„Kolektivní vyjednávání bylo možná o nějaký den kratší, ale ze strany vedení společnosti manažersky pojaté,“ řekl personální ředitel společnosti ČD Cargo Ing. Mojmír Bakalář na úvod školení k PKS 2019-2020, které se konalo v pondělí 28. 1. 2019 v SOKV Ústí nad Labem. „Naši sestavu (vedle ředitele byli za odbor personální přítomni Mgr. Pavla Kreischová, Bc. Věra Drncová a Ing. Josef Kreische) většina z vás asi zná, byť je vás tady o poznání víc (ve školící místnosti bylo přítomno téměř osmdesát zaměstnanců ústeckého PJ a SOKV) než vloni, ale doufám, že tady nejste z donucení,“ dodal Ing. Mojmír Bakalář, nově od 1. 1. 2019 ředitel odboru personálního GŘ ČD Cargo: „Lidské zdroje jsme nechali v šuplíku.“

Seminář ke kolektivní smlouvě 2019-2020 uvedla Mgr. Pavla Kreischová rozdělením témat do tří bloků: Změny v PKS oproti PKS 2018; Nejčastější nedostatky v dodržování PKS v roce 2018 a Otázky a odpovědi. Největší změnou je, že kolektivní smlouva platí déle než rok: od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2020. K větším změnám pak patří také navýšení tarifních stupňů (mzdových tarifů) ve všech stupnicích a smluvních mzdách u provozních zaměstnanců od 1. 4. 2019 o 5,5 %. „Další oblastí, v níž došlo ke změně, je zvýšení příplatku za práci přesčas od 1. 1. 2019. Vidíte, že k nárůstu dochází postupně,“ podotkla Pavla Kreischová s tím, že vzrostou příplatky za práci přesčas (od 1. 1. 2019 z 25 % na 35 % průměrného výdělku, ke zvýšení na 40 % průměrného výdělku dojde v případě, jde-li o práci přesčas navazující bezprostředně na směnu Rg. jízdy v přesčase u zaměstnanců dle bodu 2.17). Pavla Kreischová všechny popisované změny v PKS hned demonstrovala na příkladech (např. na konkrétní délce směny, na kterou navazuje v rámci přesčasu Rg jízda – příplatek za práci přesčas ve výši 35 %), mluvila i o zvýšení sazby u odměny za nepravidelný nástup, a také o odměně za flexibilní nástup pro zaměstnance s pevným rozpisem směn (odměna až do výše 500 Kč), a to v případě pokud zaměstnanec s pevným rozpisem směn nastoupí po dohodě a na žádost zaměstnavatele z provozních důvodů na směnu v době kratší než 48 hodin, přísluší mu odměna podle písmena N, přílohy číslo 2.1 PKS, v daném časovém pásmu, přičemž za zrušení směny a přidělení nové směny se pro účely odměňování považuje nástup nebo ukončení směny s časovým rozdílem 1 hodiny na začátku nebo na konci původní směny. „Při takové změně rozpisu směn je nutno dodržet odpočinky mezi směnami a další příslušná ustanovení PKS,“ zdůraznila Pavla Kreischová.

Řeč byla i o zavedení odměny za obtížnost pracovního režimu při výkonu složeném ze dvou směn (nová odměna), o mimořádné odměně za překročení hospodářského výsledku (zaměstnancům bude vyplacena mimořádná odměna ve výši 5000 Kč v případě překročení podnikatelského plánu na rok 2019 minimálně o 50 milionů korun, a to až po účetní závěrce roku 2019, tj. v prvním čtvrtletí roku 2020); „Je to ale vázané na odpracovanou dobu,“ připomněla Kreischová.

Pavla Kreischová rovněž mluvila o specifickém příspěvku (náborový a stabilizační příspěvek), o zvýšení motivační složky pro provozní zaměstnance dle IN PERs42-B-2011 za použití silničního motorového vozidla na příkaz zaměstnavazele (nově to je 600 Kč); o rozšíření letových pásem u praxe z 9 na 12, rozšíření je platné od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 a od 1. 4. 2019 dojde ke zvýšení sazeb o 400 Kč ve všech letových pásmech, tj. 1-12.

„S účinností od 1. 7. 2019 nesmí být délka směny u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou kratší než 7 hodin, pokud se zaměstnavatel s místně příslušnou odborovou organizací nedohodne jinak,“ poznamenala Pavla Kreischová. Stejně tak je nutné projednání s místně příslušnou odborovou organizací i v případě noční práce (bod 9.3). Zmíněny byly i změny v oblasti nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami (bod 11.3 - v roce 2018 byl tento bod daleko širší) a nepřetržitý odpočinek v týdnu (došlo k úpravám bodů 12.1 a 12.3). Došlo i k navýšení sazeb stravného (82 Kč při pracovní cestě v rozsahu 5 až 12 h, 124 Kč/12-18, 195 Kč při pracovní cestě delší 18 h), u specifikovaných zaměstnání pak na 92 Kč (5 až 12 hodin), 140 Kč (12 – 18 hodin) a 217 Kč (při pracovní cestě delší než 18 hodin).

