Stávkový výbor OSŽ konstatuje, že přes veškeré dosavadní vyjednávání mezi zúčastněnými stranami a opakované připomínání důležitosti dořešení této problematiky ze strany odborových organizací bohužel do dnešního dne nebyla v duchu platné právní úpravy zajištěna možnost pro všechny držitele režijek využívat na základě časového příplatku k režijce vlaky ČD objednávané Jihomoravským krajem (vlaky JMK).

Tento stav je v rozporu s platnou právní úpravou (§ 33 zákona 77/2002 Sb. a Tarif "režijního jízdného" vydaný MD ČR) a s oprávněnými zájmy držitelů režijek a narušuje dlouholetou tradici tohoto železničářského benefitu.

Stávkový výbor OSŽ považuje tuto situaci za naprosto nepřijatelnou a vyzývá všechny zainteresované strany k co nejrychlejšímu dořešení situace. Současně vyhlašuje stávkovou pohotovost s tím, že pokud nebude uspokojivým způsobem problematika uznávání režijek ve vlacích JMK dořešena, bude 30. ledna 2020 zahájena stávka, která zasáhne železniční dopravu v Jihomoravském kraji. O přesném rozsahu a době trvání stávky bude OSŽ jednat ve spolupráci s ostatními odborovými organizacemi na železnici.

Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