Ob­zor č. 27 – 3. 7. 1995
I dal­ší čís­lo Ob­zo­ru odrá­ží at­mo­sfé­ru po od­vo­lá­ní stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti na že­lez­ni­ci. O stávce se uvažovalo na protest proti trans-formačním krokům na Českých drahách a kvůli neuspokojivému mzdovému ohodnocení.

Článek „Jaromír Dušek v Aréně zabodoval“ po­drob­ně po­pi­su­je prů­běh diskusního te­le­viz­ní­ho po­řa­du „Aré­na“, je­hož se zú­čast­nil i před­se­da OSŽ. „Je­ho po­ho­to­vé od­po­vě­di mu vy­nes­ly ne­jen pří­zeň di­vá­ků, ale pře­de­vším po­moh­ly vy­svět­lit ši­ro­ké ve­řej­nos­ti, že od­bo­rům na drá­ze zda­le­ka ne­jde jen o zvý­še­ní pla­tů, ale pře­de­vším o jas­nou bu­douc­nost že­lez­ni­ce,“ uvá­dí se v člán­ku na prv­ní stra­ně. Na do­taz re­dak­tor­ky po­řa­du Aré­na, k ja­ké trans­for­ma­ci že­lez­ni­ce se od­bo­ry při­klá­ně­jí, uve­dl Ja­ro­mír Du­šek: „K ta­ko­vé, kte­ré bu­de před­chá­zet vše­li­do­vá a od­bor­ná dis­ku­se. V sou­čas­né do­bě kdo­ko­li se ozval k trans­for­ma­ci v rám­ci ma­na­ge­men­tu, byl ode­jit. Když jsme se my po­kou­še­li pro­jed­ná­vat s Čes­ký­mi dra­ha­mi tu­to pro­ble­ma­ti­ku, by­lo nám v diskusi za­brá­ně­no a řa­da vě­cí by­la před ná­mi skrý­vá­na.“ K dů­vo­dům chys­ta­né stáv­ky uve­dl Du­šek mi­mo ji­né, že jest­li­že ně­kdo pre­zen­to­val své po­ža­dav­ky o mzdách, by­li to stroj­vůd­ci. „Šlo nám o to, abychom ne­jen pro že­lez­ni­čá­ře, ale pře­de­vším pro ces­tu­jí­cí ve­řej­nost a pro pod­ni­ka­te­le a pro všech­ny zá­kaz­ní­ky za­chrá­ni­li tu­to že­lez­ni­ci před zká­zou.“

Ob­zor č. 28/29 – 17. 7. 1995
„Stáv­ko­vá po­ho­to­vost tr­vá“
, ří­ká ti­tu­lek na prv­ní stra­ně prázd­ni­no­vé­ho dvoj­čísla. Na jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ dne 29. červ­na 1995 by­lo roz­hod­nu­to o se­tr­vá­ní ve stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti až do do­by, kdy bu­dou spl­ně­ny všech­ny sli­by, které vláda a vedení Českých drah daly odborářům.

Ur­či­té po­chyb­nos­ti o pl­ně­ní do­hod me­zi od­bo­ry, za­měst­na­va­te­lem a vlá­dou vy­jád­řil v roz­ho­vo­ru i mís­to­před­se­da OSŽ Ji­ří Kra­to­chvíl. Upo­zor­nil ta­ké na fakt, že v ro­ce 1989 by­la že­lez­ni­ce na pá­tém až šes­tém mís­tě ve stá­tě co do ohod­no­ce­ní spo­le­čen­ské pro­spěš­nos­ti. „V sou­čas­nos­ti se ocit­la ně­kde v šes­té de­sít­ce hod­no­ce­ných od­vět­ví, s čímž ne­mů­že­me být spo­ko­je­ni,“ zdů­raz­nil a do­dal, že za­měst­na­nost na ČD se dras­tic­ky sní­ži­la, ovšem bez zjev­né­ho do­pa­du na lep­ší ohod­no­ce­ní zby­lých za­měst­nan­ců.

V čís­le na­jde­me dá­le mi­mo ji­né re­por­táž ze sta­ni­ce Sa­do­vá (trať 041), kde by­la 28. květ­na 1995 zru­še­na do­prav­ní služ­ba a Sa­do­vá se sta­la pou­ze za­stáv­kou a ná­kla­diš­těm. Po­dob­né změ­ny po­stih­ly i dal­ší sta­ni­ce, na­pří­klad So­botku, Mla­dě­jov či Skalsko, kte­ré se v té obě roz­lou­či­ly s vý­prav­čí­mi.
Zdeňka Sládková