Červnové zasedání (20.6.2024) Podnikového výboru OSŽ Správy železnic řídil jeho předseda Petr Štěpánek, který hned po úvodním pozdravu omluvil pro zaneprázdněnost zástupce zaměstnavatele. Poté upozornil na veřejnou sbírku Nadace okřídlené kolo, jejíž výtěžek bude použit pro opravu parní lokomotivy 475.179. Informační letáky by měly být k dispozici na závodních výborech. Vylosovaní dárci obdrží poukazy k pobytu v rekreačních zařízeních OSŽ (OTEVŘÍT).

Netradičně v Pardubicích se sešli zástupci odborových centrál zastupující zaměstnance u Správy železnic se zaměstnavatelem. Důvodem místa konání bylo i představení Vzdělávacího střediska Správy železnic, kde se celé jednání uskutečnilo.
V pracovní části, kterou řídil personální ředitel SŽ Ing. Koucký jsme na úvod probrali záznam z minulého jednání a tím si i připomněli okruh témat, které nás čekají. V diskuzi nad novelizací Směrnice SM 29 jsme dospěli ke společnému názoru, že je třeba se k některým tématům vrátit i při kolektivním vyjednávání.

Kombinovanou formou, kdy část účastníků jednala přímo v sídle zaměstnavatele a část pomocí aplikace MS Teams proběhla plánovaná schůzka Komise pro výstrojní součástky a OOPP.
Jednání zahájil ředitel personálního odboru Ing. Koucký, který navrhl na začátku projít zápis z 13.2.2024, čímž jsme v podstatě probrali podstatnou část úkolů plánovaných na dnešní jednání.
Jednotlivá témata jednání v bodech:

Květnové zasedání Podnikového výboru Správy železnic proběhlo bez osobní účasti zástupců zaměstnavatele, který se omluvil z důvodu jiných důležitých jednání. Nicméně podstatné personální informace tlumočil předseda PV Petr Štěpánek, který celé jednání řídil. Ve svém příspěvku zmínil sjednání 1. změny PKS, změnu Zásad FKSP, novelizaci Směrnice 29 a dalších dokumentů. Tyto změny jsou spíše technického rázu a reflektují na změny v legislativě. Konkrétně možnost, aby zaměstnavatel přispíval zaměstnancům nejen na penzijní připojištění, ale i na nový Dlouhodobý investiční produkt – DIP. Popsal také důvody změny v příloze č. 5 PKS v oblasti náborového příspěvku u funkce Technik SZT. Více zde (OTEVŘÍT)

Sjednána 1. změna PKS SŽ 2024, 1. změna Zásad FKSP SŽ 2024 a dohodnut návrh novelizace směrnice SŽ SM029

Při dnešním online jednání zaměstnavatele a zástupců všech odborových organizací došlo ke shodě nad 1. změnou PKS SŽ 2024 a 1. změnou Zásad FKSP SŽ 2024.

Tradičně v sídle zaměstnavatele se sešli zástupci odborových centrál působících u Správy železnic.Vzhledem k časovému omezení jednání a množství projednávaných témat, probíhalo celé jednání velmi dynamicky a ve vymezeném časovém prostoru došlo na vše plánované.

Ing. Pospíšil po odsouhlasení záznamu z minulého jednání poskytl rozbor čerpání příspěvku na rekreaci a tábory dětí, kdy vše probíhá v podstatě dle našich předpokladů (nenaplňují se obavy kolegů z ADP). V této souvislosti navrhl personální ředitel Ing. Koucký částečné uvolnění (400 Kč) z částky vyčleněné na zaměstnance organizační složky (800 Kč/zaměstnanec), která je blokována pro případ, kdy by čerpání na rekreaci probíhalo daleko rychlejším tempem. Po krátké diskuzi, kdy i zaměstnavatel znovu ujistil všechny přítomné, že by příspěvek na rekreaci měl uspokojit všechny zájemce, došlo k souhlasu a částka 400 Kč bude na organizační složky uvolněna. Dále došlo i k dohodě na úpravě článku 3.2.5.15 Zásad čerpání FKSP a tím zjednodušení přeposílání příspěvku účastníků akcí (40 %). Dále byl vysvětlen a odsouhlasen postup vyplácení příspěvku na činnost jednotlivým odborovým centrálám.

