Další jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic probíhalo tentokráte formou videokonference pomocí aplikace MS Teams.

Po schválení záznamu z minulého jednání Ing. Pospíšil představil návrh zaměstnavatele na zavedení Digitální zaměstnanecké karty (dále DZK), který jsme obdrželi na minulém jednání. Zástupci jednotlivých OC tento návrh okomentovali a z diskuze vyplynulo, že se připomínky všech sbližují. Předseda PV OSŽ SŽ P. Štěpánek potvrdil naše předchozí stanovisko pouze s připomínkou, aby šlo financovat opravdu jenom z C-FKSP a zmínil obavu, aby počet zařízení akceptujících novou DZK byl dostatečný a dostupný i v menších městech. Na příští jednání zaměstnavatel připraví upravený návrh s dnešními připomínkami a budeme o něm dále diskutovat.

Dalším bodem jednání byla diskuze nad konečnou podobou rozpočtu C-FKSP, kde došlo k upozornění, že je třeba ctít dohody z minulého roku (dohodnutá pravidla dělení), a žádná OC nebude navyšovat své finanční požadavky. Prioritou by mělo být zajištění rekreací pro zaměstnance SŽ a tím pádem i dostatečné finanční krytí z C-FKSP. Jak podotkl Ing. Pospíšil, zájem o rekreace v letošním roce je opravdu enormní. Zástupci některých OC navrhli úpravu svých požadavků do loňských čísel a předloží upravený rozpočet do 25.5.2022. Tímto krokem by už nemělo nic bránit v nejbližší době finální rozpočet C-FKSP všemi zúčastněnými schválit.  

V další části jednání poskytli Ing. Koucký a Ing. Kohoutová informaci o vývoji mezd za období 1-4.2022 s důrazem na srovnání na průměrnou mzdu jak v ČR, tak v segmentu dopravy. Byli jsme ujištěni, že vedení SŽ opravdu sleduje vývoj inflace, nárust cen energií a PHM, ale i kroky vlády ČR jak přistupuje k řešení těchto problémů. Ing. Češková s JUDr. Vláskovou informovaly o aktivní účasti SŽ na konferenci v Praze, věnované zaměstnávání žen a genderové vyváženosti. O diskriminaci v této oblasti nelze u SŽ opravdu hovořit. Ing. Češková zmínila i současnou velkou aktivitu SŽ s jednotlivými školami i vypravení Preventivního vlaku bezpečné železnice, který putuje po ČR.

Dlouho se diskutovala otázka problémů s objednáváním na pravidelné lékařské prohlídky. Bude poskytnuta informace prostřednictvím STKR, ale i formou sdělení na výplatních páskách našich zaměstnanců, jak se objednávat prostřednictvím e-mailů či kontaktních adres lékařů uvedených na portále odboru personálního. Diskuze byla i nad problémy zaměstnanců, kteří zvažují podání výpovědi v souvislosti s důsledky novelizace NV 589, kdy došlo ke změně doby odpočinku před směnou ze 6 na 7 hodin. Tato často diskutovaná změna nepřinesla zaměstnancům v drtivé většině případů větší komfort a odpočinek, ale bohužel měla opačný účinek, kdy zaměstnanci musí odpracovat i dvojnásobek kratších směn, aby bylo novelizované NV 589 naplněno. Ing. Koucký popsal všechny kroky, které SŽ připravuje, ale bohužel cestou změny legislativy to asi nepůjde. Tuto informaci doplnil ve stejném duchu i zástupce OSŽ M. Maincl, který byl účastníkem schůzky iniciované OSŽ se zástupci MD i MPSV.

Termín dalšího jednání zástupců OC je plánován na 17.6.2022, v mezičase se ještě sejde pracovní skupina pro OOPP a výstrojní součástky 3.6.2022.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Právě přítomno: 302 hostů a žádný gestor