Vážené kolegyně a kolegové,

v souvislosti se skončením zákazu volného pohybu osob po ČR (COVID - 19) OSŽ opět přechází k formě uzavírání pojištění odpovědnosti standardním způsobem.

OSŽ tímto žádá členy OSŽ (pokud nejsou nemocní COVID - 19 nebo v karanténě), aby doplnili podpis pojistníka - člena OSŽ do „Přihlášek k pojistné smlouvě“ (dále rovněž „přihláška“) u ZO OSŽ, kterou po přechodnou dobu nepodepisovali.

Dále OSŽ žádá ZV ZO OSŽ, aby tyto doplněné přihlášky (dodatečně podepsané) zaslali standardním způsobem, co možná nejdříve, na HFO OSŽ - ústředí.

Na základě opakujících se skutečností, že někteří členové OSŽ neuzavírají pojistné u pojištění odpovědnosti v odpovídající výši a jsou nečinní (nově se nepojistí) v souvislosti se škodní událostí (např. při mimořádné události /dále rovněž „MU“/ nebo při dopravní nehodě /dále rovněž „DN“/ apod.) OSŽ konstatuje, že neuzavírání pojistného v odpovídající výši a nečinností po MU nebo DN si členové OSŽ neuvědomují důsledky, které mohou pro ně nastat při likvidaci škodních událostí.

OSŽ opakovaně doporučuje:

členům OSŽ

  • SPOČÍTAT si 4,5 násobek svého průměrného hrubého měsíčního výdělku (dále rovněž „výdělek“) a dle toho se rozhodnout jakou výši pojistného uhradit v návaznosti na odpovídající pojistnou částku;
  • UVĚDOMIT si, že tento 4,5 násobek se vypočítává čtvrtletně zpětně od data škodní události a z toho důvodu mít pod kontrolou zvýšení svého výdělku (např. odměny, přesčasy apod.) v průběhu pojistného roku a při překročení 4,5 násobku si ihned DOPLATIT rozdíl do vyššího pojistného;
  • v případě své účasti na škodní události (MU nebo DN) a jeho možného zavinění, ihned UHRADIT nové pojistné, ještě před dalším výkonem práce (nejméně den předem).

ZV ZO OSŽ

  • UPOZORNIT členy OSŽ při nové platbě pojistného na výši částek k jednotlivým 4,5 násobkům pojistných částek;
  • UPOZORNIT členy OSŽ na skutečnost, jak se vypočítává průměrný hrubý měsíční výdělek při vzniku škody a měli pod kontrolou zvýšení svého výdělku (např. odměny, přesčasy apod.) s tím, že kdyby z tohoto důvodu došlo k vyššímu 4,5 násobku na který je pojištěn, aby ihned člen OSŽ DOPLATIL rozdíl do vyššího pojistného;
  • UPOZORNIT členy OSŽ, aby ZV ZO OSŽ bezprostředně informovali o své účasti na škodní události (MU nebo DN) a v případě možného zavinění ihned UHRADIT nové pojistné, ještě před dalším výkonem práce (nejméně den předem).

V případě nejasností se obracejte na JUDr. Petra Večeře, tel.: 737 275 068 nebo Mikuláše Hubicsáka, tel.: 737 275 114.

V Praze, dne 17. června 2020

Mgr. Martin Malý
předseda ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