Ob­zor č. 50 – 13. 12. 1993
Na prv­ní stra­ně na­jde­me hned dvě „za­myš­le­ní“. Prv­ní z nich je od ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD E­ma­nue­la Ší­pa, dru­hé, „Za­myš­le­ní nad stáv­ko­vým za­myš­le­ním E­ma­nue­la Ší­pa“ na­psal pra­cov­ník OSŽ–Ú Pa­vel Kolman. Ten ve svém člán­ku vy­vra­cí tvr­ze­ní E­ma­nue­la Ší­pa o tom, že od za­čát­ku pod­po­ro­val do­ho­du s od­bo­rá­ři. Pa­vel Kolman při­po­mí­ná, že po vy­hlá­še­ní stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti ge­ne­rál­ní ře­di­tel strikt­ně od­mítl dal­ší jed­ná­ní s od­bo­ry a jed­ná­ní pak po­kra­čo­va­la až té­měř po 14 dnech. „To­ho­to ča­su vy­u­žil p. Šíp ze­jmé­na k to­mu, že aro­gant­ním a zne­va­žu­jí­cím způ­so­bem zne­hod­no­til prá­ci všech že­lez­ni­čá­řů, za­bez­pe­ču­jí­cích že­lez­nič­ní pro­voz,“ pí­še se v člán­ku.

Ohla­sy na stáv­ko­vou po­ho­to­vost do­zní­va­jí i v ně­ko­li­ka dal­ších člán­cích a ohla­sech čte­ná­řů, z nichž mno­hé jsou i ne­ga­tiv­ní: vy­jad­řu­jí zkla­má­ní z od­vo­la­né stáv­ky, kri­ti­zu­jí ve­de­ní OSŽ za špat­né vy­svět­le­ní dů­vo­dů stáv­ky a čle­ny OSŽ za ne­dis­cip­li­no­va­nost, ne­boť mno­zí účast ve stáv­ce od­mít­li. „Svěd­čí to buď o tom, že na­ši od­bo­ro­ví pře­dá­ci ne­po­ží­va­jí me­zi člen­stvem dů­vě­ru a pak by mě­li od­stou­pit, ne­bo ti, co vy­hlá­še­nou stáv­ku ne­chtě­li pod­po­řit, ne­pat­ří me­zi čle­ny OSŽ. Od­bo­ro­vé člen­ství pře­ce ne­jsou vá­noč­ní ko­lek­ce ne­bo re­krea­ce, ale ak­tiv­ní účast na bo­ji za po­tře­by, prá­va a po­sta­ve­ní za­měst­nan­ce pro­střed­nic­tvím své od­bo­ro­vé or­ga­ni­za­ce,“ na­psal do Obzoru je­den že­lez­ni­čář.

O stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti se ho­vo­ři­lo, jak vy­zní­vá z pra­vi­del­né rub­ri­ky, i bě­hem tzv. „Noč­ní lin­ky Ob­zo­ru“. Vo­la­jí­cí kri­ti­zo­va­li na­pří­klad dů­vo­dy pro stáv­ku – po­dle je­jich slov se ne­mě­ly to­lik zdů­raz­ňo­vat ce­ny ku­po­nů, ale mě­lo se stáv­ko­vat za cel­ko­vý stav na že­lez­ni­ci. Při­po­mí­na­li ta­ké vel­ký pro­blém, kte­rý kom­pli­ku­je ná­tla­ko­vé ak­ce, a to ne­jed­not­nost že­lez­nič­ních od­bo­rů.

Ob­zor č. 51/52 – 20. 12. 1993
Vá­noč­ně sil­vest­rov­ské dvoj­čís­lo ten­to­krát ne­při­nes­lo žád­né se­rióz­ní zprá­vy, ale by­lo ce­lé la­dě­no svá­teč­ně či hu­mor­ně. Na­jde­me zde růz­né ces­to­va­tel­ské pří­spěv­ky, mi­mo ji­né o že­lez­ni­cích v Ja­pon­sku či o ces­tě do Afri­ky, dá­le svá­teč­ní za­myš­le­ní a pře­de­vším množ­ství sil­vest­rov­ských leg­rá­cek a vti­pů. Uveď­me na zá­věr ale­spoň je­den za všech­ny:

– Ty, Pe­po, ne­vzal by sis za mě na Sil­vest­ra služ­bu? Při­je­de k nám tchy­ně a man­žel­ka chce, abych byl u to­ho.

– Ne­zlob se, ale já váž­ně ne­mů­žu, Loj­zo.

– Dí­ky ti ze srd­ce, Pe­píč­ku, já vě­děl, že je na te­be spo­leh­nu­tí.         


Zdeňka Sládková