Jednou z mnoha povinností všech zaměstnavatelů v ČR je provádění prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Tato povinnost vychází z ustanovení § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení mj. platí, že: „Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a zjištěné nedostatky odstraňovat.“

Co z výše uvedeného ustanovení vyplývá?

1) Prověrky BOZP se musí uskutečnit minimálně 1 x ročně na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele.

2) Prověrky BOZP organizuje zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.

3) Nedostatky, které budou při prověrkách zjištěny, musejí být odstraněny.

Jak vyplývá z výše uvedeného, prověrky BOZP nejsou a nemohou být záležitostí pouze zaměstnavatele. Odborové organizace by měly se zaměstnavatelem spolupracovat při jejich organizaci.

Co si pod tím pojmem představit?

Tak třeba to, že se zaměstnavatel s odborovou organizací dohodne o termínech provádění prověrek a o obsazení prověrkových komisí. Odborová organizace by měla vždy zajistit účast zástupce příslušné odborové organizace v prověrkové komisi. Dále by mělo být dohodnuto, jakým způsobem bude zajištěna evidence zjištěných závad a nedostatků i kontrola jejich odstraňování. Zde je nezbytné, aby příslušná odborová organizace vždy disponovala zápisem z prověrek BOZP a mohla tak v rámci své pravomoci kontrolovat, jakým způsobem byly zjištěné závady a nedostatky odstraněny, a zda byl dodržen stanovený harmonogram pro jejich odstraňování.

Závěrem je třeba připomenout, že péče o bezpečné a neohrožující pracovní prostředí patří k hlavním úkolům nejen zaměstnavatele ale i odborové organizace. Pokud u zaměstnavatele prověrky BOZP neproběhnou, pak půjde zejména o porušení zákoníku práce. U většiny zaměstnavatelů, kde působí odborová organizace jsou navíc prověrky zakotveny i v kolektivní smlouvě, což by pak představovalo její nedodržení.

Oddělení BOZP OSŽ provádí v rámci své kontrolní pravomoci a působnosti podle ustanovení § 322 zákoníku práce také namátkové kontroly organizace a provádění prověrek BOZP u zaměstnavatelů. Pro místně příslušné odborové organizace poskytuje oddělení BOZP OSŽ v této oblasti v případě potřeby rovněž metodickou pomoc.

 

 

Právě přítomno: 246 hostů a žádný gestor