Prvního letošního jednání Podnikového výboru SŽDC se kromě předsedy OSŽ a zástupce zaměstnavatele zúčastnil i člen pracovní skupiny při OC ASO.

V Praze 24. ledna přivítal řídící tajemník PV OSŽ SŽDC Miroslav Maincl hosty jednání, předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, personálního ředitele GŘ SŽDC Ing. Pavla Kouckého, Bc. Jitku Dolejšovou a v závěrečné části jednání také Zdeňka Vysloužila z ASO. Po kontrole plnění úkolů zhodnotil předseda PV Petr Štěpánek všech pět, dosud proběhlých aktivů k uzavřené PKS SŽDC. Podle jeho slov měly příznivý ohlas u posluchačů, negativních projevů bylo minimum a ozvala se i slova poděkování za uzavřenou PKS. Nejčastějšími tématy diskusí bylo odměňování pohotovosti, kde nedošlo k jejímu navýšení, diskutovalo se o návrhu zaměstnavatele na výměnu poskytování KOP za možnost vlastního výběru rehabilitace, kondičních programů v hodnotě 15 000,- Kč. Tady si podle jeho slov zaměstnanci neuvědomují, že by v hotovosti peníze nedostali, a navíc by přišli o pracovní volno s náhradou mzdy, které zaměstnavatel účastníkům KOP poskytuje. V letošním roce bude také v nabídce pobytů KOP středočeské lázeňské město Poděbrady místo Nivy v Luhačovicích. Hovořil také o tom, že bude jednáno o dotaci na zájezdy, která je poskytována v rámci nabídky ČD-Travel, kterou rozporuje OC ADP. Všech těchto seminářů, nebo chcete-li aktivů se zúčastnili zástupci zaměstnavatele, kteří také odpovídali na řadu dotazů. „Neumíme svou práci dobře prodávat,“ řekla členka PV, účastnice kolektivního vyjednávání, Lydie Vatterová v reakci na dopis, který dostala od zaměstnance nespokojeného s uzavřenou PKS. „Je třeba, aby se ke všem členům dostaly informace nejen z jednání ZV, ale byly vyzvednuty věci, které se podařilo ve prospěch zaměstnanců vyjednat.“ V další části jednání pak Ing. Koucký informoval o dokončení realizace organizačních změn. K 1. 1. 2019 byla realizována centralizace finančních účtáren. Byl dokončen proces rekonstrukce úseků správy majetku u OŘ, zanikly odborné správy (správy nádražních budov a správy budov a bytového hospodářství), úseky náměstků pro správu majetku, vznikly nové odborné správy (správy pozemních staveb a správy obchodních činností). V rámci těchto procesů pak Ing. Koucký zmínil počet 97 zaměstnanců, kterých se tyto organizační změny (včetně odvolání z funkce) dotkly. 20. prosince 2018 byly podepsány Rámcové zásady pro tvorbu a používání FKSP SŽDC pro rok 2019 a Zásady hospodaření s C-FKSP SŽDC pro rok 2019, následovala doporučení k čerpání FKSP v rámci OJ, což bylo i obsahem diskusí při školeních k obsahu uzavřené PKS. Ing. Koucký dále zmínil řadu věcí, které nás čekají, mimo jiné proces změny v udržování kvalifikace, ukončení spolupráce s Dopravně vzdělávacím institutem, nastavení pravidel a kapacit těchto typů kvalifikací vlastními zaměstnanci a s vlastní softwarovou podporou. Čeká nás také dlouhodobá záležitost, novelizace Katalogu prací (do konce roku 2020). Ještě dlouhou řadu změn a co nás čeká v tomto roce, které se budou týkat správy majetku a řízení provozu,vyjmenoval Ing. Koucký ve svém vystoupení. „Téměř všechny jmenované věci se budou týkat i spolupráce s vámi, proto využijeme z větší části termínů vašich jednání Podnikového výboru s naší účastí,“ uzavřel blok svých informací. Následovaly různé dotazy, jeden z nich se týká i absolvování periodické prohlídky, kdy lékař spol. MediClinic, a. s., vystaví zaměstnanci omezenou platnost prohlídky třeba z důvodu momentálního naměření vyššího krevního tlaku jen na dobu tří měsíců, což podle vyjádření dalších členů PV OSŽ SŽDC není ojedinělý případ. Další dotaz se týkal možnosti hrazení rehabilitačního cvičení, nákupu permanentek do sauny, přídělu zálohových prostředků fondu a možností úhrady odborné literatury atd. z FKSP OJ. Řadu těchto dotazů zodpověděla Bc. Jitka Dolejšová. Další informace pak dodal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, většina z nich zazněla již na prvním aktivu k uzavřené PKS v Praze 10. ledna2019. Komentoval rozdílné mediální výstupy, které se týkaly záměru možného prodeje menšinového podílu „dcery“ Českých drah, společnosti ČD Cargo, držení části akcií ČD Telematiky, a. s. (cca 30 %) spol. PPF a dohodě odborů s ministrem dopravy. (více v článku na webu OSŽ z 8. 1.-„Ministr dopravy odborářům řekl, že sdílí jejich obavy a že nebude činit žádné kroky k privatizaci ČD Cargo„) Řada informací se týkala jednání Ústředí OSŽ, které se konalo 23. ledna. Hovořil o změně, ke které má dojít v dozorčí radě ČD Travel, kde máme dva členy a jednomu z nich, Ivě Strbačkové,končí mandát a je několik návrhů na kandidáty. O projektu, na kterém participuje ASO a který probíhá již tři roky s poněkud delším názvem-“Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zaměstnanců zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů-iPodpora-2. etapa,“ hovořil jeden z členů pracovní skupiny Zdeněk Vysloužil. Cílem projektu je mimo jiné centralizace veškerých informací na portálu „odbory info.“ S tím souvisí i otázka, jestli bude ze strany OSŽ zájem participovat na studii. Na závěr této prezentace konstatoval předseda PV Petr Štěpánek, že předpokládá zájem o další spolupráci v této věci a celou studii budou mít členové PV v elektronické podobě k dispozici. V závěru jednání se členové vrátili k informaci, která se týkala doplnění nového člena dozorčí rady ČD Travel. PV navrhl Miroslava Maincla za kandidáta do DR ČD Travel.  Další věcí, o které členové PV rovněž hlasovali, bylo vyjádření plné podpory slovenským kolegům v jejich oprávněných požadavcích za uzavření důstojné podnikové kolektivní smlouvy. Závěrečnou informací JUDr. Petra Večeře o termínech, místech a tématech školení pro odborové funkcionáře skončilo první letošní jednání PV SŽDC.

Miroslav Gloss


Právě přítomno: 310 hostů a žádný gestor