• Odborové sdružení železničářů (OSŽ) je právním nástupcem OSŽ, evidovaného s působností pro ČSFR dne 29.8.1990, a jeho právních předchůdců, zejména Odborového svazu pracovníků železniční, letecké a vodní dopravy.
  • OSŽ je samostatné, nezávislé, jednotné, dobrovolné, nepolitické sdružení, založené v souladu s právním pořádkem ČR, zejména v souladu s Ústavou ČR, Úmluvou o svobodě odborů a ochraně práva odborově se sdružovat, Úmluvou o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat a s dalšími právními předpisy vždy v platném znění, jako odborová organizace.
  • Posláním OSŽ je zejména ochrana pracovních, mzdových a životních podmínek, práv a oprávněných zájmů zaměstnanců.
  • Je právnickou osobou, jedná a zavazuje se vlastním jménem v souladu s ustanoveními Stanov OSŽ a dalších vnitřních předpisů OSŽ. Jeho organizační jednotky jednají a zavazují se vlastním jménem, pokud mají přiznanou samostatnou svéprávnost, v souladu s ustanoveními Stanov OSŽ a v jejich rozsahu.
  • Jako jeden ze sociálních partnerů se, prostřednictvím Asociace samostatných odborů (ASO), aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. OSŽ je členem Evropské federace pracovníků dopravy (ETF), Mezinárodní federace pracovníků dopravy (ITF) a Mezinárodního sportovního sdružení železničářů (USIC).
  • OSŽ je odborovou organizací dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která není podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. OSŽ je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 4980

Právě přítomno: 347 hostů a žádný gestor