Včera, tj. 19.11 2019 se sešly odborové centrály působící v ČD Cargo, aby připravily protinávrh Podnikové kolektivní smlouvy ČDC 2020/2021. 
Protinávrh je až na pár drobných variantních řešení ve shodě všech OC, včetně jednotného požadavku na nárust tarifních mezd. 
Na část jednání byli přítomni i zástupci vedení společnosti (výkonný ředitel, finanční ředitel, ředitel odboru personálního), aby představili a projednali se zástupci OC vize a segmenty podnikatelského plánu ČDC na rok 2020. 
Nejbližší termín kolektivního vyjednávání je 29.11., od 9:30hod. 

30.10 se uskutečnilo jednání zástupců odborových centrál a zástupců zaměstnavatele ČD Cargo.

Hlavním bodem programu byl návrh 3. změny Katalogu zaměstnání. Byly doprojednány poslední dvě profese, a to vozmistr a strojvedoucí. Všechny odborové centrály se shodly na textu, který se během jednání upravoval a finalizoval. Zda 3.změna Katalogu zaměstnání vstoupí v platnost bude předmětem kolektivního vyjednávání.

Dále byl OC předán návrh Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo 2020/2021, a tím bylo zahájeno kolektivní vyjednávání. Ke zpracování protinávrhu se rozšířený tým kolektivních vyjednavačů OSŽ sejde 14.listopadu a následně 19.listopadu s kolektivními vyjednavači ostatních OC. Návrh PKS vychází ze stávajícího textu a obsahuje prakticky jen technické změny.

Informace z průběhu kolektivního vyjednávání budeme zveřejňovat na našem twitterovém účtu a na webu v sekci "aktuálně v ČD Cargo".

Ve dnech 16-18.10 společně zasedly na jednání PV OSŽ ČD Cargo, a.s. a PV OSŽ při ČD.

V bloku samostatného jednání PV OSŽ ČD Cargo, a.s. byl přítomen Předseda představenstva Ivan Bednárik, MBA. (informace jsou již zveřejněny na webu OSŽ, v sekci aktuálně). Dále byli zvoleni kolektivní vyjednavači pro kolektivní vyjednávání o podobě PKS 2020/2021. Kolektivní vyjednávání by mělo být dle dohody o KV zahájeno nejpozději 15.listopadu, a to předáním návrhu PKS ČDC.

 

Dnes proběhlo jednání zástupců odborových centrál se zástupci zaměstnavatele ČD Cargo. Hlavním bodem bylo projednání navrhovaných změn v Katalogu zaměstnání.

Ve shodě jsou všechny úpravy v oblasti opravárenství. V provozních profesích budeme dále připomínkovat a specifikovat pracovní činnosti KZAM vozmistr a strojvedoucí, a to  na jednání 30.10. U dalších zaměstnání byly připomínky OSŽ z velké části přijaty. 

Dále byla projednána a odsouhlasena změna rozpočtu čerpání C-SF, v kapitole příspěvku na dovolenou. Nyní je možno čerpat příspěvek na zimní rekreaci z katalogu ČD travel. 

 

Dnes, tj. 23.9 2019 se mimořádně sešel Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s. Jediným bodem programu jednání bylo zpracování připomínek k návrhu zaměstnavatele na 3.změnu Katalogu zaměstnání.

Navrhované změny v oblasti opravárenství jsou ve shodě se zaměstnavatelem. U provozních zaměstnání Podnikový výbor navrhuje některé další úpravy a změny.

K dokumentu jako celku se zástupci odborových centrál spolu se zaměstnavatelem sejdou 7.10 2019. 

Obdrželi jsme od zaměstnavatele k připomínkování návrh 3.změny PERs-44-B-2014 Katalog zaměstnání.

Ke zpracování připomínek k tomuto dokumentu se Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo sejde 23.9. Návrh zaměstnavatele reflektuje na posílení profesí, které jsou dlouhodobě na pracovním trhu nedostatkové a jejich nábor je velice problematický.

V pondělí 9.9 proběhlo jednání zástupců OSŽ a FSČR spolu se zástupci ČD Cargo, a.s., AŽD a dalšími zainteresovanými firmami k umístění zobrazovací jednotky Pixy (systém ETCS) na stanovištích hnacích vozidel.

Bohužel na tomto jednání nebylo nalezeno společné a všem vyhovující řešení. Celá záležitost se bude dále projednávat. 

Na konci měsíce srpna došlo k zastavení přijímání objednávek rekreací z ČD travel s příspěvkem z C-SF, a to z důvodu vyčerpání stanoveného finančního limitu pro rekreace na rok 2019.

Právě přítomno: 261 hostů a žádný gestor