Drážní úřad opět po roce vydal výroční zprávu o bezpečnosti na českých železnicích. I přesto, že počet dopravců nadále stoupá, počet nehod stagnuje. Za rok 2020 obdržel Drážní úřad od Drážní inspekce celkem 23 bezpečnostních doporučení, která využil k přijetí odpovídajících bezpečnostních opatření. Státní dozory odhalily řadu nedostatků, které ale v převážné většině bezprostředně neohrožovaly bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy. Podrobnosti shrnuje výroční zpráva Drážního úřadu za rok 2020.

Zpráva je nově rozšířena a má přehlednou strukturu podle vzoru vydaného Evropskou železniční agenturou (ERA). ERA shromažďuje veškeré výroční zprávy od národních bezpečnostních úřadů členských zemí EU a využívá je k analýzám bezpečnosti a dalšímu plánování v evropském železničním prostoru.

Vysoký počet dopravců, typický pro Českou republiku, se meziročně navýšil o dalších 15 subjektů na 128 provozovatelů drážní dopravy. „Toto číslo samo o sobě znamená zvýšení nároků na kontrolní činnost, kterou považujeme za preventivní opatření mající zásadní vliv na bezpečnost provozování drah a drážní dopravy,“ zdůrazňuje Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

I přes omezení způsobená pandemií Covid-19 vykonal Drážní úřad v roce 2020 celkem 632 státních dozorů se zaměřením na plnění povinností dopravců, provozovatelů a vlastníků drah. Provozně-technická sekce v roce 2020 uskutečnila 204 dozorů zaměřených zejména na odbornou a zdravotní způsobilost osob řídících drážní vozidla, údržbu vozidel a její provádění včetně namátkových kontrol vozidel. Sekce infrastruktury v roce 2020 vykonala 428 státních dozorů, které byly s ohledem na stálý nárůst střetů silničních a drážních vozidel na železničních přejezdech zaměřeny především na přejezdy, a to zejména na zajištění rozhledových poměrů.

Zjištění státních dozorů
Státní dozory odhalily časté chyby v registraci vozidel, zejména těch, která jsou registrovaná v zahraničí, ale provozovaná v ČR. Údaje o státech, kde může být vozidlo provozováno, musí být vyznačeny přímo na vozidle a souhlasit s údaji uvedenými v evropském registru vozidel. Toto označení však na vozidlech často zcela chybí.
Zjištěn byl ve více případech také nevyhovující technický stav drážních vozidel či nepovolené úpravy. Byly nalezeny odchylky skutečného stavu vozidel od zápisu v protokolu o technické kontrole vozidla.
Nedostatky shledaly také kontroly v samotných vlacích, například chybějící plomby u rukojetí záchranné brzdy, uzamčení většího počtu nebo i všech WC ve vlaku, propadlé lhůty ročních kontrol hasicích přístrojů, chybné značení cest k hasícím přístrojům.

Důraz je v rámci dozorové činnosti Drážního úřadu stále více kladen na kontrolu subjektů zodpovědných za údržbu železničních vozidel (ECM). Právě ECM je tím, kdo ručí za skutečnost, že je dané vozidlo provozováno v bezpečném a provozuschopném stavu. Platná legislativa nařizuje všem těmto subjektům povinnou certifikaci. Systém údržby však musí být nejen vytvořen, ale také udržován a subjekty se nastavenými postupy musí řídit. Kontroly, jichž bylo v roce 2020 vykonáno 78, ukazují, že i zde jsou patrné nedostatky. Mimo jiné se jedná o nedodržování technologických postupů a nepoužívání předepsaných náhradních dílů nebo nedodržování zásad pro skladování, kdy hrozí jejich poškození.

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2020, ke stažení je na stránkách Drážního úřadu.