Dnes proběhlo formou videokonference první jednání spolu se zástupci zaměstnavatele o podobě Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a.s. pro rok 2021/2022.

Pročetli jsme celý navržený text. Technické změny či nekonfliktní body byly uzavřeny ve shodě. V současném návrhu nebylo ze strany ČDC předloženo mnoho změn a pro další období PKS tak zůstává stejná výměra dovolené, stanovená týdenní pracovní doba a i celá stávající příplatková sféra. 
Pro další jednání, které se uskuteční 17.12 zůstává k řešení výše objemu finančních prostředků na oblast BOZP, nárůst tarifních mezd a navržené navýšení (ze strany odborových organizací) příplatků za práci v noci a za nepravidelný nástup.
Součástí jednání byla i diskuse o nevyřešeném postupu u nárokovosti na KOP, které se kvůli Covid-19 nemohly uskutečnit. 
O dalším vývoji vás budeme informovat.

Dnes v dopoledních hodinách proběhla videokonference zástupců odborových centrál a vedení společnosti ČD Cargo, a.s.

Odborovým organizacím byl předán návrh Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo 2021/2022 a návrhy změn souvisejících interních norem. V návrhu PKS jsou zapracovány především legislativní změny a další budou nejspíše následovat (tak jak je bude postupně schvalovat Poslanecká sněmovna). 
Odborové centrály se sejdou 2.12. ke zpracování společného protinávrhu a první jednání spolu s vedením ČDC bude následně 10.12. Vše komplikují vládní opatření, takže v tuto chvíli nevíme, zda budeme moct vyjednávat prezenčně nebo prostřednictvím videokonferencí.

O dalším průběhu vás budeme informovat na našem twitterovém účtu a na webu.

Dnes, tj. 12.11 poprvé jednal Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo  prostřednictvím videokonference v Microsoft Teams. 

Hlavním tématem při účasti zaměstnavatele v osobě ředitele odboru personálního Ing. Mojmíra Bakaláře byla racionalizace pracovních míst. Členové PV vyjádřili svůj nesouhlas s dalším propouštěním, a to především z důvodu budoucího možného vývoje obchodních příležitostí ČDC. Ukazuje se, že chybí nejen nákladní vozy a hnací vozidla, ale i personál. Toto vnímáme jako ohrožení vytyčených cílů. 
Zazněla rovněž informace o naplňování projektu digitalizace opravárenství k budoucím požadavkům na evidenci a bezpečnost železničního provozu.

Na základě událostí, které v tuto chvíli ovlivňují všechny občany a firmy ČR, společnost ČD Cargo, a.s. nevyjímaje, byla v rámci vyhodnocení ekonomických ukazatelů dohodnuta 1.změna PKS ČD Cargo 2020/2021.

Tato změna umožňuje v konktrétních případech využití institutu částečné nezaměstnanosti (§209 Zákoníku práce). Zároveň se nám podařilo dohodnout, v kterých případech nebude tento institut použit, a to s přihlédnutím na sociální a existenční podmínky jednotlivých zaměstnanců. 1.změna PKS je platná od 1.4 - 31.8 2020. 

Spolu s touto změnou bylo vydáno Opatření č.5 k aplikaci částečné nezaměstnanosti, které stanovuje bližší podmínky pro využití §209. Jeho platnost je do 30.6 s tím, že se odborové centrály dohodly, že v případě potřeby budou jednat i po tomto datu o možné prodloužení. 

Oba dokumenty jsou umístěny v sekci "ke stažení".

 

 

Dne 13.2.2020 byla ve společnosti ČD Cargo, a.s. podepsána Kolektivní smlouva 2020/2021, na které se shodl zaměstnavatel se všemi odborovými organizacemi.

Průběh koletivního vyjednávání:
Celý průběh koletivního vyjednávání byl ovlivněn dohodou, že se součástí bude dokončení projednávané 3.změny Katalogu zaměstnání. Tento fakt znamenal, že finanční prostředky, které je schopna společnost rozpočtovat do této oblasti, se budou muset rozdělit do obou dokumentů. V tuto chvíli je těžké hodnotit dopad na jednotivce, protože jak PKS, tak Katalog vejdou v platnost od 1.4.2020. Jejich dopad se projeví až v měsící květnu, na první výplatnici. 

