Každý zaměstnavatel je ve smyslu platných právních předpisů povinnen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky všem zaměstnancům.

V zimním období může existovat na některých pracovištích riziko zátěže chladem. Podmínky ochrany zdraví při práci jsou v tomto případě stanoveny v novém nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Toto nařízení obsahuje tzv. minimální opatření k ochraně zdraví a bližší hygienické požadavky pro práci v zátěži chladem v § 7. Podle tohoto ustanovení platí, že na pracovišti kde je teplota vzduchu 4°C a nižší musí být zaměstnanec vybaven osobními ochranným pracovními prostředky, především pracovním oděvem, pracovní obuví a pracovními rukavicemi. Podmínkou těchto OOPP je to, že dostatečně ochrání zaměstnance před chladem. Dalším právem, kterým zaměstnanec disponuje, je právo na bezpečnostní přestávku v tzv. ohřívárně. V této ohřívárně musí být vybavení pro prohřívání rukou. Pokud se pohybuje teplota vzduchu na pracovišti od 10°C do 4°C musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání nepřesáhla dobu 3 hodin. Při teplotě vzduchu od 4°C do –10°C nesmí tato doba přesáhnout 2 hodiny a při teplotě vzduchu od –10°C 75 minut. Mezi jednotlivými úseky nepřetržité práce v zátěži chladem musí být bezpečnostní přestávky, které musejí trvat nejméně 10 minut. Z toho vyplývá, že po každých 2 hodinách nepřetržité práce má zaměstnanec za těchto klimatických podmínek právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně a že tato bezpečnostní přestávka musí trvat minimálně 10 minut. Na vrub bezpečnostních přestávek připomínáme, že se tyto započítávají do pracovní doby zaměstnance. Co se týká vlastní ohřívárny, jako ohřívárna může sloužit i místnost pro oddech, pokud je na tuto teplotu vyhřívána.

 

     V souladu s ustanovením § 8 výše uvedeného nařízení vlády, se také poskytují k ochraně zdraví zaměstnanců před negativními účinky chladové zátěže ochranné nápoje. Co se týká ochranných nápojů chránících před zátěží chladem, tak tyto se poskytují při trvalé práci na pracovištích, kde musí být z technologických důvodů udržována operativní teplota 4 °C a nižší nebo na polovenkovním nebo venkovním pracovišti, pokud jsou nejnižší teploty venkovního vzduchu naměřené na pracovišti v průběhu osmihodinové směny nižší než 4 °C. Ochranný nápoj, který chrání před zátěží chladem se poskytuje v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. Poskytuje se na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně dostupný. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý a může obsahovat i látky zvyšující odolnost organismu.
                                                                                                                        Mgr. Petr Kožmín
                                                                                                              Vedoucí oddělení BOZP OSŽ Ú

Právě přítomno: 309 hostů a žádný gestor