Kontrola usnesení, informace z jednání OSŽ, informace zaměstnavatele, organizační záležitosti, různé, tradiční body programu Podnikového výboru (PV) OSŽ při Správě železnic (dále SŽ), který jednal ve čtvrtek 25. 3. 2021 formou videokonference. „Máme problémy s hackery, takže jsme čekali, jak se dnešní spojení podaří,“ vysvětlil na úvod předseda PV Petr Štěpánek, který jednání řídil.

V průběhu jednání se zhruba na hodinu připojili zástupci zaměstnavatele v čele s personálním ředitelem Ing. Pavlem Kouckým: „Doufali jsme, že se připojí i generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, ten se ale z důvodu plnění pracovních úkolů omluvil,“ dodal Petr Štěpánek.

Úvod Informací z jednání OSŽ patřil Petru Štěpánkovi, který shrnul veškerá jednání od posledního únorového zasedání PV OSŽ při SŽ; počínaje jednáním odborových centrál se zaměstnavatelem dne 26. 2. (kde probíhalo dolaďování třetí změny PKS; výsledkem je, že od 1. 4. si mohou zaměstnanci vybrat ze tří variant poskytování stravenek s tím, že kdo si nepožádá o papírovou nebo e-stravenku, bude mu od 1. 4. automaticky přidělen stravenkový paušál; zaměstnanec má možnost dvakrát za rok změnit druh stravenky. V této souvislosti byla projednána 1. změna Rámcových zásad čerpání FKSP). Další jednání následovalo 3. 3., které zaměstnavatel svolal kvůli zahájení povinného testování zaměstnanců. „Testování bylo zahájeno na CDP a poté na všech dalších pracovištích SŽ. Testování zaměstnanců se provádí na pracovišti,“ řekl Petr Štěpánek a dodal: „Pokud jde o očkování zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do kritické infrastruktury státu, zaměstnavatel čeká na dodání vakcín.“

Zároveň byla zahájena distribuce vitamínových prostředků všem zaměstnancům organizačních jednotek. „Další věcí, kterou jsme projednávali, byla organizační změna k 1. 4. na OŘ a na GŘ, kde se nově zřizují úseky obchodních a správních činností (na každém OŘ vznikne náměstek pro správu obchodních a správních činností), při této organizační změně nedochází ale ke snižování počtu zaměstnanců,“ konstatoval Petr Štěpánek.

Na jednání 16. 3. (odborových centrál se zaměstnavatelem) byli zástupci OSŽ informováni o probíhajícím vystrojování zaměstnanců a prodloužení termínu do konce května. „Tato informace byla zaslána na všechny ZO. Byla podepsána smlouva na poskytování KOP a zaměstnanci by měli začít jezdit od dubna,“ dodal Petr Štěpánek, kterého poté doplnili tajemníci Miloš Paleček (ten informoval o nových košilích, o katalogu výstrojních součástek: „Čeká se na vydání katalogu stejnokrojových součástí, bundokošile jsou v řešení a řeší se i termoprádlo.“) a Miroslav Maincl: „Všechny informace naleznete na webu, v naší sekci, důležité najdete i na hlavní stránce. Mikiny budou jako součást ochranných pomůcek pro signalisty a zaměstnance infrastruktury,“ doplnil.

Další hodinka patřila zaměstnavateli: jmenovitě personálnímu řediteli Ing. Pavlu Kouckému a jeho třem kolegyním: JUDr. Lence Vláskové, Bc. Jitce Dolejšové a Ing. Haně Kohoutové. „Co se týče pandemické situace,“ řekl na úvod Pavel Koucký, „…aktuálně máme 157 zaměstnanců v karanténě, 425 nemocných. Pokud jde o samotné testování, tam jsme už na počtu 41 570 testů, z toho 144 pozitivních, z toho 134 bylo potvrzeno formou PCR testu. Zatím nemáme informace o tom, že by PCR test nepotvrdil předcházející pozitivitu samotestu,“ dodal Pavel Koucký s tím, že pokud jde o očkování zaměstnanců kritické infrastruktury, snaží se Správa železnic „věc diverzifikovat“: „Oslovili jsme společnost Agel, aby se v případě, že se dostanou do situace s využíváním zbytkových vakcín, obrátili na nás; oslovili jsme i krajské koordinátory se stejným požadavkem: budete-li mít zbytkovou kapacitu, jsme připraveni ji využít, zatím se jedná pouze o jednotlivce. Posunulo se to pouze u hasičů – podařilo se proočkovat 164 hasičů z různých regionů,“ vysvětlil. „Pokud jste se zmínili o výstrojních součástkách, tak do 31. 5. 2021 se odkládá termín realizace s tím, že by se měly případné náměty využít. A pokud se týká organizační změny – včera (tj. 24. 3. 2021) byl vydán Pokyn generálního ředitele č. 12/2021 s tím, že popisuje veškeré úkony, které je třeba udělat pro organizační změnu oblastních ředitelství účinnou od 1. 4. 2021 (jmenovaní noví náměstci pro obchodní a správní činnost budou zveřejněni po jednání Správní rady SŽ, bude zpracován i typový organizační řád),“ uvedl.