Pavla Kreischová dále účastníky školení v kostce seznámila se základním textem PKS 2019-2020 s důrazem na kapitoly 2.4 (Zdravotní a sociální zabezpečení – bod 2.4.5), 2.7 (Jízdné ve vlacích ČD), 2.9 (Další zaměstnanecké výhody) a 3.1 (Zaměstnanost – bod 3.1.5 a 3.1.7), s akcentem na přílohy č 1 (uplatňování pracovní doby), přílohy číslo 2 (systém odměňování zaměstnanců společnosti) až příloha č. 5.

Pavla Kreischová rovněž připomněla opakované porušování kázně při KOP (kondiční pobyty). „Celou dobu je váš pobyt hrazen náhradou mzdy a vaším úkolem je regenerovat a odpočívat,“ zdůraznila. „V prosinci byli za velmi neslušné a nevhodné chování z KOP v Luhačovicích vyloučeni dva zaměstnanci ČD Cargo – přijeli pod vlivem a odjížděli ještě pod větším vlivem, a to co po nich zbylo, je na dezinfekci a vymalování. Proto byli okamžitě vyloučeni z KOP a veškeré náklady spojené s KOP jim budou dány k úhradě, a navíc i doživotní zákaz KOP.“

Zatímco si zaměstnanci pro KOP 2019 mohli ještě nezávazně lokalitu v rámci průzkumu vybrat (bez záruky), pro příští rok již v průzkumu o KOP nebude uvedena žádná lokalita KOP, zaměstnavatel určí místo, kde zaměstnanec vykoná KOP. „Nově jsou letos zkoušeny Františkovy Lázně, kromě nich jsou to standardně Jáchymov, Poděbrady, Luhačovice, Rajecké Teplice,“ shrnula Pavla Kreischová.

Ve druhé části školení pak Mgr. Kreischová prezentovala především nejčastější pochybení v dodržování ustanovení PKS (u minimální doby odpočinku mezi směnami a ve vyrovnávacím období), včetně názorných příkladů. „Na strojmistry a komandující, kteří hospodaří s pracovní dobou, mám prosbu, která se týká potvrzování dočasné pracovní nepřítomnosti (nemocenské), dále ošetřovného či žádosti o otcovskou dovolenou. Už nám chodí elektronické neschopenky, je to trošku jiný formulář. Podívejte se na to, zaměřte se na to, vrací se nám to od ČSSZ a dochází zbytečně k prodlevě vyplácení dávek od ČSSZ,“ zdůraznila.

V závěru pak Bc. Věra Drncová uvedla několik příkladů, na které upozornil vnitřní audit, který konstatoval určitá pochybení (za rok 2017), týkající se například periodických prohlídek. „Trošku nám to zkomplikovala vyhláška, která vyšla v platnost a to v oblasti noční práce (periodická prohlídka má specifická vyšetření), ale neodkládejte nástup na persku. Na každé žádosti je datum, do kdy se musí tato prohlídka absolvovat, abyste do tohoto data odevzdali posudek na personální pracoviště. Jinak hrozí i nenasazení na směnu,“ zdůraznila s tím, že audit právě odhalil případ, kdy zaměstnanec (strojvedoucí) bez persky jezdil 11 směn. V diskusi zaznělo, že problém nastává u posunovačů při vyšetření očí, kdy objednací lhůty přesahují lhůty pro periodickou prohlídku (správně má zaměstnanec dostat žádost 90 dnů před ukončením, v současnosti to bylo zkráceno na 60 dnů). „Termíny v očních ordinacích jsou skutečně vražedné, musíme proto zacílit do řad personalistů, aby našli po dohodě s lékařem jinou oční ordinaci,“ řekla Věra Drncová. „Obávám se ale, že s těmi očaři budeme bojovat do doby, než bude zmírněna vyhláška 101.“
Závěr školení patřil Příspěvku na penzijní spoření a životní pojištění (nové smlouvy s NN pojišťovnou se již neuzavírají), benefitu IN PLUS pro zaměstnance bez režijních průkazek, Sociálnímu fondu (v únoru proběhne jednání zaměstnavatele se sociálními partnery, kde se bude řešit příděl SF 2019 pro JOS.)

Na samotný závěr školení poděkoval Mojmír Bakalář za práci pro společnost, díky níž se podařilo splnit a překročit podnikatelský plán, a poděkoval i za zájem o pracovněprávní problematiku: „Přeji vám, ať máte celý rok život i práci co nejjednodušší, rozpory řešme s rozvahou. Mějte se fajn.“

Michael Mareš