v PKS Správy železnic na rok 2021,  je v příloze č. 1, v článku 18 bodu 1.,  str. 50 je uvedeno, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno v souladu se ZP a NV č. 590/2006 Sb., v platném znění. Jelikož text tohoto NV není do PKS zapracován, zveřejňujeme jej pro usnadnění vyhledání příslušného nároku zde - viz. dále

 Ostatní případy nároku na pracovní volno, které jsou poskytovány na základě PKS nad rámec tohoto NV, jsou v textu přílohy č.1 PKS, čl. 18  podrobně rozepsány.

TEXT Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. ZDE:

   590/2006 Sb.
 
   NAŘÍZENÍ VLÁDY
 
   ze dne 12. prosince 2006,
 
   kterým  se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v
   práci
 
   Vláda  nařizuje  podle  §  199  odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
   práce:
 
   § 1
 
   Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých
   přísluší  zaměstnanci  od  zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní
   volno  s  náhradou  mzdy  nebo  platu,  je  uveden  v  příloze k tomuto
   nařízení.
 
   § 2
 
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
 
   Předseda vlády:
 
   Ing. Topolánek v. r.
 
   Místopředseda vlády
 
   a ministr práce a sociálních věcí:
 
   RNDr. Nečas v. r.
 
   Příloha
 
   Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
 
   1. Vyšetření nebo ošetření
 
   a)  Pracovní  volno  s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně
   nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém
   zařízení,  které  je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou
   si  zaměstnanec  zvolil,  a  které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti
   zaměstnance  a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen
   "nejbližší  zdravotnické  zařízení"),  pokud  vyšetření  nebo  ošetření
   nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
 
   b)  Bylo-li  vyšetření  nebo  ošetření provedeno v jiném než nejbližším
   zdravotnickém  zařízení,  poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou
   dobu;  náhrada  mzdy  nebo  platu  však  přísluší nejvýše za dobu podle
   písmene a).
 
   2.  Pracovnělékařská  prohlídka,  vyšetření nebo očkování související s
   výkonem práce
 
   Pracovní  volno  na nezbytně nutnou dobu se poskytne zaměstnanci, který
   se   podrobil   pracovnělékařské  prohlídce,  vyšetření  nebo  očkování
   souvisejícím  s  výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními
   předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
 
   3.  Přerušení  dopravního  provozu  nebo zpoždění hromadných dopravních
   prostředků
 
   Pracovní  volno  bez  náhrady  mzdy  nebo platu se poskytne na nezbytně
   nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění
   hromadných  dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas
   místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem.
 
   4. Znemožnění cesty do zaměstnání
 
   Pracovní  volno  s  náhradou  mzdy  nebo platu na nezbytně nutnou dobu,
   nejvýše  na  1  den se poskytne zaměstnanci těžce zdravotně postiženému
   pro  znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným
   dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá.
 
   5. Svatba
 
   Pracovní  volno  se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k
   účasti na svatebním obřadu; náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze
   za  1 den. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči
   na  1  den  k  účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne
   pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče.
 
   Náhrada  mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům
   uvedeným v § 317 zákoníku práce.
 
   6. Narození dítěte
 
   Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu
 
   a)   s  náhradou  mzdy  nebo  platu  k  převozu  manželky  (družky)  do
   zdravotnického zařízení a zpět,
 
   b) bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky).
 
   7. Úmrtí
 
   Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na
 
   a)  2  dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti
   na pohřbu těchto osob,
 
   b)  1  den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a
   sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence
   zaměstnance  a  na  další  den,  jestliže  zaměstnanec obstarává pohřeb
   těchto osob,
 
   c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče
   nebo  vnuka  zaměstnance  nebo  prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby,
   která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem
   v  době  úmrtí  v  domácnosti,  a  na  další  den, jestliže zaměstnanec
   obstarává pohřeb těchto osob.
 
   Náhrada  mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům
   uvedeným v § 317 zákoníku práce.
 
   8. Doprovod
 
   a)  Pracovní  volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického
   zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k
   předem  stanovenému  vyšetření,  ošetření  nebo  léčení se poskytne jen
   jednomu  z  rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však
   na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést
   mimo pracovní dobu
 
   1.  s  náhradou  mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo
   dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li
   zaměstnanec  nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu
   náhrada mzdy nebo platu,
 
   2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.
 
   b)  Pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení
   sociálních  služeb  nebo  do  školy  nebo školského zařízení samostatně
   zřízených  pro  žáky  se zdravotním postižením s internátním provozem a
   zpět  se  poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou
   mzdy  nebo  platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 6 pracovních
   dnů v kalendářním roce.
 
   c) Pracovní volno k doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení
   ke  zjištění  speciálních  vzdělávacích  potřeb  dítěte se poskytne jen
   jednomu  z  rodinných  příslušníků  na nezbytně nutnou dobu bez náhrady
   mzdy nebo platu.
 
   Pro  účely  tohoto  bodu  se rodinnými příslušníky rozumí fyzické osoby
   uvedené v bodě 7.
 
   9. Pohřeb spoluzaměstnance
 
   Pracovní  volno  s  náhradou  mzdy  nebo  platu se poskytne na nezbytně
   nutnou  dobu  zaměstnancům,  kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance;
   tyto  zaměstnance  určí  zaměstnavatel  nebo  zaměstnavatel  v dohodě s
   odborovou organizací.
 
   10. Přestěhování
 
   Pracovní  volno  bez  náhrady  mzdy  nebo platu se poskytne na nezbytně
   nutnou  dobu,  nejvýše  na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který má
   vlastní  bytové zařízení; jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele,
   poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.
 
   Náhrada  mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům
   uvedeným v § 317 zákoníku práce.
 
   11. Vyhledání nového zaměstnání
 
   Pracovní  volno  bez  náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního
   poměru  se  poskytne  na  nezbytně  nutnou  dobu, nejvýše na 1 půlden v
   týdnu,  po  dobu  odpovídající  výpovědní  době v délce dvou měsíců. Ve
   stejném  rozsahu  se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu
   před  skončením  pracovního  poměru  výpovědí  danou  zaměstnavatelem z
   důvodů  uvedených  v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z
   týchž  důvodů.  Pracovní  volno  je  možné  se souhlasem zaměstnavatele
   slučovat.

 

 

 

Právě přítomno: 226 hostů a žádný gestor