Sekretariát OSŽ

Telefon
+420 972 241 924
Mobil
+420 737 275 101
Adresa
Na Břehu 579/3, 190 00 PRAHA Vysočany
00225479
DIČ
CZ 00225479
e-mail
osz@osz.org

 

Hovoříme s Bc. Jaroslavem Pejšou,
předsedou Odborového sdružení železničářů

 


Dneš­ní roz­ho­vor dě­lá­me na za­čát­ku ro­ku 2017 a prv­ní otáz­ka, kte­rá se te­dy na­bí­zí, je, co oče­ká­vá­te od na­stá­va­jí­cí­ho ro­ku a co če­ká OSŽ v tom­to ro­ce­?

Co nás če­ká? To vlast­ně ni­kdo ne­ví­me. Jsou udá­los­ti, kte­ré jsou na­plá­no­va­né, ale zá­ro­veň ví­me, že jak v osob­ním ži­vo­tě, tak mož­ná i v čin­nos­ti OSŽ při­jdou udá­los­ti, kte­ré vů­bec na­plá­no­va­né ne­jsou a bu­de­me se s ni­mi mu­set vy­rov­nat. Z těch na­plá­no­va­ných je pře­de­vším sta­no­ven da­tum sjez­du OSŽ ve dnech 10. a 11. lis­to­pa­du le­toš­ní­ho ro­ku v Ost­ra­vě. Lis­to­pa­do­vé da­tum by­lo sta­no­ve­no, aby­chom se se­šli již po par­la­ment­ních vol­bách a vě­dě­li, kdo v nich vy­hrál, kdo bu­de se­sta­vo­vat vlá­du a s kým bu­de­me vy­jed­ná­vat o bu­douc­nos­ti že­lez­ni­ce. V ro­ce 2013 byl náš sjezd ješ­tě před par­la­ment­ní­mi vol­ba­mi, po­zva­li jsme na sjezd předpokláda­né­ho mi­nis­tra do­pra­vy za ČSSD a a po vol­bách jsme na­jed­nou zjis­ti­li, že re­sort do­pra­vy bu­de svě­řen mís­to ČSSD hnu­tí ANO a všech­no je vlast­ně ji­nak, než jsme se při­pra­vo­va­li. Tak to­mu se le­tos chce­me vy­hnout. Mož­ná po vol­bách ne­bu­de ješ­tě jas­né, kdo bu­de mi­nis­trem do­pra­vy, ale bu­de­me vě­dět, ja­ké jsou vy­jed­ná­va­cí po­zi­ce jed­not­li­vých stran a hnu­tí. V sou­čas­né do­bě ví­me, jak do­pad­ly kraj­ské vol­by, s kým mu­sí­me na kra­jích jed­nat a ví­me, že dvě tře­ti­ny do­ta­cí pro Čes­ké drá­hy jdou z kra­jů a je­nom jed­na tře­ti­na z mi­nis­ter­stva do­pra­vy na dál­ko­vou do­pra­vu. Tím, že ho­vo­řím o Čes­kých dra­hách, ne­chci tvr­dit, že to je je­di­ná ob­last na­ší čin­nos­ti, vždyť OSŽ pů­so­bí cel­kem u tři­ce­ti pod­ni­ků, ale to, co se sta­ne u Čes­kých drah, ovliv­ní i všech­ny ostat­ní pod­ni­ky, kde pů­so­bí­me.

 

A­no, to je jas­né a v ro­ce 2017 bu­dou prá­vě dal­ší tra­tě v zá­vaz­ku ve­řej­né služ­by pře­dá­ny al­te­rna­ti­vn­ím dopravcům, jak se s tou­to si­tua­cí bu­de OSŽ vy­rov­ná­vat?

