteří budou muset využívat soukromé dopravce,“ uvedl Štěpánek.
Zástupci OSŽ u SŽDC se zúčastnili i jednání pracovní skupiny OOPP a stejnokrojů. „25 zaměstnanců zkoušelo nový druh stejnokrojů, proběhlo vyhodnocení zkušební doby. V názorech se zaměstnanci lišili. SŽDC chce nové uniformy implementovat, ale ještě není znám přesný termín od kdy,“ informoval Petr Štěpánek. Dále pak referoval o rozhodnutí generálního ředitele SŽDC na poskytování motivační odměny pro provozní zaměstnance řízení provozu, infrastruktury a stavebních správ (kteří pracují ve venkovním prostředí) s účinností od 1. dubna 2019.

Závěr informací ze zásadních jednání patřil Bc. Renatě Douskové (místopředsedkyni OSŽ a předsedkyni Nedrážního republikového výboru OSŽ): „U TSS revidujeme kolektivní smlouvu a její součástí je i řád pro odměňování; ve společnosti OHL ŽS probíhá kolektivní vyjednávání; zástupci odborů z Dopravního podniku města Brna mají zájem o vstup do OSŽ, a u Dopravního zdravotnictví je plánováno zasedání doplněné Dozorčí rady,“ stručně informovala Renata Dousková.

V rámci bodu Organizační záležitosti se členové Představenstva OSŽ zabývali hledáním nového modelu fungování rekreačního zařízení OSŽ - hotelu Ostrý s cílem zajistit cenově dostupnou rekreaci pro členy OSŽ: „Mělo by se to stát českým Orionem (dotované rekreační zařízení v Řecku),“ řekl na úvod Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku.
Připomeňme, že na podzim roku 2018 se zúčastnilo rekreace zvýhodněné nabízené členům OSŽ v hotelu Ostrý v Železné Rudě celkem 196 osob. Po dobré zkušenosti a kladných ohlasech na tuto nabídku se navrhuje podobné pobyty uspořádat i pro léto roku 2019. Jedná se o benefit určený pouze pro členy OSŽ a jejich rodinné příslušníky. Navrhuje se ve spolupráci s externím subjektem uspořádat pobyty v období od 2. 6. do 28. 9. 2019. Zveřejnění konkrétní nabídky se předpokládá po „doladění“ po 15. 4. 2019 (nabídka bude rozeslána předsedům ZO OSŽ a zveřejněna na www.osz.org a v Obzoru).

Představenstvo schválilo dvě žádosti na přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ a jednu žádost o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem (včetně přípravného) a v řízení o náhradě škody v příčinné souvislosti s mimořádnou událostí.

Představenstvo OSŽ také schválilo Návrh na začlenění Odborů Dopravního podniku města Brna do struktur OSŽ jako nové ZO OSŽ a uložilo žádost předložit ke schválení Ústředí OSŽ (24. 4. 2019). Představenstvo rovněž schválilo Investiční záměr (výměna sprchových koutů) v Hotelu Oddech, návrh zahraniční pracovní cesty do Řecka, návrh výpravy na Regionální mistrovství USIC ve stolním tenise, návrh výpravy na Mistrovství Rakouska v běhu a návrh výpravy na Mistrovství Belgie v běhu. V další části jednání pak představenstvo schválilo hotel Olšanka v Praze jako místo konání VIII. Sjezdu OSŽ v roce 2021, návrh zahraničních pracovních cest na: zasedání výkonného výboru ETF, zasedání kontrolní komise ETF, zasedání Železniční sekce ETF.

V rámci organizačních záležitostí zazněla i informace o nově vznikající Galerii Bohemika (členové FISAIC získají výstavní prostor, možnost prezentace za velmi nízké náklady) v prostoru chodeb v sídle OSŽ v pražských Vysočanech. Miroslav Škota informoval o činnosti Revizní komise OSŽ a v bodu Různé (bez rozpravy) pak představenstvo vzalo na vědomí Zprávu ze zahraniční pracovní cesty (návštěva servisního střediska firmy Bombardier) a Zprávu ze zahraniční pracovní cesty na Slovensku v Rajeckých Teplicích (jednání kolektivních vyjednavačů OSŽ ČD Cargo a OZŽ ZSSK Cargo).

Michael Mareš