Listopadové jednání Ústředí OSŽ se konalo 22. listopadu v domě Bohemika a jako již tradičně jej zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který po kontrole úkolů předal slovo vedoucímu oddělení BOZP OSŽ-Ú JUDr. Petru Kožmínovi, LL.M., MBA, který informoval o průběhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2023. Svazovými inspektory bylo provedeno celkem 190 kontrol nad organizací a prováděním prověrek BOZP, přičemž závažnější nedostatky nebyly zjištěny.

Dne 16. listopadu zahájil předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD Cargo, a.s., Radek Nekola pravidelné jednání, ve kterém úvodem poděkoval za účast u voleb do dozorčí rady společnosti a poblahopřál zvoleným kandidátům za OSŽ Bc. Martě Urbancové a Petru Doležalovi k vítězství v těchto volbách. Popřál jim hodně sil, které budou při hájení zájmů zaměstnanců potřebovat, neboť doba není ani trochu jednoduchá.

Na jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, které se konalo 8. listopadu v sídle OSŽ, byla hlavním tématem diskuse o probíhajícím kolektivním vyjednávání. Jednání PV se jako hosté zúčastnily členka představenstva ČD Blanka Havelková a vedoucí skupiny benefitů Lucie Bauerová. Zástupkyně zaměstnavatele vysvětlily členům PV záměry podniku, týkající se možností k navýšení mezd, délky dovolené a kondičních ozdravných pobytů. Tyto tři body jsou pro kolektivní vyjednavače OSŽ prioritní. Nejvíce dotazů od přítomných členů PV na toto téma se týkalo převodu zaměstnanců do smluvních mezd, posunutí některých profesních skupin zaměstnanců v katalogu prací a s tím spojované kolektivní vyjednávání.

Dne 7. listopadu se sešli členové představenstva v sídle Odborového sdružení železničářů v Domě Bohemika v Praze na jednání, které zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý tradiční kontrolou úkolů. Poté přednesl vedoucí sociálně–právního oddělení OSŽ-Ústředí JUDr. Petr Večeř žádosti na přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ a žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem, které byly schváleny.

Hned po úvodním přivítání předseda PV OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek omluvil neúčast zástupců zaměstnavatele.

Poté dostal slovo předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se podrobněji věnoval předpokládaným dopadům schváleného úsporného balíčku jak na firmy, tak na zaměstnance a odbory. Informativně sdělil některé body z připravované změny Zákoníku práce, u zaměstnaneckých jízdních výhod zmínil dohodu s MD, která zahrnuje i valorizaci cen vzhledem k inflaci a vypořádání u nově vysoutěžených tratí. V závěru svého příspěvku zmínil stav příprav na rekonstrukci RZ Skalka v Rájeckých Teplicích. Zmínil jednání Ú-OSŽ, kde byl hostem i předseda ASO Bohumír Dufek. Podrobněji článek z Ú-OSŽ zde.

Dne 16. října se členové ústředí sešli v Kořenově na Lesní chatě, kde se konalo výjezdní jednání. Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý během kontroly úkolů oznámil, že byl v pátek 13. října poslaneckou sněmovnou parlamentu schválen vládní návrh ozdravného balíčku veřejných financí pouze s dílčími úpravami. Takto schválený návrh ještě musí projít senátem a schválením prezidenta České republiky, což stále ještě dává prostor pro nějaké další úpravy. Dále byly ústředím OSŽ schváleny termíny jednání na rok 2024 včetně jejich základní obsahové náplně.

Republiková rada seniorů OSŽ na svém jednání 16. října 2023 přivítala jako hosty Vladislava Vokouna a ředitelku cestovní kanceláře ČD travel Blanku Jíšovou. Vladislav Vokoun seznámil členy rady s aktuální situací v oblasti tzv. ozdravného balíčku vlády, který se dotkne mimo jiné také tvorby sociálních fondů, z nichž zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci čerpají mj. příspěvky na rekreace, kulturní a sportovní činnost a další benefity pro zaměstnance podniků. Návrh vlády v tomto směru počítá s polovičním přídělem do sociálního fondu, resp. FKSP oproti dnešnímu stavu, přičemž z něj nově bude povinnost 50 % prostředků vyčlenit na penzijní připojištění. Logicky z toho vyplývá, že se toto omezení dotkne mimo jiné také příspěvků na rekreaci, na sportovní podniky, či společenské akce. Jak připomenul Vladislav Vokoun, pokud se týká seniorů, OSŽ dle jeho informací usiluje o to, aby se z důvodu omezení finančních prostředků na tuto skupinu nezapomnělo.

