V návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky o změně výše minimální mzdy předložil zaměstnavatel dne 20. 11. 2020 návrh 1. změny podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2021. Po oboustranné diskusi došlo dnešního dne ke sjednání této 1. změny PKS, jejímž obsahem je navýšení tarifní mzdy u zaměstnanců zařazených do prvního tarifního stupně, navýšení odměny z dohod pracovníka dozoru a úprava sazby zvláštní odměny pro první tarifní stupeň.

Zároveň na dnešním jednání došlo k finálnímu odsouhlasení Katalogu zaměstnání Správy železnic, státní organizace, pracovního řádu, směrnice SŽ č. 29 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ (všechny materiály budou účinné od 1. 1. 2021). Bylo zahájeno projednávání technické úpravy směrnice SŽ č. 75 Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání.

Pokračovalo informování zaměstnavatele a diskuze o implementaci Katalogu zaměstnání SŽ včetně Metodického pokynu NŘP k zařazování zaměstnání výpravčí do tarifních stupňů. Byly sděleny i pracovněprávní postupy a dopady v této oblasti.

Nadále pokračuje jednání o zásadách FKSP.

Právě přítomno: 1948 hostů a žádný gestor