Možná, že tak tro­chu za­pad­lo do za­po­mně­ní usne­se­ní sjez­du OSŽ z ro­ku 2013, že bu­de­me roz­ví­jet svou čin­nost i mi­mo pod­ni­ky, kde do­sud pů­so­bí­me. Pro­to jsem rád, že v ob­las­ti ná­klad­ní do­pra­vy OSŽ za­ča­lo pů­so­bit i u alterna­tivních do­prav­ců, kon­krét­ně jsme uza­vře­li ko­lek­tiv­ní smlou­vu v Uni­petro­lu. Po­kud bu­de­me do­jed­ná­vat ko­lek­tiv­ní smlou­vy u alterna­tivních do­prav­ců, aby i tam mě­li za­měst­nan­ci dů­stoj­né pra­cov­ní a so­ci­ál­ní pod­mín­ky, tak sa­mo­zřej­mě sní­ží­me mož­nost dumpingo­vých na­bí­dek těch­to do­prav­ců a za­chrá­ní­me tím i pod­mín­ky pro na­še čle­ny v pod­ni­cích, kde do­sud pů­so­bí­me. Uni­petrol je prv­ní vlaš­tov­kou a ny­ní nás to­též če­ká i v osob­ní do­pra­vě. Ovšem to vy­ža­du­je osob­ní na­sa­ze­ní na­šich funk­cio­ná­řů i v té­to ob­las­ti a my ne­mů­že­me jen se­tr­vá­vat v do­sa­vad­ních vy­jež­dě­ných ko­le­jích. Vý­zvou pro nás je pře­nést na­pří­klad na­ši čin­nost i do fir­my GW Train Re­gio, kam bo­hu­žel v pro­sin­ci le­toš­ní­ho pře­jdou i ně­kte­ří na­ši čle­no­vé pra­cu­jí­cí do­sud na tzv. Po­šu­mav­ských lin­kách. Mno­zí z nich ne­bu­dou mít ji­nou mož­nost, než za­čít pra­co­vat u GW Train Re­gio, po­kud ne­chtě­jí ode­jít pra­co­vat mi­mo ob­last že­lez­ni­ce. A po­kud k to­mu do­jde, tak by ne­mě­li pře­jít je­nom na­ši čle­no­vé, ale i na­še čin­nost. OSŽ by mě­lo pře­jít spo­lu s tě­mi­to čle­ny ta­ké do GW Train Re­gio. Já vím, že až si to­hle ně­kte­ří funk­cio­ná­ři pře­čtou, bu­dou pře­kva­pe­ni, ale o tom­hle už roz­ho­dl sjezd OSŽ v ro­ce 2013.

 

V ro­ce 2017 bu­de pro­bí­hat i jed­ná­ní o re­žij­ních jízd­ních vý­ho­dách pro dal­ší ob­do­bí. Ja­ká je vý­cho­zí po­zi­ce OSŽ pro to­to vy­jedná­vá­ní?

Hlavním spor­ným bo­dem bu­dou prav­dě­po­dob­ně jízd­ní vý­ho­dy u SŽDC a u dů­chod­ců. Na­ším vý­cho­zím sta­no­vis­kem je, že pra­vid­la hry by se ne­mě­la mě­nit bě­hem zápasu, tak ja­ko tře­ba ve fot­ba­lo­vém ut­ká­ní. Těm za­měst­nan­cům, či bý­va­lým za­měst­nan­cům, kte­ří před le­ty uza­vře­li pra­cov­ní smlou­vu s ČD, ně­kte­ří mož­ná i s ČSD, s tím, že bu­dou mít jízd­ní vý­ho­dy bě­hem za­měst­ná­ní a i po od­cho­du do dů­cho­du, by ta­to ujed­ná­ní mě­la být do­dr­že­na. Změ­na v jízd­ních vý­ho­dách je mož­ná u no­vě při­jí­ma­ných za­měst­nan­ců, ale co by­lo u do­sud uza­vře­ných pra­cov­ních smluv do­jed­ná­no, mě­lo by být i do­drže­no.

Já osob­ně dou­fám, že to­to mé sta­no­vis­ko při­jmou i všich­ni ostat­ní čle­no­vé OSŽ a ne­po­ne­cha­jí své bý­va­lé ko­le­gy, dnes dů­chod­ce, bez za­stá­ní, pro­to­že kaž­dý z nás, po­kud ne­zemře­ před­čas­ně, tak jed­nou bu­de­ dů­chod­ce.

Od­bo­ro­vá čin­nost je za­lo­že­na na so­li­da­ri­tě a to mu­sí­me uplat­ňo­vat, to by měl po­tvr­dit i sjezd OSŽ v lis­to­pa­du 2017.Na­stá­va­jí­cí le­toš­ní rok i ro­ky ná­sle­du­jí­cí ne­bu­dou jed­no­du­ché, pro­to chci po­přát všem čle­nům OSŽ hod­ně sil, zdra­ví i osob­ní po­ho­dy do ro­ku 2017 a dou­fám, že spo­leč­ně osvědčí­me svou vzá­jem­nou so­li­da­ri­tu a OSŽ bu­de dá­le tím sil­ným a se­be­vě­do­mým od­bo­ro­vým sva­zem, na kte­rý bu­dou je­ho čle­no­vé hrdi­.                                      

Michael Mareš


Právě přítomno: 321 hostů a žádný gestor