3.změna Katalogu zaměstnání:
Smyslem 3.změny bylo upravit pracovní činnosti a zařazení jednotlivých KZAM k potřebám dnešního a budoucího fungování naší společnosti a vývoje na pracovním trhu v ČR. Velký důraz jsme kladli na zaměstnání v oblasti opravárenství a provozních profesí. Je potřeba si uvědomit, že zaměstnání v SOKV nebo posunovači a vedoucí posunu nebyli dotčeni žádnou z předchozích změn této interní normy od roku 2010. Finální podoba Katalogu zaměstnání přímo pozitivně zasáhne bezmála 4500 zaměstnanců, a to navýšením minimálně o jeden TS.

Podniková kolektivní smlouva 2020/2021:
Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody nad 3.změnou Katalogu zaměstnání, bylo samotné kolektivní vyjednávání ovlivněno jeho finančním nákladem. V první fázi zaměstnavatel nepřipouštěl jakoukoliv kompenzaci či navýšení mezd. Odborové organizace s tímto kategoricky nesouhlasily a podmínily další vyjednávání o PKS 2020/2021 hledáním možnosti jak zaměstnancům nedotčeným Katalogem udržet růst mezd. Na základě společného tlaku se podařilo dojít ke shodě nad novou složkou mzdy v rámci osobního ohodnocení (kompenzační odměna), která bude vyplácena měsíčně zaměstnancům odměňovaným tarifní mzdou (ti, kterým nebude navýšen TS dle 3.změny Katalogu). Dále bylo dosaženo některých úprav v oblasti poskytování stravování (navýšen procentuální podíl zaměstnavatele na stravenku o 5%, navýšena sazba stravného na maximální hodnotu) a další ustanovení týkající se odpočinku a odměny za práci přesčas. Celková finanční hodnota, kterou ČD Cargo přidá do Katalogu a PKS je na úrovni cca 6% navýšení. 

Sociální fond:
Součástí kolektivního vyjednávání byl návrh 2.změny Zásad hospodaření se Sociálním fondem. Zde došlo k úpravě možnosti čerpání v oblasti udržení zdravotní způsobilosti (nově úhrada operace očí), navýšení příspěvku na kartu Multisport a další drobné úpravy. 

ČD Cargo obecně:
Rádi bychom znova vysvětliti skutečnost, proč v loňském roce nebyla vyplacena odměna za překročení hospodářského výsledku. Tato odměna se v předchozím roce stala součástí textu PKS 2019/2020, kde byly v bodě 4.14.7 přílohy č.2 stanoveny podmínky pro její výplatu. Tyto podmínky říkají, že hospodářský výsledek musí být překročen o 50mil Kč. Vývoj situace v 1.pololetí roku 2019 se pro naplnění tohoto ustanovení zdál velice reálný, avšak v dalších měsících se oslabení ekonomiky a hospodářství v celé Evropě negativně projevilo v dynamice růstu a ČD Cargo muselo na konci roku přijímat opatření, aby byl podnikatelský plán vůbec splněn. Tím tedy nebyly splněny podmínky pro výplatu odměny za překročení hospodářského výsledku.

V posledních měsících dochází k přehodnocování technologií prací (TDPP), obsazování pracovišť a úprav počtu zaměstnanců. Toto je reakce na vývoj v oblasti potřeby energetického uhlí, útlumu strojírenství a ocelářství (návoz potřebných surovin pro výrobu oceli). Dalším významným negativním faktorem je výluková činnost, kdy například na celý rok dojde k uzavření některých tratí pro nákladní dopravu. To mnohdy znamená trvalou ztrátu obchodního případu, který končí na kamionu. 

Společnost ČD Cargo se musí přizpůsobit změnám trhu v hledání nových budoucích příležitostí, jak v celé ČR tak i v zahraničí. Jedním z příkladů je získání licence dopravce ČD Cargo na německém území. V celé Evropě se hledají nové alternativní zdroje energie a tím bude neustále klesat přeprava uhlí, změny v elektromobilitě, a tomu navazující výroba. Dalšími významnými náklady ČDC, které musí investovat z důvodu změn legislativy EU, jsou ETCS (nový vlakový zabezpečovač instalovaný na každém HV), LL špalky (tiché brzdové špalky na všech nákladních vozidlech), ECM (nová certifikace zaměstnanců provozovatelů dopravy a opravárenství), budoucí osazovaní samospřáhel, digitalizace pracovních míst a další nákladná opatření. 

