Ho­vo­ří­me s MI­RO­SLA­VEM NO­VOT­NÝM,
mís­to­před­se­dou OSŽ a před­se­dou Ne­dráž­ní­ho re­publi­ko­vé­ho vý­bo­ru OSŽ

 

Sta­veb­nic­tví pat­ří k obo­rům, kte­ré nej­ví­ce za­sáh­la ne­dáv­ná eko­no­mic­ká kri­ze. Ně­ko­lik sta­veb­ních fi­rem zkra­cho­va­lo, ji­né mu­se­ly ome­zit či do­kon­ce za­sta­vit vý­ro­bu. Po­dle ně­kte­rých zdro­jů při­šlo v sek­to­ru sta­veb­nic­tví v dů­sled­ku kri­ze o prá­ci až 50 000 li­dí. Do­pa­dy hos­po­dář­ské kri­ze po­cí­ti­ly po­cho­pi­tel­ně i fir­my, v nichž má OSŽ své čle­ny. Jed­nou z nich je ŽPSV (Že­lez­nič­ní prů­mys­lo­vá sta­veb­ní vý­ro­ba) Uher­ský Ostroh, kon­krét­ně zá­vod v No­vých Hra­dech, kde by­la na po­čát­ku le­toš­ní­ho ro­ku vý­ro­ba za­sta­ve­na a li­dé pro­puš­tě­ni. Ny­ní se ale vý­ro­ba v No­vých Hra­dech zno­vu ro­ze­běh­la.

Ano, je to tak. Po za­sta­ve­ní vý­ro­by na za­čát­ku le­toš­ní­ho ro­ku by­li všich­ni za­měst­nan­ci pro­puš­tě­ni a v ob­jek­tu zů­sta­li pou­ze ti, kte­ří pro­vá­dě­li ostra­hu. To se ny­ní změ­ni­lo. Stát se ny­ní roz­ho­dl vý­raz­ně in­ves­to­vat a čer­pat fi­nanč­ní pro­střed­ky z EU. Sta­veb­ní boom na­stal pře­de­vším dí­ky roz­hod­nu­tí vlá­dy ote­vřít in­ves­ti­ce do in­fra­struk­tu­ry, že­lez­ni­ci ne­vy­jí­ma­je. Z ak­tu­ál­ních úda­jů zve­řej­ně­ných na kon­ci zá­ří ve Věst­ní­ku ve­řej­ných za­ká­zek vy­plý­vá, že sta­veb­ní fir­my bě­hem prv­ních de­ví­ti mě­sí­ců le­toš­ní­ho ro­ku zís­ka­ly od stát­ní sprá­vy za­káz­ky za 88 mi­li­ard ko­run. Ne­ce­lou čtvr­ti­nu za­ká­zek z cel­ko­vé­ho ob­je­mu pak v ob­do­bí od za­čát­ku ro­ku do kon­ce zá­ří za­da­la Sprá­va že­lez­nič­ní do­prav­ní ces­ty (SŽDC), šlo o za­káz­ky za 13,2 mi­li­ar­dy ko­run.

V dů­sled­ku hos­po­dář­ské kri­ze, ješ­tě za mi­nis­tra do­pra­vy Ví­ta Bárty, do­šlo k za­sta­ve­ní veš­ke­rých sta­veb. Ná­sled­ně se pře­sta­lo vy­rá­bět, pro­to­že vlast­ně ne­by­lo pro ko­ho – ne­by­la vy­pi­so­vá­na vý­bě­ro­vá ří­ze­ní. Změ­na při­šla až s roz­hod­nu­tím té­to vlá­dy uvol­nit do sta­veb, ať už sil­nič­ních či že­lez­nič­ních, cel­kem 88 mi­li­ard ko­run, kte­ré by se mě­ly v do­hled­né do­bě pro­sta­vět. Po pě­ti le­tech pro­pa­du na­stá­vá ko­neč­ně oži­ve­ní.

 

Vý­ro­bav No­vých Hra­dech by­la ob­no­ve­na, vrá­ti­li se tam za­měst­nan­ci, kte­ří by­li na ja­ře pro­puš­tě­ni?

