Ve čtvrtek dne 21. listopadu 2019 se za účasti OC a zaměstnavatele uskutečnilo druhé kolo kolektivního vyjednávání o podobě PKS ČD, a.s. na rok 2020. V první části se projednávaly rozporné body ze základního textu PKS. Dohodnuté kapitoly (body):

Kapitola 1 - Shoda ve všech bodech– až na drobné změny byl zachován text roku 2019

Kapitola 2– BOZP – Shoda – mimo jiné obsahuje závazek zaměstnavatele zabezpečit částku 40 mil. Kč na zlepšení pracovních a sociálních podmínek na pracovištích

Kapitola 3– Sociální oblast, zaměstnanecké výhody – Shoda – mimo jiné kapitola obsahuje závazek pořádat KOP, zaměstnanecké jízdní výhody, SF, závazek poskytovat příspěvek na penzijní a životní pojištění zaměstnanců. Zde došlo ke zvýšení penzijního příspěvku o 100,- Kč na zaměstnance.

Kapitola 4– Zaměstnanecká a mzdová politika – Shoda – z kapitoly bylo přesunuto „odstupné“ do samostatné přílohy PKS, kde je v zásadě rovněž shoda. Zaměstnavatel si pouze vyžádal čas na posouzení nového návrhu OC na zvýšení (nová kategorie 35+ navýšení na 10násobek) odstupného při ztrátě zdravotní způsobilosti.

Kapitola 5- Překážky v práci – Shoda – text stejný jako v roce 2019

Kapitola 6 a 7– Všeobecná ustanovení a platnost PKS – Shoda – text stejný jako v roce 2019

V druhé části jednání jsme projednali přílohu č. 1 PKS.

Příloha 1- Pracovní doba, pracovní pohotovost, dovolená – v příloze nejsou v zásadě vážné rozpory s výjimkou čl. 3 bod 3 a bod 4. Rozpor je na straně FS ČR, CS, a SOSaD. Dále přetrvává rozpor v čl. 3. bod 14 a 15. Rozpor je rovněž v článku 6 – dělená směna – návrh FVČ ČR, zaměstnavatel nesouhlasí s tímto novým návrhem.

Zásadní rozpor je v článku 13 bod 2. poslední dva odstavce. Zaměstnavatel nesouhlasí s návrhem OC.

Po projednání této kapitoly došlo k ukončení kolektivního vyjednávání. Na základě sdělení zaměstnavatele se další kolektivní vyjednávání uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu 2019, kdy budeme předpokládat projednání zbývajících příloh PKS (např. řád pro odměňování).

Vladislav Vokoun
Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.