Protože zástupci zaměstnavatele se na poslední chvíli z jednání PV OSŽ SŽDC 24. května v Praze omluvili, byl časový prostor probrat poslední události a věnovat se obsahu jednání Republikové rady řízení provozu ze 14. května, výjezdního jednání Výboru při OŘ Plzeň, které proběhlo ve Vyšším Brodě a jednání Ústředí OSŽ a Představenstva OSŽ 23. 5. v Praze. Úvod jednání, které zahájil a řídil místopředseda OSŽ a předseda PV SŽDC Petr Štěpánek a na jehož začátku přivítal předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, jako vždy patřil kontrole plnění úkolů z minulých jednání. K těm dlouhodobě sledovaným věcem patří sledování vývoje v Hasičské záchranné službě a informování o tom, jak se zlepšují pracovní podmínky zaměstnanců. Tady se podle člena PV Marcela Bortla již konkrétně řeší investice a nákup nové techniky pro jednotky HZS.

Pokud jde o jednání Republikové rady řízení provozu (RR ŘP) 14. května, tady jeho průběh okomentoval tajemník PV Miloš Paleček s tím, že i když nebylo přijato žádné usnesení, došlo k vzájemnému „vyříkání“ si názorů na vedení kolektivního vyjednávání a ke schválení návrhu Statutu RR ŘP. K jednání RR ŘP se vrátil předseda OSŽ Martin Malý, že mělo svůj význam i díky přítomnosti generálního ředitele SŽDC, který mluvil o svých představách a potřebě nalezení nové koncepce v řízení provozu, kdy je potřeba, aby došlo k dohodě vedení oblastních ředitelství a CDP o tom, kam chceme do budoucna jít. Tady se zmínil o jednání předsedy Správní rady SŽDC, generálního ředitele a náměstka pro řízení provozu Ing. Hendrycha na CDP Praha 30. dubna, kde bylo náměstkovi GŘ Hendrychovi uloženo, aby při zpracování nové vize řízení provozu spolupracoval také s vedením CDP. V souvislosti s úvahami o otevření Katalogu prací pak podle Malého je rozumné tuto záležitost řešit právě v návaznosti na vyjasnění budoucího směřování řízení provozu.

Dále informoval předseda OSŽ o setkání s šéfy odborových centrál z deseti zemí východní a střední Evropy a jejich programu u nás ve dnech 24. - 28. dubna. Tady se zmínil o jejich návštěvě CDP Praha a prezentaci OSŽ, která se týkala pracovních podmínek a mezd našich zaměstnanců. Hovořil i o své pracovní cestě na jednání železniční sekce ETF v Bruselu 14. - 16. května a o setkání s výkonným ředitelem CER Dr. Liborem Lochmanem. (Společenství evropských železnic a infrastrukturálních firem se sídlem v Bruselu). Na jednání ETF se mimo jiné hovořilo o dumpingu v odměňování zaměstnanců a možném řešení tohoto problému, podílu zaměstnanosti žen na železnici, jejich mzdové diskriminaci.

Dále zazněla informace z posledního jednání Ústředí OSŽ a o jednání odborových centrál na SŽDC se zaměstnavatelem 22. 5., to se koná pravidelně každý měsíc. Tady byli zástupci OC seznámeni s návrhem nové struktury SŽDC, která byla projednána na Správní radě SŽDC a měla by vstoupit v platnost od 1. 6. 2018. Ta se týká změn v některých odborech a jednotlivých odděleních GŘ. Jedním z bodů jednání byl také mzdový vývoj u SŽDC, seznámení s akcemi BOZP a sociálního charakteru u OŘ a v jejich OJ. Projednán byl návrh prozatímního rozpočtu FKSP už se schválením delimitovaných finančních prostředků na zaměstnance SON při přechodu k oblastním ředitelstvím. V rámci dalšího bodu programu jednání PV - organizační věci, byl oznámen termín konání finálového turnaje OJ SŽDC v bowlingu 26. listopadu a konání oblastních kol v kopané 7. června v Kozlovicích (moravská část) a 14. června ve Smiřicích (česká část). V diskusi pak zazněly opět výhrady k systému zpracování údajů prostřednictvím portálu STKR, tedy na zadávání sportovních a kulturních akcí, kde je poukazováno na přetrvávající nedostatky v zadávání údajů do protokolu. Kritika zazněla i na systém prolongace jízdních výhod, její návaznost na požadavek „nahrání“ možnosti použití komerčních vlaků, kdy se zaměstnanec (i důchodce) musí dostavit na příslušné pracoviště v OŘ a v konkrétním případě u OŘ Olomouc na zavedené úřední hodiny na pracovišti jízdních výhod. V závěru jednání prezentovali zástupci pojišťovny Kooperativa, ředitel odboru strategické spolupráce s makléři, Bc. Pavel Bříza, a makléři CEB Jiří Šiler (na horním snímku) a Luděk Tvrdý dlouholetou spolupráci s OSŽ, zejména v oblasti pojištění zaměstnanců za škodu způsobenou při výkonu povolání. Ti přišli nabídnout možnost zvýhodněného pojištění osobního majetku, tuto věc dojednávali delší dobu s vedením OSŽ a nabídli i možnost své osobní účasti ve větších odborových organizacích (informace jsou dostupné na webu OSŽ - www.osz.org).

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 260 hostů a žádný gestor