Hlavní okruhy dalšího jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic by se daly shrnout do tří bodů:

1. Vyhodnocení stavu připravenosti přechodu na nové výstrojní součástky
2. Připomínky či diskuze a doplnění informací ke 3. změně PKS
3. Aktuální covidová situace, průběh testování a přednostního očkování zaměstnanců SŽ

K první projednávané problematice byli přizváni zástupci odboru O8 pod vedením paní ředitelky JUDr. Svobodové. Vystrojování zaměstnanců novými výstrojními součástkami neprobíhá bez problémů, a to i v souvislosti se současnou epidemiologickou situací. Z tohoto důvodu byl požádán pan generální ředitel o posunutí termínu přechodu na nové výstrojní součástky. Současné datum 1.4.2021 nelze vzhledem k množství reklamací dodržet.

Ředitelka výstrojního skladu paní Linhartová doplnila, že denně chodí velké množství balíků s žádostí o výměnu výstrojních součástek a není v možnostech skladu tyto reklamace v termínu do konce března vyřídit. Jedná se řádově o stovky reklamací, a to jak oprávněných, tak i neoprávněných. Pan Smeták doplnil, že se řeší i úprava střihu košil a šířky nohavic u kalhot. Diskuze byla i nad „průhledností“ nových košil a možnosti znovu zavedení modrých košil. Bundokošile budou a pracuje se na nich. Snad se v letošním roce stihnou dodat tak, aby je zaměstnanci mohli využít již v letních měsících. Do konce měsíce března by měla být ukončena práce nad novelizovaným katalogem výstrojních součástek. Dokončuje se také novelizace předpisu Zam3. V oblasti OOPP byla diskuze nad dodáním vzorků mikin a následného zkoušení u vzorku zaměstnanců. Kriticky se vyjadřují někteří zaměstnanci ke kvalitě některých fasovaných mycích a ochranných prostředků.
V otázce uplatňování 3. změny PKS – zavedení stravenkového paušálu nám byly vysvětleny některé sporné otázky týkající se např. poskytování stravného při přesčase navazujícím na plánovanou směnu. Dle Zákoníku práce § 152, písm. c) nelze v tomto případě poskytovat stravné. Na všechny jednotky odešel „Pokyn ředitele odboru personálního k personálně-mzdové problematice č.2/2021 – změna č. 3 PKS SŽ na rok 2021“, ve kterém jsou podrobně popsány možnosti, jak dále postupovat, pokud bude chtít zaměstnanec zachovat e-stravenku či papírovou stravenku.
Personální ředitel Ing. Koucký přidal informace týkající se současné složité epidemiologické situace. Testování na pracovištích dle současných nařízení vlády ČR probíhá bez větších problémů. Počet pozitivních testů, prováděných u SŽ se pohybuje na úrovni 0,5 %. V současné době probíhá distribuce vitamínových prostředků pro všechny zaměstnance SŽ. Nadále je uplatňována u nemalé části zaměstnanců práce na dálku. V oblasti poskytování KOP došlo k podpisu smlouvy s dodavatelem, první účastníci by se mohli zúčastnit KOP za zpřísněných epidemiologických opatření již v dubnu. Připravuje se leták pro účast rodinného příslušníka. Zatím není další posun v oblasti přednostního očkování zaměstnanců kritické infrastruktury státu.
Závěrem bychom chtěli vyzvat všechny zaměstnance k dodržování všech současných nařízení i aktivnímu přístupu v oblasti nařízeného testování. Odmítnutí testování znamená v současné době pro zaměstnance zákaz přístupu na pracoviště a jedná se o překážku na straně zaměstnance bez náhrady mzdy.
Další jednání je plánováno na poledne 30.3.2021.

Vedení PV OSŽ Správy železnic