Dnes, v úterý 17. 7. 2018, se na Ústředí OSŽ sešli zástupci všech deseti odborových organizací působících u Českých drah, aby prodiskutovali aktuální dění na Českých drahách. V poledne pak odborové centrály podepsaly společné prohlášení, ve kterém vyjadřují znepokojení nad posledními kroky ministra dopravy Dana Ťoka.

Odborové organizace na železnici jsou znepokojeny alarmujícím vývojem v sektoru veřejné železniční dopravy. V případě negativních kroků odborové centrály deklarují připravenost využít všech legitimních prostředků k zabránění destabilizace Českých drah.
Více ve Společném prohlášení odborových svazů na železnici.

Společné prohlášení odborových svazů na železnici
Odborové organizace na železnici jsou znepokojeny alarmujícím vývojem v sektoru veřejné železniční dopravy, kdy Ministerstvo dopravy České republiky (MD ČR) svým přístupem přestává, podle našeho názoru, plnit poslání ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy, garantující zájmy České republiky (ČR) a dodržování platných norem. Namísto potřebného a stále nedořešeného síťového efektu a definování základních síťových služeb na železnici se MD ČR svými posledními kroky zabývá věcně nepodloženou obměnou vedení společnosti České dráhy (ČD), a to evidentně destrukčním způsobem, přičemž právě ČD jako jediný a poslední dopravce již dnes zajišťují komplexní síťové služby, což je mimo jiné ekonomicky diskriminuje vůči ostatním dopravcům, kteří řeší pouze své podnikání a nikoliv síťovost jako takovou. MD ČR zřejmě nejde o rozvoj veřejné železniční dopravy v ČR, ale vše směřuje naopak k tomu, že cestujícím se na základě aktuálních kroků realizovaných MD ČR sníží dosavadní komfort poskytovaných služeb a možnosti jejich odbavení.

Jako skandální se jeví vystoupení ministra dopravy Dana Ťoka dne 13. 7. 2018 na tiskové konferenci MD ČR, ze které jasně vyplývá, že MD ČR v čele s ministrem dopravy doposud nebylo schopno vyřešit aktuální problémy železniční osobní dopravy. Pan ministr deklaroval pouze snahu obměny nejvyššího vedení ČD, avšak svým vystoupením pravděpodobně ohrožuje samotnou liberalizaci trhu železniční osobní dopravy, kterou žádná země Evropské unie nechápe jako destrukci národního dopravce a zároveň dehonestuje samotný proces obměny nejvyšších řídících orgánů ČD, tedy Dozorčí rady Českých drah, a. s. (DR ČD).

Na tiskové konferenci MD ČR dne 13. 7. 2018 ministr dopravy Dan Ťok
1. Prezentoval podivuhodný výběr členů nové dozorčí rady ČD, kteří mají představovat nezávislé odborníky, avšak které ve své podstatě diskvalifikoval jako nesvéprávné, když po nich dopředu požadoval realizaci výběrového řízení na členy představenstva ČD, přičemž noví členové DR ČD ještě neměli prostor pro to, aby se v nových pozicích zorientovali.

2. Informoval o jeho doporučení řídícímu výboru, aby předsedou Dozorčí rady ČD byl profesor Moos, i když volba předsedy je v samostatné působnosti členů Dozorčí rady ČD. Na tiskové konferenci vyšlo najevo, že členové Dozorčí rady ČD byli vybráni tak, aby byli dopředu ve shodě s ministrem dopravy, tzn., že se v žádném případě nejedná o proklamované odpolitizování řídících orgánů národního dopravce ČD.

3. Prezentoval, že management ČD je ve funkci 4 roky a říká, jak to nejde v rámci liberalizace. Management ČD nařknul z únavy, kterou je potřeba překonat profesionálním managementem. Způsobem výběru členů Dozorčí rady ČD nemůže vzniknout profesionálnější management ČD než ten, který správně vyzývá ministra dopravy, aby zajistil síťovost služeb a vytvořil podmínky pro férové soutěže bez diskriminace ČD. Stávající vedení ČD tak dělá pouze to, co by dělat mělo a sice upozorňuje na závažné nedostatky v postupu zvoleném MD ČR, kdy má právě MD ČR představit záměr, jak z ČD udělat konkurenceschopnou dopravní společnost. ČD samozřejmě mohou (pokud budou donucené) přestat zajišťovat dnes standardně nabízené komplexní služby, ale toto bude mít zcela jistě negativní dopad na cestující a kontrolu prostředků z veřejných rozpočtů ze strany státu. MD ČR doposud nepředstavilo žádný plán, jak tuto situaci řešit.

4. Na tiskové konferenci ministr dopravy prezentoval, že debatu s odbory teprve MD ČR čeká a doposud to nepotřeboval s odbory konzultovat. Pan ministr dopravy ignoruje jasné závěry z tripartity ze dne 10. 4. 2017, respektive 136. zasedání Rady hospodářské a sociální dohody a zapomněl nechat dopracovat materiál s názvem Role státu při zajištění dopravní obslužnosti v železniční dopravě po roce 2019 a dopady nové legislativy na společnost České dráhy, kdy dopracování spočívá zejména v tom, že sociální partneři požadovali:

- aby MD ČR neprodleně zřídilo pracovní skupinu k řešení liberalizace železničního trhu, která za účasti zástupců ministerstva, společnosti České dráhy i sociálních partnerů komplexně pojmenuje a vyčíslí všechny dopady, jež se otevíráním trhu přenesou na společnost České dráhy, a zároveň navrhne řešení těchto i jiných překážek blokujících splnění harmonogramu liberalizace železnic, včetně např. režijního jízdného a historické zátěže společnosti České dráhy;

- aby MD ČR vhodným způsobem zajistilo dostatečnou kvalitu služeb pro cestující během i po dokončení liberalizace nastavením jednoznačných kritérií přijatelnosti a pravidel síťovosti platných pro všechny dopravce i na úrovni krajské dopravy;

- aby MD ČR v maximálně možné míře využilo legitimní prostor pro zadávání zakázek národnímu dopravci formou přímého zadání;

- aby k liberalizaci a otevírání železničního trhu docházelo koordinovaně a v návaznosti na kroky činěné v okolních zemích tak, aby bylo zamezeno nerovným podmínkám mezi národním dopravcem na jedné straně a ostatními dopravci na straně druhé.

Vystoupení pana ministra dopravy 13. 7. 2018 a poslední kroky zcela jasně naznačují bezradnost Ministerstva dopravy ČR v souvislosti se zajištěním síťovosti služeb a nediskriminačních podmínek liberalizace železnice.

Odborové centrály přijaly nabídku ministra dopravy k jednání o této problematice dne 30. 7. 2018.

V této souvislosti vyzýváme:

1. Do doby sjednané schůzky nerealizovat zásadní změny v rámci Českých drah, včetně personálních,

2. K navázání trvalého dialogu se sociálními partnery při řešení problematiky dalšího postupu liberalizace na železnici.

Vzhledem k závažnosti situace všechny odborové centrály očekávají konstruktivní dialog. V případě negativních kroků deklarují připravenost využít všech legitimních prostředků k zabránění destabilizace ČD.

V Praze 17. 7. 2018

Odborové sdružení železničářů
Federace strojvůdců ČR
Svaz odborářů služeb a dopravy
Unie železničních zaměstnanců
Federace železničářů ČR
Federace vozmistrů
Federace vlakových čet
Cech strojvůdců ČR
Odborové sdružení zaměstnanců síťových odvětví
Demokratická unie odborářů