Pravidelné listopadové zasedání Podnikového výboru při Správě železnic se konalo 24. 11. 2022 v pravidelném čase a na obvyklém místě, tedy v sídle Ústředí OSŽ na Bohemice. Po uvítání předal předseda PV Petr Štěpánek, který jednání řídil, slovo předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému. Ten v krátkosti shrnul proběhlá jednání, kterých se zúčastnil a nastínil projednávaná témata. Jedná se především o připravovanou důchodovou reformu, kde má OSŽ v záměru zvýšit počet profesí s nárokem na dřívější odchod do penze.

Hybridní formou, kdy část účastníků byla přítomna fyzicky v sídle SŽ a část připojena pomocí aplikace MS Teams, proběhlo další jednání zástupců odborových centrál zastupující zaměstnance SŽ a zaměstnavatele. Již předem byla avizována účast generálního ředitele SŽ Bc. Jiřího Svobody, MBA, který na úvod jednání všechny účastníky pozdravil a krátce shrnul průběh kolektivního vyjednávání o PKS na rok 2023. Poděkoval všem zúčastněným za konstruktivní jednání a podotkl, že chtěl všem zaměstnancům dopřát dobrou kolektivní smlouvu na rok 2023. Připomenul jak současnou složitou situaci, tak zmínil i předpokládaný vývoj v příštím roce. Vyzval také zástupce všech OC k lepší vzájemné komunikaci v následujícím období.

Dne 16. 11. 2022 se sešli zástupci ADP s generálním ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA, v sídle organizace. Účelem společné schůzky bylo nalézt konsenzuální řešení stávající situace. Zástupci ADP si byli v předchozím období vědomi některých neobjasněných skutečností, např. oblast jízdních výhod, a z toho důvodu absolvovali několik jednání. Dnes bylo konstatováno, že SŽ a sociální partneři budou neprodleně po připojení posledního podpisu hledat technické a administrativní řešení u vybraných pracovišť s přerušením pracovní doby. Tato jednání budou vedena s cílem dosáhnout řešení v průběhu 1. pololetí roku 2023.

Podepsáním PKS všemi signatáři byla vyjádřena odpovědnost všech sociálních partnerů a vůle informovat zaměstnance v dostatečném předstihu o aplikaci sjednané PKS 2023.
 

K prodloužení platnosti jízdních výhod ČD pro rok 2023 bylo stanoveno období od 21. 11. do 10. 12. 2022.

 

Prolongační částky pro rok 2023 jsou stanoveny takto:

Opět formou videokonference přes aplikaci MS Teams proběhlo další plánované jednání zástupců odborových centrál u Správy železnic se zaměstnavatelem.
Na úvod jednání byl personálním ředitelem Ing. Kouckým vyzván zástupce ADP k vyjádření, zda jsou již připraveni připojit svůj podpis k PKS SŽ na rok 2023. Předseda ADP Ing. Zazvonil informoval telegraficky o schůzkách proběhlých, a ještě v příštím týdnu plánovaných. Po uskutečnění všech schůzek dojde k vyhodnocení. V současné době zatím svůj podpis nepřipojí.

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích z jednání dne 4. 11. 2022

Dne 4. 11. 2022 proběhlo jednání zaměstnavatele a odborových centrál v sídle organizace.

Zástupci odborových organizací na základě dohody z minulého jednání připojili podpis k Rámcovým zásadám FKSP a Zásadám C-FKSP pro rok 2023. Dnes budou zásady zveřejněny na intranetových stránkách SŽ tak, aby mohla být zahájena jednání na úrovni organizačních složek o jejich zásadách pro rok 2023.

Jelikož odborová organizace Aliance drážního provozu doposud nepřipojila svůj podpis k návrhu Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, zahájil zaměstnavatel v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, projednávání pokynu generálního ředitele: Opatření zaměstnavatele při nesjednání Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, pro rok 2023. Základní parametry návrhu:

  • Tarifní mzdy stejné jako v roce 2022;
  • Neposkytnutí příspěvku na dopravu v listopadu roku 2023;
  • Odstupné pouze dle zákoníku práce;
  • Příspěvek na stravování ve výši roku 2022;
  • Neposkytování žádného z druhů zvláštní odměny;
  • Neposkytování kondičních pobytů;
  • Navýšení možných měsíčních odchylek v plánování směn oproti stanovené týdenní pracovní době.

Další jednání proběhne dne 11. listopadu 2022.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav  Maincl

 

Poprvé po sjezdu OSŽ, v novém formátu, se uskutečnilo 2. 11. 2022 setkání členů ZO z řad zaměstnanců Správy železnic s vrcholnými zástupci OSŽ a zaměstnavatelem SŽ. V krásných prostorách Autoklubu ČR se sešlo téměř 100 delegovaných zástupců jednotlivých ZO OSŽ. Aktiv zástupců zaměstnanců SŽ se zaměstnavatelem by měl sloužit k přenosu informací od funkcionářů PV OSŽ SŽ, zaměstnavatele na členskou základnu a opačným směrem.

