25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 35 – 9. 9. 1996
„Ústře­dí OSŽ ne­při­ja­lo ná­vrh ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le Čes­kých drah“,
uvá­dí ti­tu­lek zprá­vy z jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ na prv­ní stra­ně. Ge­ne­rál­ní ře­di­tel Čes­kých drah to­tiž na­vr­hl od­bo­rům spo­lu­účast i spo­luod­po­věd­nost při re­struk­tu­ra­li­za­ci Čes­kých drah. Ústře­dí OSŽ na svém za­se­dá­ní při­ja­lo sta­no­vis­ko, ve kte­rém se ja­ko dů­vod od­mít­nu­tí spo­lu­účas­ti uvá­dí mi­mo ji­né: „S ohle­dem na ´vý­sled­ky´ mno­ha před­cho­zích jed­ná­ní o pro­ble­ma­ti­ce re­struk­tu­ra­li­za­ce Čes­kých drah má Ústře­dí OSŽ za to, že do­tče­ný do­ku­ment ve Vá­mi na­vr­ho­va­ném zně­ní ne­mů­že ni­kdy ga­ran­to­vat ra­di­kál­ní zlep­še­ní sou­čas­né­ho sta­vu Čes­kých drah.“ Dá­le se zde zpo­chyb­ňu­je úspěš­nost zá­mě­ru zlep­šit po­sta­ve­ní ČD, když ve­de­ní ČD ne­ní schop­no ga­ran­to­vat ani pl­ně­ní zá­vaz­ků vy­plý­va­jí­cích z ko­lek­tiv­ní smlou­vy Čes­kých drah.

Ob­zor č. 33 – 26. 8. 1996
Na prv­ní strán­ce na­jde­me zprá­vu ze za­se­dá­ní Ra­dy od­vět­vo­vé sek­ce že­lez­nič­ní­ho opra­vá­ren­ství OSŽ, kte­ré se ko­na­lo 14. 8. 1996. Jád­rem se­tká­ní by­lo pro­jed­ná­ní alar­mu­jí­cí si­tua­ce ohled­ně ne­spla­ce­ných fak­tur za opra­vy že­lez­nič­ních ko­le­jo­vých vo­zi­del Čes­ký­mi dra­ha­mi. Ohro­žo­va­lo to exis­ten­ci opra­ven, a te­dy i jis­to­tu za­měst­ná­ní pro stov­ky li­dí.„Když ně­kdo oprav­ny do­slo­va na­hnal do pri­va­ti­za­ce a ny­ní jsou má­lem ozna­čo­vá­ny za zlo­čin­ce, kte­ří nadhodno­co­vá­ním cen ždí­mou drá­hy, měl by se po­sta­rat o to, aby se udr­že­ly,“ za­zně­lo na jed­ná­ní mi­mo ji­né.

Ob­zor č. 31 – 12. 8. 1996
Ob­sáh­lý člá­nek na str. 1 a 3 je vě­no­ván pro­vo­zo­vá­ní he­ren na hlav­ním ná­dra­ží v Pra­ze. „Je to nej­lep­ší a nej­vý­nos­něj­ší smlou­va, kte­rá na hlav­ním ná­dra­ží by­la uza­vře­na,“ ře­kl o hernách ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ru­dolf Mlá­dek. Ob­zor kon­sta­to­val, že vy­ří­ze­ní žá­dos­tí o smlou­vu o pro­ná­jmu šlo v pří­pa­dě he­ren – ve srov­ná­ní se zá­jem­ci o pro­vo­zo­vá­ní ji­né čin­nos­ti – ne­ob­vyk­le rych­le. Na­víc ce­na do­hod­nu­tá smlou­vou me­zi ČD, a. s., a Happy Day Ca­si­no, s. r. o., by­la asi čty­ři­krát niž­ší, než je v pro­sto­ru Wil­so­no­va ná­dra­ží běž­né.

Ob­zor č. 29 – 29. 7. 1996
„Ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD na­bí­zí od­bo­rům účast na re­struk­tu­ra­li­za­ci že­lez­ni­ce“. Pod tím­to ti­tul­kem uvá­dí Ob­zor ná­vrh de­kla­ra­ce, kte­rou ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ru­dolf Mlá­dek na­bí­dl OSŽ spo­lu­prá­ci při pří­pra­vě re­struk­tu­ra­li­za­ce Čes­kých drah. V ná­vr­hu je uve­de­no, že za­jiš­tě­ní pro­spe­ri­ty a zvý­še­ní pod­ni­ka­tel­ské úrov­ně Čes­kých drah bu­de pod­mí­ně­no zá­sa­hy do za­měst­na­nos­ti. Spo­lu­prá­ce s od­bo­ry před­po­klá­da­la za­cho­vá­ní so­ci­ál­ní­ho smí­ru. O tom­to ná­vr­hu ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le mě­lo jed­nat Ústře­dí OSŽ 28. srp­na 1996.

