Sekretariát OSŽ

Telefon
+420 972 241 924
Mobil
+420 737 275 101
Adresa
Na Břehu 579/3, 190 00 PRAHA Vysočany
00225479
DIČ
CZ 00225479
e-mail
osz@osz.org

Během uplynulého roku pravidelně zaznívaly na jednáních Představenstva i Ústředí OSŽ informace o průběhu konzultací k revizi Směrnice o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (2007/59/ES).

„Díky tomu, že OSŽ má zastoupení v Řídícím výboru Železniční sekce ETF, aktivně se účastníme nejen jednání ETF, ale také participujeme na konzultacích, workshopech či dotazníkových šetření, které pro Komisi v rámci revize směrnice zajišťuje holandská agentura ECORYS,“ říká vedoucí kanceláře předsedy OSŽ a vice-prezidentka Železniční sekce ETF PhDr. Helena Svobodová. „Je to týmová práce, na které se kromě prvního místopředsedy OSŽ a předsedy PV OSŽ ČD Cargo, a.s. Radka Nekoly a místopředsedy OSŽ a předsedy PV OSŽ při ČD, a.s. Štěpána Lva podílí jako konzultanti poradce předsedy OSŽ Dr. doc. Ing. Roman Štěrba, MBA a člen ZO OSŽ DKV Praha, strojvedoucí Ing. Pavel Corradini,“ dodává PhDr. Svobodová.

Cílem revize směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím je dle Evropské komise zlepšit mobilitu strojvedoucích v rámci železniční sítě EU a usnadnit zaměstnavatelům přidělování strojvedoucích k provozu v různých členských státech. Stávající znění směrnice omezuje konkurenceschopnost železniční dopravy ve srovnání s jinými druhy dopravy jako je silniční doprava.

Jednou z hlavních příčin tohoto problému je dle Komise nejasné (a někdy i protichůdné) znění směrnice. Další hlavní příčinou je rozdělení procesu vydávání osvědčení pro strojvedoucí na dvě části, přičemž vnitrostátní licence (s platností pro celou EU) zahrnuje pouze minimální požadavky na vzdělání a zdravotní stav, zatímco doplňková osvědčení vydaná zaměstnavatelem:jednotlivých dopravců a provozovateli infrastruktury)pokrývají většinu požadavků na znalosti (znalost vozidel a tras; jazyk; systém zajišťování bezpečnosti zaměstnavatele). To vede k různému zaškolování a vydávání osvědčení pro strojvedoucí, a to i v rámci téhož členského státu, což dále omezuje mobilitu strojvedoucích přes hranice a mezi zaměstnavateli.

 

Komise dále mj. poukazuje na odlišnost školících programů v jednotlivých členských státech, a to jak z hlediska délky trvání, tak z hlediska obsahu konečného osvědčení. Kromě toho vysoké náklady na školení v rámci podniku (10 000–40 000 EUR na strojvedoucího) představují další problém pro nové účastníky, kteří chtějí na železniční trh vstoupit, což dle Komise narušuje hospodářskou soutěž na evropském trhu. Omezuje se tak mobilita strojvedoucích, kteří mají často povinnost odškodnit bývalé zaměstnavatele za veškeré absolvované školení.

V neposlední řadě Komise kritizuje jazykové požadavky podle směrnice (úroveň B1), které tak zůstávají významnou překážkou pro přeshraniční mobilitu strojvedoucích, a navrhuje zavedení společného jazyk pro strojvedoucí, obdobně jako je angličtina v letecké dopravě.

„Stávající podoba směrnice odráží reálnou podobu provozu na železnici v Evropě. Dokud se nesjednotí dopravní předpisy v celé EU, není možné hovořit o jednotném osvědčení platném na území celé železniční sítě členských států,“ říká první místopředseda OSŽ Radek Nekola a poukazuje na širokou škálu hnacích vozidel a souprav, které mají ve svém vozovém parku nejen jednotlivé členské státy, ale také dopravci nákladní i osobní v rámci jednoho státu. „Není možné stavět dům od střechy, tak jak se o to snaží bruselští úředníci,“ dodal R. Nekola.

OSŽ rovněž upozorňuje na nebezpečí zavedení jednotného jazyka, což by znamenalo vyžadovat znalost cizího jazyku nejen u strojvedoucích vykonávající přeshraniční služby, ale také u všech zaměstnanců provozovatele infrastruktury, kteří během plnění pracovních úkolů komunikují se strojvedoucími.

Evropští sociální partneři CER (Společenství evropských železničních společností a podniků infrastruktury) a ETF (Evropská federace pracovníků v dopravě) vydali začátkem prosince 2022 společné stanovisko k revizi směrnice o vydávání osvědčení strojvedoucím (2007/59/ES). Zástupci odborů i zaměstnavatelů se tak jednoznačně vyjádřili svůj nesouhlas s většinou návrhů Evropské komise. OSŽ se plně podporuje společné stanovisko ETF a CER ve všech bodech.(Plné znění stanoviska naleznete v přiloženém souboru). 

Konzultace k revizi směrnice budou pokračovat i v 2023.


 

 

Právě přítomno: 365 hostů a žádný gestor