Pokud chceme, aby ČD Cargo bylo i v budoucích letech zaměstnavatelem pro cca 7tisíc zaměstnanců, nelze tyto výše uvedené problémy přehlížet. 

I pro letošní rok se plánují v měsících březen a duben v každé JOS semináře k výkladu Podnikové kolektivní smlouvy a souvisejících IN. Semináře budou probíhat za účasti zástupců zaměstnavatele a kolektivních vyjednavačů OSŽ. Účastnit se mohou všichni zaměstnanci. V momentě, kdy budeme mít termíny, zveřejníme další podrobnosti. 

 

Dnes byla ve společnosti ČD Cargo, a.s. podepsaná Podniková kolektivní smlouva 2020/2021.

Odborové centrály se spolu se zaměstnavatelem dohodly na znění Kolektivní smlouvy a změně Katalogu zaměstnání s účinností od 1.4.2020. U zaměstnanců s tarifní mzdou tak dochází k měsíčnímu navýšení mezd cca o 1000 – 1500 Kč. Dále byla dohodnuta úprava výše podílu příspěvku zaměstnavatele na stravování a úprava výše stravného. Současně dochází k úpravě dalších souvisejících norem, např. čerpání prostředků z centrálního sociálního fondu.  

Na posledním jednání PV OSŽ ČD Cargo, a.s., byli zvoleni kolektivní vyjednavači pro kolektivní vyjednávání o podobě PKS ČDC 2020/2021.

Tým kolektivních vyjednavačů byl zvolen ve složení:

- Nekola Radek (vedoucí týmu)
- Bc. Urbancová Marta
- Bc. Lomannčiková Blanka
- Doležal Petr
- Radkovič Zdeněk
- Skrečka Petr

Dále byl zvolen rozšířený tým, pro prvotní přípravu protinávrhu PKS ČDC:
- Hurychová Eva, Malounová Ivana, Gilg Tomáš, Závora Jiří, Kundrik Pavel, Heinz Rostislav, Kubička Petr.

O průběhu kolektivního vyjednávání vás budeme informovat na našem twitterové účtu a na webu v sekci "aktuálně v ČD Cargo. 

Na základě rozhodnutí PV OSŽ ČD Cargo, a.s. byl zřízen Twitterový účet, kde nás můžete sledovat: www.twitter.com/pv_osz_cdc

Naší snahou bude poskytovat rychlé, krátké a aktuální informace o jednáních sociálních partnerů ve společnosti ČD Cargo, případně další důležité zprávy z médií, které se budou týkat nákladní železniční dopravy. Chceme zde prezentovat naši práci, její hloubku a rozsah.

Složení PV OSŽ ČD Cargo, a.s. ve formě tabulky:

Kalendář akcí PV OSŽ ČD Cargo, a.s.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace  COVID-19,  rozhodl ředitele odboru personálního o zastaveni KOP zaměstnanců ČDC od 18.10.2020 do odvolání  ve všech střediscích. 

Zaměstnanci, kteří měli nastoupit  na KOP  v termínu od 18.10.2020 na tuto KOP již nenastoupí, v současné době jsou o této skutečnosti informováni personalistkami O10 a musí se nahlásit  na svém pracoviště a domluvit se zaměstnavatelem  na dalším výkonu práce. V případě, že nebude mít zaměstnavatel pro tyto zaměstnanci práci tzn. , kdy měli již naplánovanou KOP od 18.10.0 – 29.10.2020,  budou na překážce v práci  z důvodu zaměstnavatele.

Zaměstnanci, kteří jsou v současné době na KOP s termínem ukončení 21.10.2020 ( Luhačovice) nebo 23.10.2020 ( Jáchymov, Poděbrady) tento pobyt řádně absolvují až do konce.

Vzhledem k této situaci se  do odvolání ruší KOP v RS od následujících termínů:

Od 18.10.2020 – RS Poděbrady , Jáchymov
Od 26.10.20 - RS Jáchymov, Poděbrady
Od 21.10.2020 – RS Luhačovice
Od 1.11.2020 – RS Poděbrady , Jáchymov
Od 2.11.2020 – RS Libverda

Ve středu 21.10 bude probíhat jednání odborových centrál s vedením ČD Cargo. O dalším vývoji poskytování KOP vás budeme informovat.

Podkategorie

Právě přítomno: 339 hostů a žádný gestor