Ob­zor č. 29 – 27. 7. 1992

V pra­vi­del­né rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ se pí­še o schůz­ce zá­stup­ců od­bo­ro­vých cent­rál na že­lez­ni­ci a v do­pra­vě s doc. Ing. An­to­ní­nem Baudy­šem, kte­rý byl v té době po­vě­řen ří­ze­ním fe­de­rál­ní­ho mi­nis­ter­stva do­pra­vy. Zá­stup­ci jed­not­li­vých do­prav­ních obo­rů jej na schůz­ce se­zná­mi­li se špat­nou a ne­do­ře­še­nou si­tua­cí v do­pra­vě, včet­ně vzta­hů a pro­blé­mů me­zi hos­po­dář­ským ve­de­ním a jed­not­li­vý­mi od­bo­ro­vý­mi cen­trá­la­mi. Mi­nis­tr zdů­raz­nil, že zrov­no­práv­ně­ní jed­not­li­vých do­prav­ních obo­rů na pře­prav­ním tr­hu bu­de za­bez­pe­če­no až v no­vém da­ňo­vém sys­té­mu, je­hož plat­nost se před­po­klá­da­la od 1. 1. 1993.

Blí­ží­cí se dě­le­ní Čes­ko­slo­ven­ska na Čes­kou a Slo­ven­skou re­pub­li­ku předznamenává pro­hlá­še­ní ve­de­ní OSŽ, ujiš­ťu­jí­cí své čle­ny, že sta­no­vy OSŽ umož­ňu­jí re­a­go­vat ve vel­mi krát­ké době na pří­pad­né změ­ny ve stá­topráv­ním uspo­řá­dá­ní. Za­myš­le­ní re­dak­to­ra Ob­zo­ru pod titulkem „Čsd dělení“ po­té předkládá k uvá­že­ní, zda by Ob­zor i po roz­dě­le­ní re­pub­li­ky ne­měl zů­stat ča­so­pi­sem, spo­ju­jí­cím obě no­vě vznik­lé od­bo­ro­vé cen­trá­ly – čes­kou a slo­ven­skou. Při­po­meň­me, že Ob­zor byl v té do­bě již jed­ním z má­la fe­de­ra­tivních tý­de­ní­ků v Čes­ko­slo­ven­sku.

Ob­zor dá­le při­ná­ší re­por­táž ze stav­by ter­mi­ná­lu na dol­ním ná­dra­ží v Kar­lo­vých Va­rech, roz­ho­vor s před­se­dou ZV OZŽ v že­lez­nič­ní sta­ni­ci v Popra­dě pod příznačným titulkem „Cítíme se bezmocní“, z nějž či­ší ne­spo­ko­je­nost se si­tua­cí na ČSD i s ome­ze­ný­mi mož­nost­mi od­bo­rů po­má­ha­t svým čle­nům.

Stej­ně ja­ko v před­cho­zích dvou čís­lech Ob­zo­ru, i v tom­to let­ním čís­le stále ještě pře­va­žu­jí člán­ky se za­jí­ma­vost­mi ze svě­ta a cesto­va­telský­mi ti­py nad od­bo­rář­skou te­ma­ti­kou.


Ob­zor č. 30 – 3. 8. 1992

Na prv­ní strán­ce in­for­mu­je Ob­zor o per­so­nál­ní změ­ně ve ve­de­ní ČSD. Dne 27. čer­ven­ce 1992 byl ří­ze­ním s. o. ČSD po­vě­řen Ing. Ja­ro­mír Kunst, a to do do­by ukon­če­ní řád­né­ho kon­kur­su. Ing. Kunst na­hra­dil ve funk­ci tehdejší­ho ře­di­te­le ČSD Ing. Ja­na Hampla, kte­rý byl té­hož dne ze své funk­ce od­vo­lán. Ing. Kunst při své inauguraci řekl, že je si vědom svých úkolů zvláště v realizaci jediné cesty na železnici, a tou je přechod na tržní ekonomiku. Dále uvedl, že se chce rovněž zabývat privatizací a zásadními změnami v organizaci a řízení.

Rub­ri­ka „Co se dě­je v ústře­dí“ při­ná­ší pře­hled vý­sled­ků ve­řej­né sou­tě­že na pro­dej že­lez­nič­ních opra­ven a stro­jí­ren v rám­ci prv­ní vl­ny vel­ké pri­va­ti­za­ce. Změ­na vlast­nictví se tý­ka­la ŽOS Čes­ká Lí­pa – zá­vodů Li­be­rec a Dě­čín, ŽOS Lou­ny – zá­vodů Lou­ny a Cho­mu­tov, ŽOS Nym­burk, ŽOS Šum­perk, ŽOS Ostra­va – zá­vodů Ostra­va a Kr­nov a MTH Vrút­ky.

Mezi zaměstnanci ČSD v té do­bě stá­le vřela ne­spo­ko­je­nost s do­pa­dy no­vé mzdo­vé sou­sta­vy. Vy­ply­nu­lo to i z vý­sled­ků jed­ná­ní Oblast­ní ra­dy od­vět­vo­vých sek­cí Bra­ti­sla­va, kte­rá na svém jed­ná­ní 23. 7. 1992 při­ja­la podněty k ře­še­ní, mi­mo ji­né ná­vrh vy­lou­čit pří­pla­tek za od­pra­co­va­né ro­ky z ta­rif­ní mzdy, pře­pra­co­vat obo­ro­vé sbor­ní­ky tak, aby by­lo mož­no uplat­nit všech 12 ta­rif­ních stup­ňů do 4. ta­rif­ní­ho pás­ma, či návrh předat za­řa­zo­vá­ní pra­cov­ní­ků do funk­ce „spe­cia­lis­ta“ do pra­vo­mo­ci ob­last­ní­ho ře­di­te­le.

V Obzoru č. 30 dále na­jde­me be­se­du se dvě­ma že­lez­ni­čá­ři (vý­prav­čím a před­nos­tou) žst. Kar­lo­vy Va­ry či re­por­táž z noč­ní jíz­dy rych­lí­kem Ami­cus, jez­dí­cím z Bu­da­peš­ti do Pra­hy, a opět řa­du člán­ků s ces­to­va­tel­skou te­ma­ti­kou.

Zdeň­ka Slád­ko­vá