Informace ze 109. zasedání Dozorčí rady (DR) ČD Cargo (mj. schvalování konsolidované účetní uzávěrky za rok 2018), včetně zprávy o hospodaření společnosti, podrobnosti ze společného jednání kolektivních vyjednávačů PV OSŽ ČD Cargo a PV OZŽ ZSSK Cargo v Rajeckých Teplicích, či informace o jednání odborových centrál ke KOP, to vše bylo na programu jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo ve čtvrtek 16. května 2019 v Praze, v Domě Bohemika, které moderovala tajemnice PV Bc. Marta Urbancová.

„Mimo jiné došlo (na jednání DR ČD Cargo) k vypořádání kladného hospodářského výsledku z pohledu přídělu do fondů včetně fondu Sociálního, který byl naplněn ve výši 30 milionů korun. V současné době jsou v něm alokovány finanční prostředky ve výši cca 130 milionů korun, takže máme na účtu rezervní prostředky, kdyby se firmě nedařilo,“ uvedl v úvodu předseda PV Radek Nekola. „Ještě se naplňoval příděl do rezervního fondu a zbylé finanční prostředky šly na úhradu ztrát z let minulých, což je běžná praxe,“ dodal Radek Nekola s tím, že v příštích letech se tak můžeme ve společnosti ČD Cargo dočkat jevu zatím nevídaného – výplaty dividend.

V rámci informací z Dozorčí rady společnosti ČD Cargo (podnikatelský plán se daří plnit tak, jak byl stanoven na první kvartál, dokonce se i překračuje - hlavním tahounem je dřevo, byť zima trošku utlumila svoz a těžbu), která zasedala 24. 4. 2019, zaznělo také, že byla na jednání předložena žádost na vydání nových dluhopisů ve výši 2 mld. Kč, které budou použity na pořízení nových vozidel nebo jejich modernizaci „Dozorčí rada ji odsouhlasila, je to v souladu s programem udržitelnosti společnosti a plně to koresponduje s investičním plánem, který byl již dříve schválen,“ podotknul Radek Nekola.

Předseda PV dále informoval o tom, že společnost ČD Cargo obdržela dopis, ve kterém ji SŽDC informuje, že má dojít k útlumu uzlu žst. Praha-Libeň, protože nákladní doprava v pražské aglomeraci hlukově ruší. „SŽDC má představu, že by v Libni mělo vzniknout školicí středisko SŽDC. Problémem je, že Praha-Libeň byla před lety nákladně revitalizována, ČD Cargo tehdy muselo opustit Kralupy nad Vltavou. Po pěti letech přichází SŽDC se cela opačným plánem, nicméně ČD Cargo nemá moc na vybranou,“ připustil Radek Nekola s dovětkem, že svým způsobem jde o zmařenou investici. „Nyní se budou muset kompletně opravit Kralupy: kolejiště, výtažné koleje a spádoviště a věci s tím spojené. Upozornili jsme i na nutnost vybudování adekvátního zázemí pro zaměstnance.“ Na adresu kondičních pobytů (KOP) Radek Nekola poznamenal: „Jsme připraveni k diskusi na toto téma, tento benefit je třeba více přiblížit nově příchozím zaměstnancům.“ (požadavek na snížení nároku na KOP z 20 na 15 let, u některých profesí až na deset let; přeřazení některých profesí ze tříleté periody do dvouleté; požadavek, aby zaměstnanci starší šedesát let jezdili na KOP každý rok).

Na druhou část jednání se dostavili zástupci vedení společnosti ČD Cargo: Ing. Tomáš Tóth, výkonný ředitel, Ing. Mojmír Bakalář, personální ředitel, a Mgr. Pavla Kreischová, vedoucí oddělení. Tomáš Tóth informoval o hospodaření společnosti. „Duben byl ve znamení zvýšených nákladů. Pevně věřím, že to zaměstnanci pocítili, ale Cargo také,“ řekl mimo jiné. „Snažíme se aktivně působit na trhu práce, spojili jsme se školami, dáváme studentům bezplatně tablety s cílem dostat se do povědomí studentů. Jedna předávka vysluhujících tabletů probíhá dnes (16. 5. 2019) a v horizontu dvou tří týdnů budeme předávat další tablety v České Třebové. Snažíme se oslovit mladou generaci, aby si při rozhodování, kam půjdou po škole, vybrali nás,“ řekl Tomáš Tóth.

Mojmír Bakalář poté referoval o probíhajících jednáních na téma KOP a dalších interních normách. „Normy, které chceme otevřít, by měly být uzavřeny do začátku kolektivního vyjednávání, tedy do půlky října. Zároveň se přehodnocuje katalog prací, chceme, aby se správně definoval popis pracovních činností u jednotlivých zaměstnání.“ Mojmír Bakalář mluvil i o přesčasové práci a situaci na pracovním trhu. „Je před námi období recese, otázkou je, jak to všechno proběhne. Potenciální zaměstnanci, kteří se na volný pracovní trh dostanou, budou reagovat se zpožděním, se sháněním práce budou otálet, protože pokud přijdou o práci, budou dostávat odstupné a finanční prostředky na řadu měsíců dopředu. Takže spoléhat se na to nedá, ale budeme intenzivně pracovat, abychom mohli nahradit aspoň tu část zaměstnanců, kteří se chystají do důchodu.“

Pavla Kreischová pak informovala o sportovních akcích, které společnost organizuje a podporuje a obecně o čerpání finančních prostředků na sportovní soutěže.

Michael Mareš