Ob­zor č. 27 – 8. 7. 1996
Prv­ní let­ní čís­lo Ob­zo­ru při­nes­lo mi­mo ji­né in­for­ma­ci z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce k pri­va­ti­za­ci že­lez­nič­ní po­li­kli­ni­ky v Ost­ra­vě ze dne 18. 6. 1996. Zá­stup­ci OSŽ i zdra­vot­ní­ků na ní vy­slo­vi­li ne­sou­hlas s o­bál­ko­vou me­to­dou a uved­li, že by uví­ta­li prů­hled­něj­ší me­to­du pri­va­ti­za­ce. Zá­ro­veň pro­je­vi­li oba­vu o dal­ší osud to­ho­to ob­jek­tu, za­jiš­ťu­jí­cí­ho zdra­vot­ní pé­či včet­ně pe­rio­dic­kých pro­hlí­dek pro cca 5,5 ti­síc že­lez­ni­čá­řů. MUDr. Ehrenberge­ro­vá z ostrav­ské po­li­kli­ni­ky po­zna­me­na­la, že pa­nu­je oba­va, že splá­ce­ní vy­so­ké­ho úvě­ru bu­dou­cím ma­ji­te­lem by moh­lo ohro­zit do­sa­vad­ní pé­či.

Ob­zor č. 25 – 24. 6. 1996
O sní­že­ní po­č­tu vla­ko­vé­ho per­so­ná­lu, kte­ré při­nes­la červ­no­vá změ­na gra­fi­ko­nu, se v Ob­zo­ru kri­tic­ky dis­ku­to­va­lo již před je­jím za­ve­de­ním. V re­dakč­ní po­znám­ce na prv­ní stra­ně se zdů­raz­ňu­je, že změ­na kom­pe­ten­cí při­nes­la sní­že­ní čet­nos­ti re­vi­ze jíz­de­nek (te­dy i po­kles tr­žeb) a ta­ké ohro­že­ní ochrany ces­tov­ních za­va­za­del před zcizením (kvů­li ne­mož­nos­ti bez­peč­ně uza­mknout slu­žeb­ní od­díl). „Na mno­ha vla­cích se již ob­je­vi­ly le­táč­ky s textem, upozorňu­jí­cím ces­tu­jí­cí, aby se s veške­rý­mi stíž­nost­mi obra­ce­li na ad­re­su Ge­ne­rál­ní­ho ře­di­tel­ství ČD v Pra­ze, kde se­dí vi­ní­ci to­ho­to sta­vu,“ uvá­dí se v tex­tu.

Ob­zor č. 23 – 10. 6. 1996
Nej­dů­le­ži­těj­ší zprá­vou čís­la by­la in­for­ma­ce o tom, že od­bo­rá­ři střed­ních od­bor­ných uči­lišť že­lez­nič­ních s člen­skou zá­klad­nou OSŽ vy­hlá­si­li stáv­ko­vou po­ho­to­vost. By­lo to na zá­kla­dě ne­splně­ní po­ža­dav­ků Pro­hlá­še­ní ú­čast­ní­ků ak­ti­vu uč­ňov­ské­ho škol­ství z 22. 4. 1996. Od­bo­rá­ři po­ža­do­va­li pře­de­vším zve­řej­nit pra­vid­la od­stát­ně­ní za­ří­ze­ní uč­ňov­ské­ho škol­ství a je­jich před­po­klá­da­né per­so­nál­ní do­pa­dy; k dal­ším po­ža­dav­kům pat­ři­lo do­fi­nan­co­vat střed­ní od­bor­ná uči­liště či do­rov­nat pla­ty jejich za­měst­nan­ců na úro­veň srov­na­tel­nou s pra­cov­ní­ky ve škol­ství.

Ob­zor č. 21 – 27. 5. 1996
Člá­nek z prv­ní stra­ny s ti­tul­kem „Čes­ké drá­hy na­bí­ze­jí o 4,5 % mé­ně spo­jů“ při­ná­ší in­for­ma­ce z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce k červ­no­vé změ­ně jízd­ní­ho řá­du. Do­šlo ke zru­še­ní 157 spo­jů po ce­lé tra­se plus dal­ších 60 spo­jů, kte­ré se ru­ši­ly v sou­vis­los­ti s cel­ko­vý­mi změ­na­mi kon­cep­ce do­pra­vy v ně­kte­rých re­gio­nech.