Hned první úterý v říjnu, tedy 3. října, se v domě Bohemika sešli k jednání členové představenstva, které tradičně zahájil předseda představenstva OSŽ Mgr. Martin Malý kontrolou úkolů.

Vzhledem k tomu, že v těchto dnech probíhají důležitá kolektivní vyjednávání se zaměstnavateli, jednání se nemohli zúčastnit zástupci podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s., v čele s jejím předsedou Štěpánem Lvem. Novinky z tohoto PV budou zveřejněny až v druhé polovině října, kdy proběhne výjezdní jednání PV při ČD, a.s., v Peci pod Sněžkou v rekreačním středisku Oddech. Informace ke kolektivnímu vyjednávání jsou zveřejněny na webových stránkách OSŽ (OTEVŘÍT).

Po prázdninové přestávce se ve čtvrtek 21. září 2023 sešli členové Republikové rady seniorů OSŽ na svém pravidelném jednání v sídle OSŽ v Praze. Hosty jednání byli předseda OSŽ Martin Malý a vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík. Všechny přítomné uvítala předsedkyně RRS OSŽ Danuše Polášková, načež následovalo zhodnocení plnění úkolů z minulého jednání. Danuše Polášková informovala členy rady o Mezinárodních sportovních hrách seniorů, které pořádala Rada seniorů České republiky spolu s krajskou radou seniorů Ostrava. Hry proběhly v červenci v Ostravě a družstvo OSŽ, složené ze seniorů vybraných z celé republiky v počtu 6 sportovců a vedoucího, se zde umístilo na jedenáctém místě z devatenácti přítomných.

Ve čtvrtek 21. září se sešel PV OSŽ, tentokrát již za přítomnosti zástupců zaměstnavatele. Hned v úvodu vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Zopakoval informace, které sdělil předchozího dne na zasedání Ústředí OSŽ. Více v článku zde.
Předseda PV Petr Štěpánek, který jednání moderoval, informoval o jednáních, která od minule proběhla. Mezi nejdůležitější témata patří již minule zmiňovaná optimalizace počtu zaměstnanců SŽ k 1. 1. 2024, schválena 2. změna PKS 2023 a příprava PKS 2024, resp. základní harmonogram kolektivního vyjednávání.

Poprvé po prázdninové pauze, a to 20. září, přivítal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý členy ústředí v domě Bohemika. Během kontroly úkolů předseda informoval o přípravě na prolongaci režijek na období nového jízdního řádu 2023/24 a také o probíhajícím jednání ČD a dotčených krajů ve věci podmínek využívaní režijek u linky S6 v Moravskoslezském kraji a linky P1 na území Plzeňského a Karlovarského kraje. Problematika by měla být vyřešena v souladu s dosavadními pravidly dohodnutými mezi MD, ČD, SŽ a odborovými organizacemi. Vzhledem k tomu, že tato jednání ještě nejsou dokončena, nebudeme zatím podrobnosti zveřejňovat, naznačené řešení by však mělo být pro držitele režijek relativně uspokojivé.

Předseda PV OSŽ při ČD, a.s., Štěpán Lev přednesl úvodem ve středu 6. září informace ze zásadního jednání se zaměstnavatelem. Informoval o jednaní ze dne 10. srpna, na kterém byla se zaměstnavatelem učiněna dohoda o tzv. inflační doložce podle platné PKS ČD, a.s. na rok 2023. Zaměstnancům bude vyplacena mimořádná odměna 10 000 Kč, a to v srpnové výplatě s výplatním termínem v září. Součástí kolektivního vyjednávaní PKS ČD, a.s., na rok 2024 bude také přesun příplatku za režim práce do tarifu a příplatku za praxi do osobního ohodnocení za předem stanovených kritérii. V úterý 29. srpna zaměstnavatel zaslal návrh PKS ČD, a.s., na rok 2024. Většina změn je zaměstnavatelem odůvodněna s očekávanými úpravami v zákoníku práce a navrhovaném ozdravném balíčku vlády ČR. Společný protinávrh odborových organizací bude formulován 18. září.

Právě přítomno: 213 hostů a žádný gestor