V průběhu jednání Představenstva OSŽ v úterý 12. 11. 2019 zasedl stávkový výbor OSŽ, který z rozhodnutí Ústředí OSŽ tvoří členové Představenstva OSŽ. Stávkový výbor si v úvodu jednání zvolil svého předsedu, kterým se stal Mgr. Martin Malý. Poté stávkový výbor přijal informaci o postupu v otázce vyjednávání o jízdních výhodách v Jihomoravském kraji, kterou vyhodnotil jako vážnou.

Proto začal Stávkový výbor neodkladně připravovat základní dokumenty pro organizování případné stávky, která by se týkala regionálních vlaků ČD v Jihomoravském kraji. K dalšímu jednání se Stávkový výbor sejde po jednání zástupců Českých drah s představiteli Jihomoravského kraje (které se uskuteční v sídle kraje v úterý 19. 11. 2019 a jehož se zúčastní i zástupci OSŽ) ve středu 20. 11. 2019, a to bezprostředně před jednáním Ústředí OSŽ, kde se rozhodne o dalším postupu. To je nejdůležitější informace z úterního (12. 11. 2019) jednání Představenstva OSŽ, které tradičně zasedalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech.

V rámci Informací ze zásadních jednání referoval I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách Vladislav Vokoun o kolektivním vyjednávání u Českých drah („Dnes máme první jednání se zaměstnavatelem, probereme úvodní věci a možná dojde k prvnímu čtení návrhu PKS.“). „Přestože změny v návrhu kolektivní smlouvy (předložené zaměstnavatelem) nejsou velké, jejich dopad je poměrně značný,“ popsal Vladislav Vokoun ve zkratce a telegraficky se zmínil i o změně organizační struktury personálního odboru GŘ ČD, která již byla schválena představenstvem Českých drah. „Respektujeme právo zaměstnavatele na organizační změnu, nicméně v době, kdy probíhá kolektivní vyjednávání a odchází personální ředitelka, to nepovažujeme za šťastné,“ prohlásil.
Stručně poté informoval o posledním jednání Dozorčí rady Českých drah (která se ještě nezabývala doplněním představenstva), o probíhajících jednáních Českých drah s Jihomoravským krajem („Jednání Jihomoravského kraje není zatím pro nás přijatelné.“), či o personálním propojení ČD-Informační systémy (kde došlo k odchodu generálního ředitele) s ČD-Telematika (předseda představenstva by měl být společný pro obě společnosti). „Hledá se generální ředitel, diskutuje se o možném dočasném propojení obou společností z důvodu dosažení vyšších synergií,“ uzavřel.

Také místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radek Nekola se věnoval kolektivnímu vyjednávání (Odborové centrály obdržely návrh kolektivní smlouvy: „Zaměstnavatel dodržel, co slíbil, předložil totožnou kolektivní smlouvu, o navyšování mezd bude vedena diskuse.“), i o již schváleném Katalogu zaměstnání: „V tuto chvíli jsme připraveni se s odborovými centrálami sejít a připravit společný protinávrh (kolektivní smlouvy) tak, abychom mohli jednat se zaměstnavatelem,“ řekl. Radek Nekola se rovněž zmínil o jednání Dozorčí rady ČD Cargo, jejímž předsedou byl jednomyslně zvolen Václav Nebeský. „Jinak probíhala standardní rozprava k hospodaření. Pokles poptávky se zastavil, je to dáno podzimním obdobím, nicméně hrozba výpadku na Ostravsku stále trvá. Čtvrté čtvrtletí a dopady opatření č. 6 provozního ředitele by měly napomoci splnit podnikatelský plán,“ informoval. Zmínil se i o diskusi na téma nákladní doprava na železnici. Radka Nekolu překvapila slova generálního ředitele SŽDC na konferenci v Harrachově, kde generální ředitel SŽDC mluvil o udržitelnosti a případném rušení ranžírů. „Jestli nechceme být jen tranzitní zemí, musíme nejen udržovat a modernizovat stávající, ale budovat i nové moderní ranžíry a terminály. Věřím, že diskuse na toto téma bude vedena především s nákladními dopravci,“ uvedl Radek Nekola a k poslednímu tématu (ETCS) dodal, že ČD Cargo je připraveno mít dostatek lokomotiv s mobilním zařízením ETCS.

O dění u SŽDC referoval Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC s tím, že kolektivní vyjednávání bude pokračovat v pátek 15. 11. 2019: „Není toho moc, co máme dojednávat, ale máme ještě pořád o čem jednat. Nemáme dojednaný růst tarifních mezd, není uzavřená třetí změna podnikové kolektivní smlouvy (dopravné), ani platnost kolektivní smlouvy, informoval. V připomínkovém řízení je Katalog zaměstnání (na něm pracují pracovní skupiny), Směrnice č. 64, předpis Bp1 a předpis Zam1. Připomínkové řízení k předpisu Zam3 je z důvodu připravované novelizace předpisu Bp36 zatím pozastaveno. Petr Štěpánek krátce referoval i o společném jednání podnikových výborů OSŽ SŽDC a OZŽ ŽSR na Slovensku, kterého se zúčastnilo nejvyšší vedení obou společností.