Ob­zor č. 19 – 13. 5. 1996
Zprá­va z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce mi­nis­tra do­pra­vy Vla­di­mí­ra Bu­dinské­ho z 3. 5. při­nes­la in­for­ma­ce o stra­te­gii v do­pra­vě do ro­ku 2000. Vla­di­mír Bu­dinský uve­dl, že za nej­dů­le­ži­těj­ší ma­te­ri­á­ly, kte­ré bě­hem své­ho sedmi­mě­síční­ho pů­so­be­ní sti­hl při­pra­vit, po­va­žu­je vy­čle­ně­ní re­gio­nál­ních drah z drah ce­lo­stát­ních a roz­pra­co­vá­ní pro­jek­tu re­struk­tu­ra­li­za­ce Čes­kých drah. Jak dá­le mi­nis­tr uve­dl, „pro­ces re­struk­tu­ra­li­za­ce bu­de za­měst­nan­ce ČD asi tro­šič­ku bo­let“. Do­dej­me, že OSŽ da­lo k pro­jek­tu ne­ga­tiv­ní sta­no­vis­ko.

Ob­zor č. 17 – 29. 4. 1996
Člá­nek od mís­to­před­se­dy OSŽ Mi­ro­sla­va Ka­pou­na s ti­tul­kem „Sli­by – chy­by“, uve­řej­ně­ný na prv­ní stra­ně, se za­mýš­lí nad pra­cí mi­nis­tra do­pra­vy Vla­di­mí­ra Bu­dinské­ho, kte­rý při svém vstu­pu do funk­ce vy­jad­řo­val pod­po­ru že­lez­nič­ní do­pra­vě, a to s ohle­dem na eko­lo­gic­ká i dal­ší hle­dis­ka, dí­ky nimž je vý­hod­něj­ší pro­ti ostat­ním dru­hům do­pra­vy. „Od zá­ří 1995, kdy byl jme­no­ván do funk­ce, mu­sí­me kon­sta­to­vat, že se je­ho postoj po­stup­ně mě­ní v ne­pro­spěch že­lez­ni­ce,“ uvá­dí se v člán­ku.

Ob­zor č. 15 - 15. 4. 1996
Na prv­ní stra­ně na­jde­me in­for­ma­ci o tom, že se zá­stup­ci od­bo­ro­vých sva­zů na že­lez­ni­ci se­šli s mi­nis­trem do­pra­vy Vla­di­mí­rem Bu­dinským a ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem ČD Ing. Ru­dol­fem Mlád­kem, aby pro­jed­na­li „Ex­trakt pro­jek­tu re­struk­tu­ra­li­za­ce Čes­kých drah“. Na pod­nět OSŽ byl ten­to do­ku­ment do­pl­něn o so­ci­ál­ní pro­gram. Šest od­bo­ro­vých cent­rál ne­pro­je­vi­lo pro­ti před­lo­že­né­mu do­ku­men­tu ná­mit­ky, před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek po­de­psá­ní sou­hla­su pod­mí­nil pro­jed­ná­ním v před­sta­ven­stvu a ústře­dí OSŽ.

Ob­zor č. 13 – 1. 4. 1996
Na prv­ní stra­ně na­jde­me re­por­táž z de­mon­stra­ce zdra­vot­ní­ků, usku­teč­ně­né v Pra­ze 25. břez­na 1996. Řeč­ní­ci na de­mon­stra­ci po­uka­zo­va­li ne­jen na níz­ké mzdy, na tr­va­lý od­liv zdra­vot­ní­ků za vyš­ší­mi pří­jmy do ji­ných sfér, ale i na pře­bu­je­lou ad­mi­ni­stra­ti­vu a na ne­kon­cepč­nost zdra­vot­nic­tví.„Stáv­ka v mi­nu­lém ro­ce při­nes­la změ­nu po­sto­jů v mé­diích, ve ve­řej­nos­ti, ale je­di­ný, kdo za­tím ne­změ­nil svůj pře­zí­ra­vý po­stoj ke zdra­vot­ní­kům, je pre­mi­ér vlá­dy pro­fe­sor Vác­lav Klaus,“ za­zně­lo na de­mon­stra­ci. Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů vy­jád­ři­lo zdra­vot­ní­kům svo­ji so­li­da­ri­tu.

Právě přítomno: 230 hostů a žádný gestor