Kontrolou plnění úkolů (v rámci tohoto bodu zazněla i informace o současném stavu aktivních a pasivních právních sporů vedených s Ing. Duškem; dne 10. 9. bylo vedeno další jednání před Obvodním soudem pro Prahu 7, kde bylo vyslechnuto pět ze sedmi navrhovaných svědků a dále bylo nařízeno jednání na 3. 12. 2019 a 7. 1. 2020) bylo ve středu 25. 9. 2019 zahájeno pravidelné jednání Ústředí OSŽ.

Nosným bodem programu byly tradičně Informace ze zásadních jednání, jako první vystoupil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun: „Dnes se sejde Dozorčí rada (DR) ČD, která má zvolit zbývající dva členy představenstva společnosti ČD,“ řekl Vladislav Vokoun v úvodu s tím, že definitivně by tak mělo skončit období spekulací, kdo v představenstvu nakonec zasedne. „Novináři se mě často ptají, zda to (ona nejistota) má vliv na chod společnosti. To je logický, dlouhodobě to dopady má, tak snad se konečně věci dořeší.“

Vladislav Vokoun se věnoval i smlouvám Českých drah s kraji, podle něj jsou z 90 % hotové. „Ale berte toto číslo s rezervou, kraje neustále mění podmínky, mají nějaké nápady,“ poznamenal s dovětkem, že v celkovém součtu přijdou České dráhy v roce 2020 o 4,2 % výkonů v regionální dopravě, což není žádný velký pokles. „Samozřejmě jiný názor budou mít zaměstnanci z těch regionů, kterých se to týká. Zejména jde o kraje Zlínský a Ústecký.“
V regionální dopravě je ze strany Českých drah uzavřeno celkem 47 smluv s platností od 3 do 15 let, smlouvu s nejkratší platností mají České dráhy uzavřenou na tři roky (s tříletou opcí) s Jihomoravským krajem. Konkrétně objednávka Jihomoravského kraje představuje 11 % výkonů ČD, nejméně se na výkonech Českých drah podílí 3 % Karlovarský kraj, největší podíl na výkonech ČD (cca 25 %) má tradičně Středočeský kraj s Prahou. Situace v dálkové dopravě pak podle Vladislava Vokouna koresponduje s usnesením vlády na postupném otevírání trhu do roku 2032. „Většina smluv je dohodnutá, nejdůležitější tratí, kterou jsme ztratili, je Brno – Bohumín.“

„I o společnosti ČD Cargo se píše v novinách,“ navázal s nadsázkou na I. místopředsedu OSŽ předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo a místopředseda OSŽ Radek Nekola informací z jednání valné hromady, která 10. 9. potvrdila ve funkcích staronový management ČD Cargo. „Jsem rád, že to proběhlo už nyní a novináři to nepřetřásali těsně před vypršením jejich mandátu,“ poznamenal Nekola, který krátce informoval i o hospodaření společnosti (ČD Cargo): „Nákladní doprava je citlivá na pohyby na ekonomickém trhu, problém má i ČD Cargo, a to především v těžkých komoditách, jako jsou energetické uhlí, dřevo, a další substráty. Samozřejmě ČD Cargo řeší i přechod na jiné komodity zboží, které bude železniční nákladní doprava schopna převážet,“ řekl Radek Nekola a dodal: „Velkým konkurentem je stále pro nás silniční doprava, ale věřím, že i náš stát se probudí z letargie a začne nákladní železniční dopravu protežovat. Stále platí, že společnost je v zisku, i když to bude nakonec méně, než bylo plánováno.“
Letmo se Radek Nekola zmínil o první dodávce lokomotiv TRAXX od společnosti Bombardier, o zřízení nové pobočky společnosti v Německu (tato cesta je efektivnější), o tom, že společnost pozastavila příspěvky ze Sociálního fondu na rekreaci z důvodu vyčerpání rozpočtované částky („10. 10. se s vedením podniku sejdeme a bude jednat o navýšení přídělu jak na letní, která bude dobíhat, tak i na zimní rekreaci; zájem zaměstnanců o rekreaci od ČD travel totiž meziročně vzrostl o 15 %.“), o katalogu zaměstnání, i o dění ve společnosti METRANS DYKO Kolín, kde aktuálně probíhá kolektivní vyjednávání o podobě nové PKS („Jednání nejsou jednoduchá, nicméně se postupem času daří vedení společnosti vysvětlit, že odbory jsou nedílnou součástí evropských struktur a ne protivníkem, a že mohou pozitivně ovlivňovat zaměstnance, aby měli chuť pracovat.“)

Miloš Paleček, tajemník PV OSŽ SŽDC, informoval o jednání odborových centrál (28. 8. 2019), kde zaměstnavatel předložil návrh 3. změny stávající kolektivní smlouvy a současně návrh PKS SŽDC na rok 2020; těmito návrhy se na svém jednání 19. 9. 2019 zabývaly odborové centrály a stanovisko k nim předloží 30. 9. 2019 na výjezdním zasedání v Berouně i zaměstnavateli. „Tam budeme ve dnech 1. až 4. 10. řešit i zásady FKSP,“ dodal Paleček.

