Kontrolu plnění úkolů, informace ze zásadních jednání a zejména pak nejdůležitější bod – schválení rozpočtu OSŽ na rok 2015 - mělo na programu zasedání Ústředí OSŽ v úterý 24. 2. 2015.

 I přes onemocnění řady členů Ústředí OSŽ a omluvenky z důvodu účasti na jiných jednáních bylo Ústředí OSŽ usnášeníschopné a mohlo tak projednat a schválit nejdůležitější dokument roku – rozpočet hospodaření na rok 2015. Než se tak ale stalo, věnovali se členové nejvyššího řídícího orgánu mezi sjezdy – Ústředí OSŽ – informacím ze zásadních jednání. A to i přesto, že jedno z nejdůležitějších jednání, plénum dopravní tripartity, bude na programu až v úterý 3. března. „Chceme na jednání klást řadu otázek: například, jak se vyvíjí situace kolem ustavení regulátora? Jak bude ministerstvo (dopravy) postupovat dál při liberalizaci osobní železniční dopravy, či jaký je jeho postoj k výběrovým řízením na provozování regionální drážní dopravy? Co bude s hlavním železničním nákladním dopravcem, nebo s národním dopravcem v osobní dopravě?" prohlásil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který jednání ústředí řídil. První místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun doplnil, že otázek je daleko více, včetně posledního hitu – převodu-nepřevodu budov. „Situace je komplikovaná, nikdo není schopen například říci, jaká budou platit pravidla po převodu budov," uvedl Vladislav Vokoun s tím, že ani chystaná transpoziční novela zákona o drahách neřeší takové „detaily", jako například: kdo a kolik bude platit za používání veřejných prostor, a to tak, aby celý systém fungoval. „Ač nemám stávající opoziční politiky příliš v lásce, v jednom jim musím dát za pravdu – ministerstvo dopravy je v totálním rozkladu. Zaplať pánbůh, že aspoň České dráhy fungují a kolektivní smlouva platí."
Někteří členové Ústředí OSŽ poté v diskusi začali dokonce mluvit a uvažovat o výstražných akcích či „razantních krocích". Nakonec ale zvítězil názor, že by bylo dobré počkat na výsledky jednání tripartity, respektive na březnové oslavy 25 let OSŽ. „Myslím si, že bychom mohli panu ministru dopravy při této příležitosti připomenout, že máme za sebou 25letou historii a dvě stávky," zdůraznil Jaroslav Pejša.
V další části tlumočili zástupci SŽDC, ČD Cargo a nedrážních organizací aktuální situaci u svých podniků a společností. Tajemník OSŽ Miloš Paleček například zmínil jednání Správní rady SŽDC v pátek 27. 2. („Od toho se budou odvíjet další jednání na OJ o výkonových odměnách, další týden proběhne jednání odborových centrál se zaměstnavatelem o rozpočtu C-FKSP."), člen Nedrážního republikového výboru (NeRV) Pavel Štiller zase prezentoval probíhající kolektivní vyjednávání u společnosti AZ Servis (kolektivní smlouvy u JLV a v Dopravním zdravotnictví již byly uzavřeny) a Bořek Jiránek například informoval o probíhajících kontrolách zatřídění zaměstnanců podle katalogu zaměstnání u společnosti ČD Cargo. Tím byl blok „Informace ze zásadních jednání" uzavřen a přešlo se k projednávání rozpočtu OSŽ na rok 2015, který byl nakonec jednomyslně schválen jako vyrovnaný.
Členové Ústředí OSŽ poté vzali na vědomí Informaci o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ za II. pololetí 2014 (JUDr. Petr Večeř; bližší informace k tomuto tématu přinese nejbližší číslo čtrnáctideníku Obzor) a Zprávu o činnosti oddělení BOZP v roce 2014 v podání Ing. Jana Kubrichta: „Zprávu jste dostali písemně a máte v ní všechno podstatné. Myslím si, že tato zpráva je jak pro potřeby vaše, tak i členské základny dostatečně obsáhlá a není potřeba k tomu něco dodávat," uvedl s tím, že úspěšnost při odstraňování závad je rok od roku vyšší. „Myslím si, že i vedoucí pracovníci konečně pochopili, že to není proti nim, ale pro ně." Při této příležitosti poděkoval František Vopátek z Českých Budějovic Janu Kubrichtovi za vyřešení problému „mycí prostředky". „Během čtrnácti dnů to bylo vyřešeno, z 80 % byly mycí prostředky najednou k dispozici."
V další části se pak Miroslav Kaprálek (který zastupoval nemocného vedoucího mezinárodního oddělení Ing. Šmehlíka) věnoval „volnočasovým aktivitám", konkrétně mezinárodnímu železničářskému sportu, který v posledních letech zápasil především sám se sebou - důvodem neúčasti některých zemí na akcích USIC byly právě finanční náklady. „Nicméně v loňském v roce, na kongresu v Drážďanech, se podařilo dosáhnout dohody a od roku 2016 to pojede v nových intencích. Podstatnou změnou je to, že se zvýší příspěvky ze strany USIC, ale část nákladů si bude hradit každá účastnická země sama. Všichni si od toho slibují opětovné roztočení kol USICu."
Další část jednání Ústředí OSŽ byla věnována přípravám oslav 25 let OSŽ - konkrétně 24. března se bude konat slavnostní zasedání Ústředí OSŽ za účasti mnoha pozvaných hostů v Domě Bohemika v pražských Vysočanech a 9. dubna pak zasedání pro nejširší okruh členů ze ZO ve Starých Lázních v Kolíně.
Na závěr jednání přišly na řadu Návrh vzdělávacích aktivit na první polovinu roku 2015, Informace Revizní komise, a dva klasické a tradiční závěrečné body - Organizační a Různé.
Michael Mareš