Formou videokonference přes aplikaci MS Teams proběhlo další plánované jednání zástupců odborových centrál u Správy železnic se zaměstnavatelem.
Na úvod jednání potvrdil personální ředitel Ing. Pavel Koucký informaci, která již proběhla médii, a to odvolání náměstka pro řízení provozu na GŘ Ing. Miroslava Jasenčáka ke dni 31. 10. 2022 a jmenování jeho nástupce Mgr. Jaroslava Flegla od 1. 11. 2022.

V úvodním slovu předseda PV Petr Štěpánek přivítal všechny přítomné a oznámil příchod personálního ředitele Ing. Pavla Kouckého v průběhu jednání.
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý v úvodním příspěvku pravidelného zasedání Podnikového výboru při Správě železnic shrnul aktuální dění jak na železnici, tak v OSŽ. Nejprve se vrátil k problematice zajištění energií pro železnici v příštím roce. Na návrh OSŽ se byla tato problematika otevřena na jednání PT RHSD pro dopravu a dopravní infrastrukturu (dopravní Tripartita) dne 6. září a následně dořešena na plenárním zasedání Tripartity 13. září s tím závěrem, že vláda pro příští rok zajistí nákup trakční elektřiny pro železnici v celém potřebném objemu cca 1,3 TWh v rámci zastropované ceny.

Dne 7. 10. 2022 pokračovalo kolektivní vyjednávání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, a to v Masarykově salónku v ŽST Praha – Dejvice.

Generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, předložil v 10:30 hod. konečný návrh zaměstnavatele pro toto kolektivní vyjednávání, a to po zhodnocení maximálních ekonomických možností organizace tak, aby sjednaný nárůst neohrozil zaměstnanost ve Správě železnic, státní organizaci.

Základní parametry tohoto návrhu:

• nárůst tarifních mezd a objemu smluvních mezd o 5,2 %;

• zvýšení motivační zvláštní odměny pro tarifní zaměstnance o 200 Kč;

• navýšení zvláštní odměny pro držitele licence strojvedoucího, zaměstnance s odbornou zkouškou ND-06 a D-04 o 300 Kč;

• navýšení hodnoty stravenek na 140 Kč (směna 12 hod. a více), 120 Kč ostatní a druhá stravenka pro zaměstnance HZS v hodnotě 70 Kč. Příslušně bude navýšen i peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál);

• zachování kondičních pobytů (zrušení možnosti tzv. domácí KOP) a nově zařazení profese Diagnostik ŽDC);

• zachování ostatních benefitů.

Po diskuzi o předloženém návrhu vyslovili souhlas zástupci OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO, FV, FŽ ČR a FSČR a společně se zaměstnavatelem podepsali PKS pro rok 2023. Odborová organizace ADP s tímto návrhem zaměstnavatele nesouhlasila a svůj podpis k PKS nepřipojila.

V sídle Správy železnic proběhlo jednání komise pro OOPP a výstrojní součástky za přítomnosti zástupců zaměstnavatele z oboru O10, O8 a O30 a zástupců jednotlivých odborových centrál. Hybridní forma jednání se stává pravidlem, a tak tomu bylo i tentokrát.
Po úvodním slovu ředitelky odboru O8 JUDr. Svobodové a ředitele personálního odboru O10 Ing. Kouckého se chopil řízení jednání Ing. Pospíšil. Po stvrzení zápisu došlo na další informace, které se týkaly stavu a plnění dohod z předchozích jednání. Do konce listopadu by měl být znám výsledek testování pracovní obuvi v odborné laboratoři, který by měl být doplněn o porovnání hmotnosti.

Další jednání zástupců odborových centrál u Správy železnic se zaměstnavatelem kolektivní vyjednávání připomínalo pouze okrajově.

Na úvod jednání personální ředitel Ing. Koucký seznámil všechny účastníky s rozborem mezd u Správy železnic za období 1-8/2022. Podrobně jsme byli seznámeni s průměrnou mzdou u spousty profesí. Přidal také srovnání s průměrnou mzdou v ČR, ale i v segmentu dopravy, a to od roku 2011. Na pohled si jako SŽ nevedeme špatně, ovšem ve srovnání s momentální i očekávanou inflací?

Hlavními body jednání nebylo tedy kolektivní vyjednávání, ale projednání Rámcových zásad FKSP a Centrálních zásad FKSP. Po podrobném seznámení Ing. Pospíšilem došlo ve většině bodů ke shodě se zaměstnavatelem. Zůstává několik sporných bodů, které byly přesunuty na další jednání.

Ing. Koucký společně s Ing. Kohoutovou okomentoval organizační změny spojené se vznikem nové OJ Stavební správa VRT od 1.10.2022 a personální změny u SŽG.

Další jednání, a to pouze formou videokonference je plánováno na 7.10.2022

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Podkategorie

Právě přítomno: 176 hostů a žádný gestor