Co je nového na úseku BOZP od 1. 1. 2023

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vyznačuje tím, že se neustále mění právní předpisy. Buď vznikají nové předpisy nebo se stávající novelizují. Dovolte nám, abychom Vás s těmi nejdůležitějšími seznámili.

1)     Od 1. 1. 2023 se novelizuje nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti
a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. V čem ta změna spočívá? Dosud platilo, že náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se stanovila tak, že bodové ohodnocení bolesti (tzv. bolestné) nebo ztížení společenského uplatnění (tzv. trvalé následky) se násobilo hodnotou 1 bodu v korunách českých, přičemž hodnota 1 bodu činila 250 Kč. S účinností od 1. ledna 2023 hodnota 1 bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.".

2)     Od 1. 1. 2023 se novelizuje vyhláška č. 79/2013 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.

K jejím nejvýznamnějším změnám patří zejména:

Dohlídky se budou vykonávat na pracovištích zaměstnavatelenejméně jedenkrát za 3 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie druhé rizikové, třetí a čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen "riziková práce"), anebo jde-li o profesní riziko nebo jsou-li pro vykonávané práce stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy. U ostatních prací zařazených v kategorii první a druhé se dohlídky budou provádět, pouze pokud tak zaměstnavatel stanoví nebo pokud si to vyžádá poskytovatel pracovně-lékařských služeb; v těchto případech frekvenci stanoví zaměstnavatel v dohodě s poskytovatelem pracovnělékařských služeb s ohledem na charakter provozu a výskyt rizikových faktorů. Dohled se nebude neprovádět zejména v dopravních prostředcích zaměstnavatele a v zařízeních, která jsou ve zkušebním provozu.

Periodické prohlídky u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou pouze podle zákona o ochraně veřejného zdraví (a nejde o práce v profesním riziku):

       a) v kategorii první se budou provádět pouze na základě žádosti zaměstnavatele nebo zaměstnance

       b) v kategorii druhé se budou provádět pouze na základě žádosti zaměstnavatele nebo zaměstnance

· Riziko ohrožení zdraví se mění na tzv. profesní riziko.

· Tzv. řidiči-referenti již nebudou pro účely lékařských prohlídek zařazeni do profesního rizika (nemusí absolvovat periodické prohlídky). 

· Novela této vyhlášky obsahuje i další drobnější změny se kterými je nutno se podrobně seznámit!

· Upozorňujeme na to, že u zaměstnanců, kteří mají vstup do kolejiště, se lékařské prohlídky nadále řídí vyhláškou č. 101/1995 Sb.

 

3)     Od 1. 1. 2023 se novelizuje v ČR i tzv. seznam nemocí z povolání, tedy nařízení vlády
č. 290/1995 Sb
., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Do výše uvedeného seznamu byla nově doplněna položka 11: Chronické onemocnění bederní páteře, jako nemoc vznikající při těžké fyzické práci, způsobená dlouhodobým přetěžováním příslušných struktur zad těžkou fyzickou prací. Její závažnost musí být důkladně vyhodnocena v klinickém neurologickém a radiologickém vyšetření.

 

Kolektiv oddělení BOZP OSŽ

 

 

Právě přítomno: 158 hostů a žádný gestor