Ve Štrbě jednal Podnikový výbor za účasti náměstka generálního ředitele SŽDC, s. o.  pro  řízení provozu.

Předtím, než došlo ke společnému jednání podnikových výborů, českého a slovenského, (text o tomto jednání viz. článek: Již druhé letošní setkání českého a slovenského Podnikového výboru ve slovenské Štrbě. ) jednal PV OSŽ SŽDC, s. o. za účasti zástupců zaměstnavatele, náměstka GŘ SŽDC, s. o. Ing. Josefa Hendrycha a ředitele odboru personálního Ing. Pavla Kouckého samostatně.V části, která se týkala kontroly plnění úkolů z minulých jednání a týkala se HZS, bylo mj. navrženo jednat s nově jmenovaným náměstkem GŘ pro správu majetku Tomášem Drmolou MBA ve věci objektů, které by chtěla užívat HZS SŽDC, zda jsou předmětem převodu majetku od Českých drah.

Podle náměstka GŘ Ing. Hendrycha stále probíhají jednání o podmínkách převodu u některých budov v Praze i jinde v některých stanicích. Při převodu je mj. třeba respektovat doporučení Evropské komise v problematice  ocenění a otázkou je také reálné datum převodu tohoto majetku. Dále pan náměstek hovořil o problematice přidělování vlakových tras mimo jízdní řád, na základě tzv. rychlé objednávky  ad hoc. Řekl také, že na údržbu je v příštím roce vyčleněno 8,5 mld. korun a dalších 36 mld. korun na investiční akce. Ing. Koucký připoměl, že na základě rozhodnutí správní rady existuje program na posílení provozu infrastruktury a k 1. 10. 2014  již bylo přijato 133 nových zaměstnanců  SŽDC. Z těchto nových zaměstnanců je 67 % pro traťové hospodářství. Kolektivní vyjednávání se podle jeho slov významě  posunulo a nyní se bude diskutovat o tarifních mzdách, kdy všechny odborové centrály shodně navrhují 5 % navýšení. Odborová centrála ADP má ovšem ještě další požadavky, které by ve své souhrnu znamenaly v některých případech více než 10 % navýšení mezd. Jedná se také o nových zásadách FKSP a diskuse se zde vede o možnosti ohodnocení zaměstnanců, kteří mají odpracováno 50 let. Předseda PV Mgr. Martin Malý informoval o dosavadním průběhu kolektivního vyjednávání a také o tom, jaká doporučení byla kolektivním vyjednavačům dána na posledních jednáních republikových rad OSŽ infrastruktury a řízení provozu. Uvedl také, že Republiková rada řízení provozu OSŽ nemá námitky proti tomu, aby byl prosazován požadavek na rozšíření seznamu profesí s nárokem na KOP o některé vybrané profese infrastruktury.  Diskuse členů PV se pak týkala zavádění navigací GPS do služebních aut a možných dopadech na pracovní činnost u pracovníků SSZT a elektro. K dotazu, zda jsou na některá zařízení poskytující KOP stížnosti, se vyjádřil Ing. Koucký, že výběrové řízení na poskytnutí KOP bude obsahovat požadavek na jednotný způsob poskytování snídaně formou bufetových stolů. Je také logické, že poskytovateli KOP  mohou být v budoucnu  jiná zařízení, než která jsou v současné době. I pro další období ale budeme ctít pravidlo, že část KOP bude poskytována na Slovensku a část v České republice, řekl Ing. Koucký. Přesně podle časového plánu pořadatelů a slovenských hostitelů skončila samostatná jednání podnikových výborů a obě strany se sešly na společném jednání spolu s hospodářským vedením ŽSR a SŽDC, s. o.

 

                                                                                              Miroslav Gloss

Právě přítomno: 504 hostů a žádný gestor