Výbor OSŽ při Správě železnic na Oblastním ředitelství v Olomouci vyjádřil ve svém usnesení z 23. září 2021 trvající kategorický a zásadní nesouhlas se záměrem sloučení OŘ Olomouc a OŘ Ostrava k datu 1. ledna 2022 a žádá o zastavení, případně odložení účinnosti této organizační změny. Usnesení bylo zasláno generálnímu řediteli Správy železnic Jiřímu Svobodovi, ministru dopravy Karlu Havlíčkovi a Správní radě Správy železnic.
Výbor OSŽ Olomouc sdružuje všechny ZO OSŽ při Správě železnic v Olomouckém a Zlínském kraji.

Svůj nesouhlas s připravovanou organizační změnou zdůvodňuje Výbor svojí obavou o negativní dopad do celkového stavu údržby železniční infrastruktury. „Byť je deklarováno, že se nedotkne provozních zaměstnanců a tudíž ani bezpečnosti provozu a zajištění provozuschopnosti dopravní cesty, uvažovaná redukce řídících a technických zaměstnanců znamená ohrožení bezpečnosti provozu, dopravní cesty a tím i celé dopravy,“ píše se v usnesení. Podle názoru Výboru je nutné tuto organizační změnu posoudit Drážním úřadem z hlediska dopadu do výše uvedené bezpečnosti.
Ve svém usnesení upozorňuje Výbor na hrozbu konečné ztráty profesních odborníků a jejich odchod do soukromého sektoru. Varuje také před nebezpečím, které v té souvislosti může nastat v oblasti rozsáhlých investičních akcí s nadregionálním významem. „Po sloučení OŘ Olomouc a OŘ Ostrava a odchodu zaměstnanců, kteří se na těchto investičních akcích podílejí, hrozí riziko, že nemusí být úspěšně dokončeny,“ stojí v usnesení.
Podle názoru Výboru OSŽ při OŘ Olomouc nebyla vedena objektivní diskuse o umístění sídla nově sloučeného OŘ, přičemž veškerá argumentace zaměstnavatele se Výboru jeví ve vztahu k úsporám jako neuvážená. Uváděná čísla ve zprávě „Informace o záměru zaměstnavatele o hromadném propouštění“ jsou z pohledu Výboru neobjektivní a zkreslená a není tudíž možné podle těchto čísel a dat argumentovat.
S usnesením byly seznámeny všechny základní organizace OSŽ v rámci Výboru, které se k nesouhlasu připojily. „Základní organizace OSŽ (sdružené pod Výborem OSŽ Olomouc) hájící zájmy zaměstnanců jsou připraveny použít veškerých dostupných právních postupů včetně vyhlášení stávkové pohotovosti, vedoucích k zastavení této organizační změny,“ stojí v usnesení Výboru OSŽ při OŘ Olomouc. Pod petici, vyjadřující tento nesouhlas, se již podepsalo více než 400 zaměstnanců Správy železnic, s. o., OŘ Olomouc, a nesouhlas vyslovilo i vedení Zlínského a Olomouckého kraje. Odmítnutí této organizační změny vyjádřil i olomoucký Regionální výbor Aliance drážního provozu. Výbor OSŽ OŘ Olomouc žádá o podporu i všechny ostatní železničáře.
Podle slov Jiřího Bernarda, jednoho z členů Výboru OSŽ Správy železnic při OŘ Olomouc, je v dnešní době masivních investic do železniční infrastruktury velice krátkozraké realizovat tak rozsáhlou organizační změnu, která má zásadní dopad do řídících struktur, současně s dopadem až do jednotlivých správ, potažmo středisek. „Zároveň jde tato organizační změna proti principu subsidiarity, což je základní parametr západních demokracií, snažící se zajistit, aby rozhodnutí byla přijímána co nejblíže občanům,“ zdůrazňuje Jiří Bernard.
Miroslav Čáslavský