Vážené kolegyně, vážení kolegové,

delší dobu jsme zvažovali jak podat informaci z kolektivního vyjednávání, které se konalo distanční formou 14. 10. 2020. Tohoto jednání se zúčastnili všichni kolektivní vyjednavači PV OSŽ. Vedení PV prostřednictvím videokonference a ostatní on-line připojením s vedením PV přes WhatsApp. Jednotlivé návrhy zaměstnavatele jsme jim zasílali e-mailem a komunikovali s nimi názory a připomínky.

Po tomto jednání byla dohoda OC a zaměstnavatele, že nebudeme z jednání vydávat žádnou společnou informaci ani zveřejňovat výsledek a pokračovat budeme 20. 10. 2020 hybridní formou (prezenční jednání v sídle zaměstnavatele s účastí pouze jednoho zástupce z každé OC a ostatní distanční formou) od 9.30 hodin.

Naší snahou je dodržovat dohody, které jsou i součástí podepsané Dohody o kolektivním vyjednávání. Myslím si, že se chováme korektně, i když je to někdy k naší škodě vůči členské základně, která se dozvídá informace od jiných OC, které nedodržují dohody.

Chci zdůraznit, že v režimu kolektivního vyjednávání to je důležitý aspekt při dosažení požadovaných návrhů. Našim cílem je udržení všech ustanovení PKS a nepodkročením toho co jsme v minulých letech dojednali.

Z důvodu současné epidemiologické situace a vyhlášením nouzového stavu bylo naší iniciativou, kterou jsme navrhli zaměstnavateli, prodloužení stávající PKS na příští rok 2021 a jednat pouze o nárůstu mezd.

   Návrh, který zaměstnavatel předložil na jednání 14. 10. 2020, ve kterém akceptoval náš návrh na prodloužení PKS v mnoha ustanoveních a ustoupil od svých původních návrhů, jako je:

 • zrušení přiměřených dob na oddech a jídlo,   
 • realizaci kondičního programu místo KOP
 • zrušení příplatku zaměstnancům, kteří zaškolují výpravčí v rámci výcviku po složení odborné zkoušky D 07 před odbornou zkouškou D 08 ve výši 20%
 • zrušení pro zaměstnance letmo zachování nepřetržitého odpočinku připadající na sobotu a neděli alespoň jednou za dva týdny
 • zrušení v oblasti střežení pracoviště zachování součtu 36 hodin na jednom pracovišti v kalendářním týdnu
 • snížení odměňování při prohlubování kvalifikace při opravné zkoušce ve výší 70% na 50%
 • zrušení směn delší než 8 hodin lze naplánovat nejvýše ve dvou po sobě jdoucích nocích

Toto je výčet těch nejdůležitějších ustanovení.

 

Po jednání máme ještě rozpor v ustanoveních:

 • Příloha č. 1, článek 6, bod 2 pevné rozvržení pracovní doby
 • Příloha č. 1, článek 7, bod 2 u zaměstnanců letmo
 • Příloha č. 2, článek 22 u zaměstnanců HZS
 • Příloha č. 2, článek 27 uplatnění § 209 ZP
 • Příloha č. 2, článek 34 výše výkonové odměny
 • Příloha č. 2.1 bod 1 navýšení tarifních stupňů
 • Příloha č. 2.1 bod 6 příplatek za soboty a neděle
 • Příloha č. 2.1 bod 12 výše zvláštní odměny

Zaměstnavatel argumentoval i návrhem vlády na zrušení superhrubé mzdy a z toho plynoucí navýšení mezd všem zaměstnancům. Oponovali jsme, že by se tento institut neměl odrážet ve výsledku kolektivního vyjednávání a mít vliv na možné navýšení mezd zaměstnanců Správy železnic.

 

Vedení PV OSŽ SŽ