Již tradiční setkání českých a slovenských podnikových výborů působících při Správě železnic a Železníc Slovenskej republiky se tentokrát konalo na naší straně hranice. Setkání v jihomoravských Tetčicích se neslo v přátelském Československém duchu. Ostatně společnou minulost připomínala značná část vystoupení. Českou stranu zaměstnavatele vedl generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA, slovenskou generální ředitel JUDr. Alexander Sako. Za odborářskou část je třeba jmenovat předsedy svazů Mgr. Martina Malého za OSŽ a za OZŽ Mgr. Františka Zaparanika, za podnikové výbory jejich předsedy Petra Štěpánka a Ing. Petera Hoffmana.

Vzdělávací středisko Správy železnic. To je oficiální název nového školícího centra v Pardubicích, kde od září postupně nabíhá vzdělávání jak nových, tak stávajících zaměstnanců. Duší, spíš dušemi tohoto zařízení jsou tři dámy. Lenka Erlebachová, Marcela Zumrová a Kristýna Langerová. Nabízí se asociace s třemi Gráciemi, ale těžko říci, které z nich přisoudit přídomek Skvělá, Dobromyslná nebo Kvetoucí. Nicméně, všechny se starají o chod tohoto centra po technické stránce, tedy jakýsi hardware. Aby software – výuka, lektoři a školení zaměstnanci mohli pracovat naplno a bez problémů.

„Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede, jede do dáli…“ ovšem tak jednoduché, jak se zpívá v písni například od skupiny Maxim Turbulenc, to není. O tom, kam a kdy vlaky podle jízdního řádu na železničních tratích řízených jedním ze dvou CDP pojedou, mají na starosti traťoví dispečeři – tedy také zaměstnanci Centrálního dispečerského pracoviště v Praze. Ředitelem tohoto rozsáhlého pracoviště řízení provozu je Ing. Pavel Kolář, který zástupce OSŽ, tajemníka PV SŽ Miroslava Maincla a mě, redaktorku čtrnáctideníku Obzor, provedl pětipatrovou budovou spolu s předsedou základní organizace Pavlem Lněničkou. Ten pracuje na CDP jako traťový dispečer. Ing. Pavel Kolář nás seznámil nejen s provozními a školícími sály, ale i se zázemím pro zaměstnance.

Na dnešním velmi dlouhém, i velmi složitém jednání zástupců odborových centrál u Správy železnic se zaměstnavatelem došlo konečně, a to i za cenu ústupků ze všech stran, k dohodě nad čerpáním FKSP. Principy jsou v podstatě dlouho známé. Bohužel i přes naše argumenty k dostatečné výši prostředků na rekreace, došlo vzhledem k neústupnosti odborové centrály ADP k ústupkům v čerpání na organizačních složkách.

Březnové zasedání Podnikového výboru Správy železnic ozvláštnila plánovaná návštěva Vladislava Vokouna, který se dlouhodobě pro OSŽ zabývá penzijní reformou. Podrobně vysvětlil plánované změny v penzích a očekávaný vývoj do budoucna.
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý přinesl informace z Ústředí OSŽ, které zasedalo včera (20.3.2024) a zprávy z tzv. dopravní tripartity (OTEVŘÍT).

Únorové zasedání Podnikového výboru OSŽ Správy železnic, které řídil jeho předseda Petr Štěpánek, probíralo i svou pravidelnou agendu. Po krátkém vyhodnocení splněných úkolů z minulých jednání přivítal předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého. Ten ve svém vstupu informoval o obsahu jednání Ústředí. Vyhodnotil demonstraci zemědělců, kterou OSŽ jako člen ASO podpořilo a poděkoval všem, kteří se osobně zúčastnili. Podrobněji se tématu hodlá věnovat v samostatném článku na webu OSŽ (OTEVŘÍT). Ústředí OSŽ již musí plánovat sportovní akce na rok 2024. Pro nás je poněkud bolestné, že nejsou dosud sjednány Zásady a Rozpočet FKSP, takže účast zaměstnanců Správy železnic bude velmi problematická. Martin Malý rovněž zmínil průběžný stav jednání tripartity o důchodové reformě. Vzhledem k obsáhlosti tématu a velkému zájmu členů PV bylo dohodnuto, že na příští zasedání PV bude přizván Vladislav Vokoun, který se touto problematikou za OSŽ dlouhodobě zabývá.

Podkategorie

Právě přítomno: 224 hostů a žádný gestor