Z vět­ší čás­ti ano. Ny­ní se bu­dou při­jí­mat no­ví za­měst­nan­ci z dů­vo­du znač­né­ho ob­je­mu za­ká­zek. Těch za­ká­zek ma­jí No­vé Hra­dy i zá­vod v Uher­ském O­stro­hu to­lik, že bu­dou mít pro­blém jak le­tos, tak pře­de­vším pří­ští rok, vy­ro­bit to, co ma­jí vy­sou­tě­že­no a na­smlou­vá­no. Ostat­ně to je pro­blém ce­lé ŽPSV. S ne­pře­tr­ži­tým pro­vo­zem se do kon­ce ro­ku po­čí­tá ve všech je­jích zá­vo­dech.

 

V tis­kuse psa­lo, že nej­ví­ce sta­veb­ních ten­drů le­tos vy­hrá­la Skan­ska, údaj­ně za­káz­ky za pět mi­li­ard ko­run.

Sta­veb­ní fir­my zís­ka­ly bě­hem le­toš­ní­ho ro­ku za­káz­ky za ně­ko­lik de­sí­tek mi­li­ard ko­run. Nej­víc ten­drů vy­hrá­la spo­leč­nost Skan­ska, kte­rá zís­ka­la za­káz­ky za bez­má­la pět mi­li­ard ko­run – vy­hrá­la 69 ten­drů za 4,85 mi­li­ar­dy ko­run. Z dal­ších za­ká­zek v hod­no­tě 736 mi­li­o­nů ko­run bu­de mít po­díl dí­ky sdru­že­ní s ji­ný­mi fir­ma­mi. Nej­vět­ší ob­jem za­ká­zek pak za­da­la Sprá­va že­lez­nič­ní do­prav­ní ces­ty, šlo cel­kem o 95 za­ká­zek, z toho dvě zakázky s cenou nad miliardu korun. První (2 mld. Kč) získala Skanska, druhou spo­leč­nos­t AŽD Pra­ha. Jde o sta­veb­ní za­káz­ku za 1,55 mi­li­ar­dy ko­run na re­kon­struk­ci tra­tě Tá­bor – Be­chy­ně, kte­rou spo­leč­nost AŽD Pra­ha vy­hrá­la.

 

Lze říct, že dí­ky roz­hod­nu­tí stá­tu o zvý­še­ných in­ves­ti­cích do do­prav­ní in­fra­struk­tu­ry je ten­to sek­tor za­chrá­něn?

Dá se říct, že ano. Otáz­kou je, jak jed­not­li­vé fir­my uspě­jí ve vý­bě­ro­vých ří­ze­ních, za­tím ale úspěš­né jsou. Skan­ska i AŽD se chyt­ly, teď po­tře­bu­je­me, aby se chyt­la i E­lekt­ri­za­ce že­lez­nic, kde bu­dou mít pro­blém se­hnat kva­li­fi­ko­va­né za­měst­nan­ce v od­bor­ných pro­fe­sích. Ale to je vše­obec­ný trend, se kte­rým se po­tý­ka­jí všech­ny fir­my od o­pra­vá­ren­ských po sta­veb­ně– mon­táž­ní. Zku­še­ný od­bor­ník je vel­mi ne­do­st­at­kovým zbo­žím.

Ob­last opra­vá­ren­ství teď bo­ju­je s no­vým pro­blé­mem: sank­ce­mi vů­či Rus­ku. Ně­kte­ré fir­my, v nichž má­me čle­ny, s Rus­kem či­le obcho­do­va­ly a teď po­ci­ťu­jí jis­tý útlum. Nej­ví­ce sank­ce do­pa­da­jí na spo­leč­nost CZ LO­KO, ale oni se s tím ur­či­tě vy­po­řá­da­jí. Za­prvé, ty kon­trak­ty ješ­tě do­bí­ha­jí, to se zru­šit ne­dá, i když je otáz­kou, ja­ko to bu­de vy­pa­dat ohled­ně uza­ví­rá­ní no­vých smluv, a za dru­hé ta­to fir­ma je už sta­bi­li­zo­va­ná a re­no­mo­va­ná na­to­lik, aby si s tou­to si­tua­cí po­ra­di­la.

 

Za­tím­co sta­veb­ně–mon­táž­ní fir­my te­dy – obraz­ně ře­če­no – ne­vě­dí, kam dřív skon­čit, v bý­va­lých že­lez­nič­ních oprav­nách a stro­jír­nách v Čes­kých Ve­le­ni­cích je mrt­vo. Areál bý­va­lé fir­my je prázd­ný a hlí­dá jej bez­peč­nost­ní agen­tu­ra.