Pavel Koucký se zmínil i o hackerských útocích, které zasáhly Správu železnic v noci z pátku na sobotu a poté se věnoval vývoji počtu zaměstnanců a průměrné mzdy, včetně počtu zaměstnanců pracujících na dálku (denně na úrovni 1600 až 1900 zaměstnanců), sloučení OŘ Ostrava s OŘ Olomouc („Stále platí, že analyzujeme a připravujeme vše tak, aby se realizoval tento krok nejpozději k 1. 1. 2022.“), novele předpisu D1 (k 1. 1. 2022 bude finalizován text, platnost od 1. 7. 2022) a také problematice BOZP: „Shodli jsme se, že nebudeme v této etapě provádět dohlídky na pracovištích a pokyn vydáme až v okamžiku, kdy nám to epidemiologická situace dovolí. Ještě doplním, že ve čtvrtek minulý týden vláda změnila účinnost opatření o překračování okresních hranic, nyní to platí do 28. 3. 2021. Vydali jsme pokyn k prolongování potvrzení, aby se zaměstnanci mohli prokazovat při kontrolách správnými dokumenty.“

Pavla Kouckého poté doplnila Lenka Vlásková (na téma KOP - bude opět umožněno na základě předchozí dohody sjednat absolvování kondičního pobytu s rodinným příslušníkem, ale v součinnosti zaměstnance se zařízením, v němž KOP absolvuje: pokud zařízení volné místo v daném termínu pro rodinného příslušníka nemá, není to důvod ke změně termínu). „Důvodem pro odmítnutí KOP je, kromě vážných osobních důvodů, povinná úhrada PCR testů, samozřejmě v situaci, kdy budou vládními opatřeními v ČR a na Slovensku pobyty umožněny. Jinak ještě taková zmínka, v Lázních Jeseník byl zvýšen poplatek za jeden den (dýchavičné) na 40 Kč,“ dodal Pavel Koucký. A Hana Kohoutová doplnila informace o organizační změně na OŘ, SSV a Generálním ředitelství k 1. 4. 2021 a o poskytování mimořádného příspěvku při nařízené karanténě.
Poslední informace zaměstnavatele patřila personálním změnám ve Správní radě: poté co se vzdal členství Ing. Čoček, se předpokládá, že ve Správní radě Správy železnic bude exministr dopravy Dan Ťok.

V diskusi se pak členové PV zajímali o důvod sloučení OŘ Ostrava a Olomouc (přináší to mj. možnost se v budoucím období z jednoho místa soustředit na údržbu významného tahu Přerov – Bohumín), nebo o dopad rozhodnutí soudního dvora EU na placení zaměstnanců na pohotovosti: „Budeme postupovat v souladu s národním právem,“ konstatoval Pavel Koucký.

V rámci organizačních záležitostí byli členové PV OSŽ při Správě železnic informováni o jednání komise pro strukturu po VIII. sjezdu OSŽ a po diskusi bylo přijato usnesení, které bude prezentováno na dalším jednání komise.

Závěr patřil školení funkcionářů („Slyšeli jsme pochvalné informace na tyto druhy školení, zájem o tato školení je,“ uvedl Petr Štěpánek): o školeních v oblasti BOZP a pracovních úrazech informovala svazová inspektorka BOZP-Ú Dana Žáková a v úplném závěru apeloval Petr Štěpánek, aby ZO neodkládaly volby do ZO na červen. „Nemá cenu čekat na poslední chvíli. Nicméně mám obavy a nedokážu si představit dělat podnikovou konferenci formou videokonference, doufejme, že se sejdeme fyzicky,“ uzavřel.

Michael Mareš