Složitá a komplikovaná (a celé léto mediálně propíraná) je podle místopředsedkyně OSŽ Bc. Renaty Douskové situace ve společnosti Legios Loco. Nevyjasněné majetkové vztahy a právní třenice postavily zaměstnance firem HMS a Legios Loco do nezáviděníhodné situace. „Řečeno slovy právníka, situace v Lounech je jasným důkazem toho, jak snadné je zničit prosperující firmu,“ uvedla Renata Dousková s tím, že dopad to má pochopitelně i na zaměstnance v kooperujících firmách v Horním Slavkově a v Nymburce. V Legiosu se také chystají na nové volby do ZV, neboť současný předseda ZO OSŽ Pavel Štiller je dlouhodobě nemocný. Stručně se pak Renata Dousková vyjádřila k situaci v Dopravním zdravotnictví (probíhá vyhodnocování KS), u Dopravního podniku města Brna (návrh na vložení názvu ZO do rejstříku) a k situaci na Drážním úřadu v Praze, kde odborová organizace rozporuje způsob organizačních změn: „Nezlobte se, ale v tuto chvíli nebudu konkrétnější.“

Závěr bodu Informace ze zásadních jednání patřil předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému a jednání dopravní tripartity 16. 9. (témata: aplikace ETCS, přechod na střídavou trakci a financování infrastruktury do budoucna). „Prostředky alokované na investice jsou pro příští rok zhruba poloviční než letos. Zatím to vypadá, že se žádné nové stavby zahajovat nebudou,“ řekl Malý. „A pokud jde o mzdy, tak ani tam situace není růžová. Na jednáních dopravní tripartity opakovaně připomínáme, že je potřeba při tvorbě rozpočtu SFDI vytvořit podmínky pro to, aby u SŽDC bylo možné realizovat nárůst mezd v obdobné výši, jakou MF ČR očekává v ostatních oblastech národního hospodářství,“ dodal s tím, že v průběhu jednání také jasně vyplynulo, že situace kolem zavádění ETCS vyžaduje lepší koordinaci mezi správcem infrastruktury, ministerstvem dopravy a jednotlivými dopravci.

Poté se Martin Malý věnoval i režijním výhodám: „Už před prázdninami jsme vyzývali ministerstvo dopravy (MD) k jednání na téma pokračování jízdních výhod, ale schůzka byla ze strany MD opakovaně odkládána. Dne 3. 9. potom MD ČR zaslalo odborovým centrálám dopis, v němž nás informovalo o své představě. Návrh MD ČR na úpravu Tarifu „režijního jízdného“ sice obsahuje ustanovení o zachování stávající výše prolongačních poplatků i na příští tři roky, k čemuž za předpokladu zachování platnosti režijek u stávajícího rozsahu vlaků nemáme výhrady, obsahuje však, bohužel, také návrh na doplnění ustanovení, které by umožňovalo vyloučit platnost režijek u všech závazkových vlaků, kde by se na tom objednatelé (kraje) s Českými drahami dohodli. Toto ustanovení by samozřejmě okamžitě vystavilo České dráhy velkému tlaku ze strany krajů na vylučování platnosti režijek v regionální dopravě,“ uvedl Martin Malý a dodal: „Považujeme to za hrubou necitlivost k zájmům držitelů režijních výhod a za zbytečnou podporu prosazování ekonomických zájmů krajů na úkor ČD a SŽDC, kterým by v důsledku takových změn v oblasti režijních výhod obratem vzrostly osobní náklady. Pro nás je to nepřijatelné.“
V pátek 13. 9. o tom jednali představitelé OSŽ se zástupci všech odborových centrál na železnici a společným stanoviskem vyzvali MD ČR k jednání o nalezení oboustranně přijatelnějšího řešení této problematiky. „Včera ve večerních hodinách jsme dostali informaci, že po 30. 9. 2019 obdržíme z MD ČR návrh dalšího postupu jednání,“ konstatoval Malý.

Členové Ústředí OSŽ dále projednali a v roli valné hromady schválili výroční zprávy a účetní uzávěrky společností OSŽ Slovakia, a. s., a Pacifik, a. s., za rok 2018, včetně výroků auditora, které na jednání předložil místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka.
Ústředí OSŽ vzalo na vědomí hospodářský výsledek OSŽ za rok 2018 a schválilo návrh na příděly do fondů z hospodářského výsledku a z rezervního fondu. Dále Ústředí OSŽ vzalo na vědomí informaci o vypracování a podání daňového přiznání za rok 2018 a informaci o plnění rozpočtu OSŽ za období 1-6/2019.
Ústředí OSŽ vzalo také na vědomí Informaci o vyhodnocení PKS uzavřených u zaměstnavatelů, kde působí odborová organizace OSŽ, kterou předložil vedoucí ESO OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř (materiál má tradiční strukturu, včetně obecné charakteristiky jednotlivých zaměstnavatelských subjektů).
Členové Ústředí OSŽ dále schválili novou členkou RK OSŽ paní Ivanu Malounovou,
Ústředí OSŽ rovněž vzalo na vědomí termín a místo konání oslav 30 let OSŽ (ve čtvrtek 4. 6. 2020 v hotelu Olšanka v Praze) a schválilo termín konání VIII. sjezdu OSŽ ve dnech 5. až 6. listopadu 2021 v Praze.

V závěru pak Ústředí OSŽ schválilo půlroční pilotní projekt rozšíření právního poradenství, právní pomoci členům OSŽ v občanském životě – pilotní projekt proběhne v období 1. 1. 2020 až 30. 6. 2020.

Samotný závěr pak patřil Organizačním záležitostem, Informaci Revizní komise OSŽ a bodu Různé.

Michael Mareš