Komentář vedoucího oddělení ESO OSŽ JUDr. Petra Večeře a následná diskuse k této směrnici byly jedním z hlavních bodů letošního třetího jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC v Praze 26. března.


K této směrnici došlo ze strany členů PV a některých Výborů při Oblastních ředitelstvích SŽDC celkem pět připomínek. Jak ve svém vystoupení řekl JUDr. Večeř, odborná oddělení Ústředí Odborového sdružení železničářů a Podnikový výbor jsou si vědomy významu této směrnice a kromě stanoviska odborných oddělení OSŽ (ESO a BOZP) k němu daly svá vyjádření i dvě na sobě nezávislé renomované advokátní kanceláře. Tajemník PV Adolf Hradílek navrhl dodatečně ještě úpravy některých článků této směrnice, ale podnikový výbor naprostou většinou odhlasoval, že materiál - stanovisko ke směrnici - není třeba měnit.
V úvodu jednání proběhla kontrola plnění úkolů, tady tajemník Adolf Hradílek informoval o tom, že na zasedání Ústředí OSŽ oslovil ministra dopravy s tím, že u Hasičské záchranné služby je potřebné obnovit zastaralou techniku. Ministr přislíbil možné řešení této věci v rámci Operačního programu doprava I a II. (O průběhu slavnostního jednání Ú-OSŽ pak v další části informoval předseda Podnikového výboru Mgr. Martin Malý.) Ten pak také k plnění dalšího z řady úkolů uvedl, že u čtyř ze sedmi Oblastních ředitelství SŽDC je uzavřena dohoda s místně příslušnými orgány odborových organizací týkající se odměňování zaměstnanců (v rozsahu poskytování výkonových odměn zaměstnancům na jednotlivých pracovištích, které umožňuje PKS SŽDC). O způsobu rozdělování těchto finančních prostředků a problematice rozdělování na jednotlivá pracoviště podle náročnosti provozu pak živě diskutovala část členů PV za řízení provozu. „Dohodu o tom, jaké pracoviště je více zatížené, máte ve svých rukou. Může být, že některá pracoviště budou vzhledem k výlukám dočasně více zatížená a zaslouží si větší procento výkonových odměn," poznamenal Adolf Hradílek. „Jsou samozřejmě rozdílné názory na to, které pracoviště je náročnější, ale naučíme se postupně, jak tento motivační nástroj používat," uzavřel diskusi Martin Malý.
Na další část jednání PV se dostavil ředitel odboru personálního GŘ SŽDC Ing. Pavel Koucký s Ing. Helenou Vytiskovou, Ing. Hanou Kohoutovou a Bc. Jitkou Dolejšovou. Členy PV seznámil s personálními změnami na generálním ředitelství SŽDC. Poslední jednání Správní rady schválilo podnikatelský plán SŽDC na rok 2015, proto bylo možné na společném zasedání odborových centrál projednat v souladu s PKS rozpis MOON, který vychází ze schváleného plánu na přijímání nových (469) provozních zaměstnanců infrastruktury i s potřebným objemem finančních prostředků na přesčasovou práci při výlukách. Správní rada jednala (26. 3.) i o stavu v přijímání nových zaměstnanců a vyžádala si k tomu i podrobné podklady. Od 22. března pokračují kondiční pobyty (KOP) v zařízeních, která uspěla v soutěži za obdobných podmínek, které platily loni a je také opět umožněna i účast rodinných příslušníků.
Dále se mluvilo o postupných krocích v přípravě na obsazení pracoviště CDP Praha a o informování zaměstnanců, kteří by zde chtěli pracovat. Součástí řady informací pro zájemce o práci na CDP jsou i aktivy, které se konají v Berouně, Pardubicích a v Praze (pražský aktiv proběhl 25. 3. za velké účasti zaměstnanců s řadou jejich dotazů). Ing. Koucký také potvrdil předchozí informaci tajemníka PV Miloše Palečka, že byl schválen záměr na zřízení služební vlakové zastávky u pracoviště CDP Praha. Ing. Kohoutová pak vysvětlila, jak bude dál nově řešeno zasílání žádostí o poskytnutí dovolené zaměstnancem na portálu řízení provozu v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů, aby zůstalo skryto jméno žadatele. Pokračovala Ing. Vytisková informací o jednání odborových centrál a zaměstnavatele 6. března, kde byl mimo jiné schválen prozatímní rozpočet prostředků C-FKSP a projednán předpokládaný příděl prostředků FKSP pro OJ. Padla také informace o rozhodnutí generálního ředitele SŽDC o poskytování smluvních mezd v OJ. Těch informací, které pak ještě zazněly v diskusi i od členů PV, byla celá řada. Poslední slovo ale patřilo předsedovi PV SŽDC Martinu Malému, který pozval zástupce zaměstnavatele na společné jednání podnikových výborů, českého OSŽ SŽDC a slovenského OZŽ ŽSR, které se uskuteční 22. až 24. dubna na Ostravsku.
Miroslav Gloss