O aktuální situaci v HMS Louny (současný zaměstnavatel s insolvenční správkyní řeší nevyplacené mzdy v Legios Loco) v úvodu svého vystoupení ve stručnosti informovala Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního výboru (NeRV) OSŽ. „Dotyčným zaměstnancům, kteří se přihlásili na Úřad práce, nyní hrozí vyplacení pouze minimální mzdy. A aby to nebylo tak jednoduché, firma by měla změnit název na Vagonka Louny, prosím, je to ale zatím neoficiální informace,“ poznamenala s tím, že podobná anabáze jako v Lounech se nyní odehrává v Nymburce (zaměstnavatel dává zaměstnancům nové pracovní smlouvy). Telegraficky se Renata Dousková zmínila o blížícím se kolektivním vyjednávání v Dopravním zdravotnictví (otázka navyšování mezd u zdravotních sester) a dále informovala o společnosti CZ LOKO, kde byla podepsána kolektivní smlouva (nově je v ní finanční příspěvek u konkrétních profesí a u bezplatných dárců krve a plasmy). Ve společnosti Skanska probíhá kolektivní vyjednávání a za účinné pomoci ESO OSŽ-Ú se podařilo dotáhnout začlenění ZO OSŽ v Dopravních podnicích města Brna (tato odborová organizace je už právoplatnou základní organizací OSŽ, spadající pod NeRV OSŽ).

Závěr Informací ze zásadních jednání patřil předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému, který informoval o zasedání Železniční sekce ETF a Plenárního zasedání sociálního dialogu na železnici, kterého se společně s PhDr. Helenou Svobodovou zúčastnil v Bruselu ve dnech 5. až 6. 11. 2019. „Po dvouletém úsilí se nám podařilo dosáhnout toho, že sledování pracovní doby u strojvedoucích se dostalo do dvouletého pracovního programu sociálního dialogu na železnici (ETF x CER) na období 2020 - 2021. Vznikne společná expertní skupina (ETF a CER), která posoudí všechny existující dostupné technické nástroje a doporučí nejvhodnější technické řešení, přičemž OSŽ prosadilo do této expertní skupiny českého zástupce, kterým bude Doc. Dr. Roman Štěrba.“ Úplný závěr jednání Představenstva OSŽ patřil režijním výhodám. Martin Malý shrnul současný stav („Máme vyřešeny všechny vlaky ČD s výjimkou regionálních vlaků v Jihomoravském kraji.“) s konstatováním, že v úterý 19. 11. 2019 se v sídle Jihomoravského kraje v Brně společně s I. místopředsedou Vladislavem Vokounem zúčastní společného zasedání ČD a vedení Jihomoravského kraje s cílem najít kompromisní řešení. Zmínil se také o dopisu („Pozice OSŽ a návrh jednání ve věci používání ´režijek´ ve vlacích ČD v JMK“) který v pondělí 11. 11. 2019 zaslal hejtmanovi Jihomoravského kraje JUDr. Bohumilu Šimkovi.

Představenstvo OSŽ v další části schválilo přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ čtyřem žadatelům. Představenstvo OSŽ dále projednalo a schválilo seznam tuzemských účastníků oslav 30 let OSŽ (4. 6. 2020), časový harmonogram oslav pro tuzemské účastníky a doprovodný program pro zahraniční hosty oslav i návrh dárkových předmětů a uložilo předsedovi OSŽ předložit ke schválení návrh rozpočtu na pořádání oslav 30 let OSŽ.

Představenstvo OSŽ dále vzalo na vědomí návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na I. pololetí roku 2020 (předložen bude na jednání Ústředí OSŽ 18. 12. 2019), účast PhDr. Heleny Svobodové na konferenci Mezinárodní konfederace odborových svazů železničářů, i cestu delegace OSŽ na exkurzi do železničních podniků do Šanghaje a Pekingu v termínu 5. až 12. dubna 2020 s tím, že každý člen delegace si z vlastních prostředků zaplatí letenku a vízum, (delegace čínských odborů letos během návštěvy sídla OSŽ v Praze pozvala zástupce OSŽ k reciproční návštěvě Číny).
Představenstvo OSŽ dále schválilo návrh zahraniční pracovní cesty do Německa pro předsedu PV OSŽ ČD Cargo Radka Nekolu (návštěva servisního střediska Bombardier) a informaci (aktuální přehled) o čerpání rozpočtu OSŽ za leden až září 2019.

Závěr patřil Informacím RK OSŽ a bodu Různé (předložené materiály vzalo Představenstvo OSŽ na vědomí bez rozpravy).

Michael Mareš