Nahoru

Různé

V článku je pro ZO OSŽ, které mají ve svém vlastnictví nemovitý majetek a rozhodnou se jej prodat, stanoven postup, jakým způsobem musí tento zámysl provést. Dále je dle Stanov OSŽ uvedena povinnost ZO OSŽ nabídnout nemovitost k odkoupení na jednání Ústředí OSŽ. OSŽ-ústředí prostřednictvím svých odborných oddělení zjistí podrobnosti k nemovitosti (např. zda na nemovitost nebyla poskytnuta půjčka nebo finanční příspěvek apod.).

 
„Členství v odborech není spoření, ale právní ochrana a jistota!“

CO ZABEZPEČUJÍ ODBORY NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI ?

 • OSŽ je členem Asociace samostatných odborů (ASO ČR) s přístupem na tzv. tripartitu (RSHD ČR)
 • zabezpečují vedení sociálního dialogu s vládou ČR a zaměstnavatelskými svazy - SP ČR, KZPS ČR
 • připomínkování právních předpisů (legislativa) z hlediska potřeb zaměstnanců (prostřednictvím ASO)

  CO ZABEZPEČUJE OSŽ NA PODNIKOVÉ ÚROVNI ?

 • vyjednává za zaměstnance podnikové kolektivní smlouvy (vede dokumentaci PKS), s cílem zaručit důstojné pracovní, mzdové (platové) a sociální podmínky a benefity pro zaměstnance
 • prostřednictvím podnikových výborů OSŽ (PV OSŽ) a Nedrážního republikového výboru OSŽ (NeRV OSŽjedná se zaměstnavateli na vrcholové úrovni a připomínkuje právní normy zaměstnavatele
 • provádí kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na pracovištích zaměstnavatelů
 • využití volného času, sportovní a kulturní činnost, rekreaci s příspěvkem v tuzemsku i zahraničí, a to i ve vlastních rekreačních zařízeních, za využití SF a FKSP - další informace na: http://rekreaceosz.cz

ČLENŮM OSŽ NABÍZÍME:

 • nepřetržitý právní servis (krizová linka - tel.: 602 262 544 ) při vzniku mimořádné události (MU) při organizování a provozování drážní dopravy a jiných mimořádností, vyplývajících z pracovněprávních vztahů;
 • bezplatnou právní pomoc, včetně zastupování před soudem a bezplatné poradenství a ochranu v pracovněprávních otázkách a věcech sociálního zabezpečení souvisejících s pracovněprávními vztahy, dle podmínek stanovených Řádem právní pomoci OSŽ (ŘPP OSŽ);
 • bezplatné poradenství v problematice bydlení na základě smlouvy OSŽ a Sdružení nájemníků ČR (SON ČR, tel.: 224 463 343), další informace na: https://son.cz a e-mailu: info@son.cz;
 • bezplatnou prvotní poradu v občanském (soukromém) životě (v rozsahu do 60 minut) v následujícíchoblastech: rodinné právo, vlastnické právo k nemovitostem a k movitým věcem, dopravní (silniční) nehody, dědické právo, insolvence + exekuce - tel.: 733 785 003
 • unikátní pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli prostřednictvím ZO OSŽ; minimální (nízké) pojistné a finanční spoluúčast člena OSŽ (zaměstnance) při značném rozsahu pojištění nad rámec obvyklých pojistných podmínek (metodická pomoc);
 • možnost využívání ČSOB Motivačního programu pro členy OSŽ (zvýhodněná nabídka produktů poskytovaných bankou ČSOB - včetně Poštovní spořitelny) - více informací zde;
 • výhodná pojištění (soukromá) - pojištění majetku a odpovědnosti občanů (např. dům, byt, rekreační zařízení, domácnost), pojištění motorových vozidel (např. havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), cestovní pojištění - Kooperativa pojišťovna, a.s. - tel.: 957 134 091
 • nenávratnou dávku z Podpůrného fondu OSŽ (PF OSŽ) a návratnou bezúročnou půjčku při insolvenci zaměstnavatele, při tíživých sociálních situacích, na jejichž zmírnění finanční a hmotné prostředky nestačí, dle podmínek stanovených Statutem PF OSŽ;
 • zastupování zaměstnance při šetření a objasňování pracovních úrazů, kontrola správnosti jejich šetření;
 • právní podporu a metodickou pomoc ve vybraných oblastech odborové činnosti a BOZP;
 • vzdělávání pro funkcionáře ZO OSŽ a pro všechny členy OSŽ výuka práce na PC (vícedenní kurzy);
 • informace o aktuálním dění v působnosti OSŽ prostřednictvím www.osz.org a čtrnáctideníku Obzor s internetovou přílohou Nedrážní Magazín Obzor a informačního systému OSŽ s publikací článků s pracovněprávní a BOZP problematikou.
 

V uvedeném článku jsou uvedeny základní změny trestního zákona s účinností od 1.1.2010. Vymezeny základní pojmy a konkretizováno obecné ohrožení z nedbalosti podle trestní zákona do konce roku 2009 a od roku 2010 (ustanovení § 273 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

 
 
 
Powered by Phoca Download

Právě přítomno: 237 hostů a žádný gestor