Ano. Fir­ma je za­vře­ná, ma­ji­tel – lounská spo­leč­nost Industry plant LG, ny­ní pře­jme­no­va­ná na Heavy Ma­chi­ne­ry Servi­ces – je od le­toš­ní­ho břez­na v kon­kur­su a vý­ro­ba je v Čes­kých Ve­le­ni­cích ukon­če­na. Z mé­dií vím, že uprch­lé­ho na­ji­te­le Savova hle­da­la po­li­cie pro da­ňo­vé úni­ky, kte­ré mo­hou sou­vi­set i s bý­va­lým Le­gio­sem. Z tis­ko­vých zpráv je nám zná­mo, že Sa­vov byl v Lon­dý­ně nedávno sku­teč­ně za­dr­žen. V po­lo­vi­ně lis­to­pa­du bu­de lon­dýn­ský soud roz­ho­do­vat o tom, zda jej vy­dá zpět do Čes­ka. Bo­hu­žel, ce­lá kau­za té­to loun­ské fir­mě, kde se vy­rá­bí a opra­vu­jí že­lez­nič­ní va­go­ny, a kde pra­cu­je ně­ko­lik set li­dí, z nichž řa­da jsou čle­no­vé OSŽ, ne­pro­spí­vá.

 

Ko­likčle­nů OSŽ v ne­dráž­ních fir­mách? Je jich ví­ce v o­pra­vá­ren­ských spo­leč­nos­tech, ne­bo ve sta­veb­ně–mon­táž­ních fir­mách?

Je to zhru­ba půl na půl. Po­sled­ní zná­mé čís­lo ho­vo­ří o tom, že bez dů­chod­ců má­me v ob­las­ti sta­veb­ně–mon­táž­ních fi­rem 3856 ak­tiv­ních čle­nů, v opra­vá­ren­ství je to řá­do­vě o tři sta mé­ně. Nej­ví­ce čle­nů má­me – po­kud jde o sta­veb­ně mon­táž­ní spo­leč­nos­ti – v AŽD Pra­ha, OHL ŽS Br­no a E­lekt­ri­za­ci že­lez­nic, po­kud jde o o­pra­vá­ren­ské spo­leč­nos­ti, tak nej­vět­ší co do po­č­tu čle­nů je Le­gios (Heavy Ma­chi­ne­ry Servi­ces) s cca 550 čle­ny včet­ně dů­chod­ců, pak CZ LO­KO a tře­tí je Pars no­va Šum­perk.

 

Blí­žíse ko­nec ro­ku, jak hod­no­tí­te prů­běh ko­lek­tiv­ní­ho vy­jed­ná­vá­ní?

Mlu­vi­li jsme o ŽPSV, tak ta­dy již by­la ko­lek­tiv­ní smlou­va uza­vře­na. Dí­ky to­mu, že je do­sta­tek prá­ce, se obě stra­ny do­hod­ly na změ­ně ko­lek­tiv­ní smlou­vy – v úva­hu při­chá­ze­jí ná­růst mezd a pří­spěv­ky (be­ne­fi­ty) v ob­las­ti dů­cho­do­vé­ho po­jiš­tě­ní. Do­dat­kem ke ko­lek­tiv­ní smlou­vě se te­dy změ­ni­ly ty­to dva pa­ra­met­ry. Ji­nak ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní u ostat­ních spo­leč­nos­tí stá­le ješ­tě pro­bí­há; u Skansky by­la ko­lek­tiv­ní smlou­va uza­vře­na te­pr­ve nedávno a je dlou­ho­do­bá. Ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní v ob­las­ti mezd chce­me ote­vřít u Do­prav­ní­ho zdra­vot­nic­tví, už se vyj­ed­nává­ u JLV (Jí­del­ní a lůž­ko­vé vo­zy) a ČSKD–INTRANS, za­mě­řit se teď mu­sí­me pře­de­vším na Le­gios, kde chce­me, aby by­la spo­leč­ná ko­lek­tiv­ní smlou­va pro Lou­ny (Le­gios) a ŽOS Nym­burk. Na­ším cí­lem je, aby do­šlo ke spo­je­ní obou ko­lek­tiv­ních smluv pod jed­ním do­ku­men­tem.  Mi­cha­el Ma­reš

Právě přítomno: 266 hostů a žádný gestor