Mimořádné jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., bylo svoláno na středu 11. září do Prahy především kvůli přípravě kolektivního vyjednávání, ale také pochopitelně i k navrženým změnám v režijních výhodách, stihlo však projednat i řadu dalších záležitostí. V úvodu jednání přivítal tajemník PV Antonín Leitgeb (na snímku), který jednání moderoval, novou členku – Marii Štusákovou z České Třebové, která v podnikovém výboru nahradila předčasně zesnulou Janu Štanclovou. Velké části jednání se zúčastnil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Informace ze zásadních jednání patřily předsedovi PV Vladislavu Vokounovi, který nejprve krátce komentoval aktuální situaci na Českých drahách: „Kolektivní smlouva se plní, nedochází k žádným excesům, takže v létě nebylo nutno svolávat mimořádný podnikový výbor,“ poznamenal a dodal, že problémem je neúplný management Českých drah, který v současnosti tvoří tři lidé místo pěti, což poněkud komplikuje rozhodování, například o investicích. Jak dodal, doplněná Dozorčí rada ČD by měla na svém mimořádném jednání dne 25. 9., doplněním chybějících členů vedení, problém vyřešit.

Dále Vladislav Vokoun informoval o tom, že PV obdržel k připomínkování Etický kodex ČD. „Většina připomínek OSŽ byla přijata,“ konstatoval předseda PV a dodal, že kodex bude chránit podnik i zaměstnance, například před neoprávněnými stížnostmi nebo při mimořádných situacích.
Hospodářský výsledek ČD je podle slov Vladislava Vokouna dobrý, České dráhy zaznamenaly za první pololetí zisk. Dále informoval o problematice zavádění ETCS a převodu trakčního vedení na střídavou soustavu. Upozornil, že České dráhy (ale i jiní dopravci) se z důvodu špatné koordinace odpovědných orgánů dostávají do problému, jak včas a za odpovídajících finančních podmínek toto zajistit. Stát podle jeho slov přípravu podcenil, bude proto nutno urychleně zahájit jednání s dopravci i s provozovatelem dráhy o zlepšení koordinace a navýšení finančních prostředků na dotace. Vladislav Vokoun spolu s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým jednali o této záležitosti dne 9. 9. s ministrem dopravy, kde jej upozornili na naléhavost tohoto problému.

K blížícímu se kolektivnímu vyjednávání na Českých drahách Vladislav Vokoun poznamenal, že se domnívá, že vzhledem k častým personálním změnám v představenstvu ČD by jako základ jednání měla být bez velkých změn přijata letošní kolektivní smlouva a jednalo by se především o mzdovém nárůstu; nově by se mělo jednat pouze o příspěvku na cestu do zaměstnání či o příspěvku za zabránění úniku tržeb. Kolektivní vyjednávání by mělo být zahájeno počátkem října.

Živá diskuse se rozproudila k problematice případných personálních důsledků plynoucích ze ztráty části výkonů ČD v regionální a dálkové dopravě, které nastanou 15. 12. 2019 po přechodu na nový GVD. „Zaměstnavatel již dříve deklaroval, že jeho snahou je zaměstnat všechny lidi, kteří o to projeví zájem a v tomto směru již učinil několik opatření, například zvýšení záloh,“ zdůraznil Vladislav Vokoun a dodal, že pro některé zaměstnance může být ovšem problémem případné dojíždění za prací. Přestože nic ještě nebylo rozhodnuto, v Jihomoravském kraji, jak informoval Karel Tomeček a doplnili jej další členové PV, kraj již nyní velmi tlačí na změny v organizaci práce a lidé se obávají ztráty zaměstnání. „Z každé strany přicházejí jiné informace,“ podpořil tento názor člen PV Martin Janeček a dodal, že je škoda, že se z jednání omluvila Mgr. Soňa Schwarzová, ředitelka odboru 10, která by mohla tuto záležitost objasnit. „Teď je rozhodující měsíc, lidé potřebují vědět, jestli s nimi České dráhy počítají,“ dodal.

Další blok informací, které podali Vladislav Vokoun a Mgr. Martin Malý, se týkal návrhu Ministerstva dopravy ČR na úpravu Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy, od 15. prosince 2019. „K první části návrhu nemáme námitky, platnost režijek bude prodloužena na další tři roky a za dosavadní ceny,“ řekl Vladislav Vokoun a dodal: „Ale ministerský návrh úpravy Tarifu zároveň obsahuje pro nás nepřijatelnou pasáž týkající se zejména regionálních spojů.“
„Proto tuto navrhovanou změnu napadneme. Doufáme v konstruktivní dialog s ministerstvem dopravy,“ dodal Mgr. Martin Malý. K této problematice bude v pátek 13. 9. svolána společná schůzka všech odborových centrál, na níž budou jejich představitelé seznámeni se stanoviskem Představenstva OSŽ a Podnikového výboru OSŽ při ČD a bude se jednat o dalším společném postupu.

Hostem části jednání byl i místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, který seznámil členy PV s aktualitami v ČD Cargo. „Nákladní doprava v Evropě začíná reagovat na zpomalování ekonomiky,“ konstatoval a dodal, že se pokles poptávky začíná projevovat i v ČD Cargo, které začíná mít výpadky v dovozu rudy a zaznamenává i pokles poptávky po energetickém uhlí do elektráren. „Ambiciózní plán ČD Cargo se nedaří plnit,“ řekl Radek Nekola a informoval o tom, že vedení společnosti bylo nuceno přijmout některá úsporná opatření, týkající se reklamy či školení. „Byli jsme vedením podniku požádáni, abychom informovali odboráře o tom, že bude třeba se podívat na organizaci práce, na možnost některých změn, například na omezování přesčasů,“ řekl.

Závěr jednání patřil některým organizačním záležitostem, například přípravě společného výjezdního zasedání podnikových výborů OSŽ ČD a ČD Cargo, které se uskuteční 16. – 18. října na Kořenově.

Podnikový výbor dále zvolil tým kolektivních vyjednavačů: Vladislav Vokoun. Antonín Leitgeb, Věra Nečasová a Štěpán Lev. Tým může být v průběhu kolektivního vyjednávání doplňován podle právě projednávané problematiky.

Zdeňka Sládková