Pravidelné jednání Představenstva OSŽ, které se uskutečnilo v Praze, v sídle OSŽ, v úterý 7. května, začalo smutnou zprávou o náhlém úmrtí asistentky Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Jany Mulákové. Účastníci jednání uctili její památku minutou ticha. Přes tuto smutnou událost, která poznamenala celé jednání, se muselo představenstvo věnovat bodům dle programu.

Po kontrole plnění úkolů zazněly informace ze zásadních jednání. Předseda OSŽ Martin Malý informoval o neformální schůzce s Vladimírem Kremlíkem, která proběhla ještě před uvedením nového ministra dopravy do funkce. Zástupci OSŽ (kromě předsedy se této schůzky zúčastnil i místopředseda OSŽ Martin Vavrečka) informovali budoucího ministra o hlavních prioritách OSŽ a o dosavadní praxi setkávání zástupců odborových centrál působících na železnici s ministrem dopravy, které mohou předcházet možným konfliktům. Vladimír Kremlík řekl, že setkání se zástupci OC vidí jako užitečná, a vyjádřil ochotu v této praxi pokračovat.
Těžiště informací I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna bylo v referování o posledním (25. 4.) zasedání Dozorčí rady Českých drah, na němž došlo k některým personálním změnám - po odstoupení předsedy DR Petra Moose stanul v čele DR Karel Pospíšil, profesor ČVUT. Dozorčí rada je nyní oslabena o jednoho člena. Vladislav Vokoun dále uvedl, že rating ČD se podařilo udržet a výhled hospodaření společnosti je pozitivní.
Místopředseda OSŽ Radek Nekola spolu s tajemnicí PV Martou Urbancovou informovali o zasedání Dozorčí rady ČD Cargo z 24. 4., na níž zazněly informace o hospodaření ČD Cargo za rok 2018. Součástí projednání byl i příděl do Sociální fondu.
Místopředseda OSŽ Petr Štěpánek hovořil mimo jiné o jednání představitelů Podnikového výboru OSŽ SŽDC s generálním ředitelem SŽDC Jiřím Svobodou o převodu činností železničních telekomunikačních prostředků od akciové společnosti ČD Telematika pod SŽDC. Jak uvedl, uvažuje se provedení průzkumu a zmapování činnosti, které bude mít SŽDC zájem provádět vlastními silami. Generální ředitel SŽDC na schůzce s odboráři informoval i o jednání s Dopravním vzdělávacím institutem a uvedl, že SŽDC má záměr provádět odborná školení zaměstnanců samo. Petr Štěpánek dále informoval o tom, že se v souladu s organizačními změnami zřizuje nová funkce – správce stanic.
Představenstvo OSŽ poté vzalo na vědomí informaci o čerpání rozpočtu OSŽ za období 1 – 3 /2019, dále posoudilo a schválilo přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ pro člena OSŽ a poté sedm přiznání právní pomoci zastoupením před soudem v souvislosti s mimořádnou událostí a jedno přiznání právní pomoci v souvislosti s odškodněním pracovního úrazu.
Představenstvo vyslechlo návrh Miloslava Vajse, viceprezidenta EURAG (mezinárodní evropská asociace pro seniory), který OSŽ navrhl zastoupení v této organizaci s požadavkem finančního zajištění v případě výjezdů na akce EURAG. Po diskusi byla tato nabídka spolupráce zamítnuta s tím, že OSŽ koordinuje svou mezinárodní činnost včetně problematiky seniorů s ČMKOS a ASO, kde má své zástupce. Na přímé zastoupení OSŽ v EURAG proto nereflektuje.
Představenstvo OSŽ poté schválilo návrhy pracovních cest (regionální mistrovství USIC v bowlingu v Plzni, sportovní hry v Rusku, oslavy svatého patrona Odborového sdružení železničářů Srbska a výroční konference o inkluzivním růstu po roce 2020 v Bruselu).
Dalším bodem programu byl přehled o stavu členské základny OSŽ k 1. 2. 2019. Podle slov předsedy OSŽ Martina Malého je meziroční pokles členské základny minimální, konkrétně o 326 aktivních zaměstnanců a o 336 důchodců, což je z hlediska meziročních úbytků nejméně za posledních pět let.
Představenstvo OSŽ vzalo na vědomí návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí 2019 a vyslechlo informaci Barunky Balážové, předsedkyně Revizní komise OSŽ, o činnosti této komise. B. Balážová zdůraznila, že RK při kontrolách stále nachází některé administrativní nedostatky a opakovaně vyzývá k větší pečlivosti zpracování příslušné dokumentace.
Do bodu „různé“ byla předložena zpráva ze zasedání řídícího týmu poradní skupiny pro opravárenství Železniční sekce ETF, konané v Rakousku ve dnech 8. – 10. 4., a v závěru Radek Nekola informoval o zřízení nové základní organizace OSŽ u společnosti Metrans.
Zdeňka Sládková